Can­tar i co­sir

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - Josep San­do­val

Con­su­mat i con­su­mit l’èxit d’El ti­em­po en­tre cos­tu­ras, ar­ri­ba ara el que, pre­su­mi­ble­ment, se­rà un al­tre im­pac­te: La Voz en ver­sió pe­tits can­tai­res. La vi­da, al­menys la te­le­vi­si­va, con­ti­nua sent can­tar i co­sir. Allò de les cos­tu­res, com que és fic­ció, no ge­ne­ra­rà di­ners, en can­vi sí que en gua­nya­ran les fu­tu­res no­ves es­tre­lles que tri­om­fin al con­curs. Si am­bi­ci­o­neu fer dels pe­tits de la ca­sa el su­port eco­nò­mic de la llar, el mi­llor és que els ins­cri­viu en la com­pe­ti­ció de nous va­lors. Però cal afa­nyar-se, que to­ta aques­ta mo­gu­da amb pen­ta­gra­ma de fons pot te­nir els di­es comp­tats.

Si fins ara can­tar era el que im­por­ta­va, des­prés del pas ac­ci­den­tal per les cos­tu­res (sen­se con­curs pel mig), els nens ca­mi­nen en­tre olles. Si no gua­nyen, apren­dran un ofi­ci que sem­pre

DA­VANT LA CAI­GU­DA D’AU­DI­ÈN­CIA ALS EUA DE ‘THE X FAC­TOR’, LA FOX CAN­CEL·LA EL PRO­GRA­MA I HI HA DUB­TES SO­BRE LA CON­TI­NU­Ï­TAT DELS CON­CUR­SOS CAN­TAI­RES

és bo­na base per a un fu­tur.

Tor­nant a La Voz (els dijous a Te­le­cin­co): pot ser que do­ni els seus úl­tims cops de cua. The X fac­tor, un dels ori­gi­nals en què s’ins­pi­ra el pro­gra­ma, ha es­tat can­cel·lat a la ca­de­na Fox als EUA, des­prés que la se­va au­di­èn­cia cai­gués de ma­ne­ra ver­ti­gi­no­sa en les se­ves tres úni­ques tem­po­ra­des. Si­mon Cowell, ju­rat po­ca-sol­ta i pre­po­tent, al­ho­ra que cre­a­dor del con­curs, ha cap­gi­rat la no­tí­cia anun­ci­ant que tor­na amb la se­va idea a la Gran Bre­ta­nya. La cai­gu­da de The X fac­tor ha es­tat bru­tal: va pro­me­tre una au­di­èn­cia de vint mi­li­ons de te­le­es­pec­ta­dors, va ar­ri­bar als dot­ze i va aca­bar la ter­ce­ra i úl­ti­ma tem­po­ra­da amb sis. La Fox no l’ha re­no­vat, en­ca­ra que con­ti­nu­en que­dant dos con­cur­sos ar­tís­tics més, Ame­ri­can idol i Got ta­lent, per co­brir som­nis. Cowell era l’amo de la com­pe­ti­ció, aquell que no dub­ta­va en menys­pre­ar i pres­cin­dir del con­cur­sant lleig o gras: ni tan sols va vo­ler les Spi­ce Girls per­què Ge­ri Ha­lliwell es­ta­va ple­ne­ta. Allà es va equi­vo­car per­què va per­dre el ne­go­ci glo­bal, que allò del can­tar li ha de ser igual. Que ell (o el per­so­nat­ge que in­ter­pre­ta­va, que per a ai­xò era el cap) se’n bur­lés era una de les se­ves cons­tants, en­ca­ra que al­guns li do­na­ven sor­pre­ses. Com Paul Potts, ve­ne­dor gras de te­lè­fons mò­bils, que va se­duir amb les se­ves àri­es; amb Su­san Boy­le, la tí­mi­da i ben ali­men­ta­da mestressa de ca­sa de veu pro­di­gi­o­sa que no va gua­nyar per­què la van su­perar uns ra­pers. Ara ha pas­sat el ma­teix amb Jo­nat­han, for­ça més dels cent qui­los als 17 anys, que va com­pe­tir amb la se­va ger­ma­na Char­lot­te. Quan el jo­ve va obrir la bo­ca es va fer l’en­cant. Si es­teu se­gurs del vos­tre art no tin­gueu por del vos­tre as­pec­te. I no l’hi tin­gueu en comp­te a Cowell, que cer­ve­llets n’hi ha a tot ar­reu: la ge­ni­al Sol Pi­có no va ser ad­me­sa a l’Ins­ti­tut del Te­a­tre de Barcelona per gras­sa (veu­re en­tre­vis­ta de Maricel Chavarría en el Ma­ga­zi­ne del diu­men­ge 16), i aquí la te­niu, bri­llant en el món com el seu nom in­di­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.