Alaska i Coronas

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

de cu­ba­na, però és es­pa­nyol, es­clar que sí!” For­ges va es­tar més aca­dè­mic, però no menys bri­llant: “El sor­pre­nent és que pu­guem po­sar-nos d’acord aquest gru­pet d’ibers, men­tre re­sem en he­breu, pensem en grec, par­lem en ro­mà i can­tem en àrab”. Olé! For­ges mai no de­cep.

El més di­ver­tit del pri­mer lliu­ra­ment del pro­gra­ma ha es­tat la glos­sa que Ja­vi­er Coronas ha fet dels tuits de se­gui­dors de Tor­res y Reyes con­tra un Alaska y Coronas en­ca­ra no­nat, abans de la se­va es­tre­na, tuits tots ells molt ofen­sius i in­sul­tants, con­ven­çuts de l’er­ror del can­vi de pa­re­lla (“ai­xò és una pu­ta ver­go­nya de te­le­vi­sió: veu­reu que no treu­reu ni la mei­tat d’abans!”, es­pe­te­ga un dels tuits). No hi es­tic d’acord: Ma­ra Tor­res i Jo­a­quín Reyes no es­ta­ven tan em­pas­tats com veig que ho es­ta­ran Alaska i Coronas, ca­da un en el seu es­til, però tots dos re­mant al ma­teix com­pàs.

El pri­mer Alaska y Coronas s’ha tan­cat amb un par­la­ment de l’es­crip­tor Ray Lo­ri­ga, que ha pro­nun­ci­at fra­ses eu­fò­ni­ques i al­gu­na de va­lu­o­sa, com la que va apel·lar a un en­se­nya­ment del seu pa­re, que li de­ia de pe­tit que els ho­mes es di­vi­dei­xen en dos, els de pan­ta­lons curts i els de pan­ta­lons llargs, i que amb pan­ta­lons llargs ja no to­ca so­mi­que­jar: “Tot es­tà per suc­ceir de­mà, res no ha suc­ce­ït en­ca­ra”, va con­clou­re. I és ve­ri­tat, és la pu­ra ve­ri­tat. - @vic­to­ra­me­la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.