Guer­ra de sè­ri­es

AN­TE­NA 3 I TE­LE­CIN­CO S'HAN EN­RE­DAT EN UNA DIS­PU­TA PEL LI­DE­RAT­GE EN QUÈ LES ESTRENES DE FIC­CIÓ SÓN LES AR­MES DE COM­BAT

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PORTADA - PE­RE SO­LÀ GIMFERRER Barcelona

Re­mun­tem-nos a l’oc­tu­bre del 2010. Ales­ho­res An­te­na 3 te­nia pen­dent d’emis­sió la sè­rie his­tò­ri­ca His­pa­nia. No era ha­bi­tu­al que una ca­de­na es­pa­nyo­la en­car­re­gués una fic­ció tan am­bi­ci­o­sa, de ma­ne­ra que als des­pat­xos de Te­le­cin­co van de­ci­dir eme­tre la mi­ni­sè­rie Fe­li­pe y Le­ti­zia a la­ma­tei­xa fran­ja. Es va anun­ci­ar en l’úl­tim mi­nut, tot per ta­llar les ales a la com­pe­tèn­cia, i a la ca­de­na se li va obrir un ex­pe­di­ent per in­frin­gir les nor­mes de pro­gra­ma­ció. Aques­ta clas­se de re­cur­sos, que es con­si­de­ren un cop baix, sem­bla­va que ha­vi­en que­dat re­le­gats al pas­sat fins que aques­ta set­ma­na els dos ca­nals han tor­nat a ju­gar al gat i la rata amb du­es de les se­ves grans apostes, Vel­vet i B&b, de

bo­ca en bo­ca, que es van me­su­rar

di­lluns pas­sat da­vant l’au­di­èn­cia.

Aques­ta ve­ga­da, però, el de­pre­da­dor va ser An­te­na 3. Me­di­a­set ha­via anun­ci­at amb du­es set­ma­nes de temps que eme­tria la suc­ces­so­ra na­tu­ral de la sè­rie

Pe­ri­o­dis­tas en aquest ho­ra­ri. La ma­ni­o­bra te­nia sen­tit: comp­ta­va amb ros­tres po­pu­lars com Be­lén Ru­e­da i Fran Pe­rea, i El co­ra­zón

del océ­a­no es­ta­va pas­sant sen­se pe­na ni glò­ria per An­te­na 3. Però els di­rec­tius d’Atres­me­dia no vo­li­en con­sen­tir que la com­pe­tèn­cia es­tre­nés una al­tra fic­ció amb èxit, so­bre­tot des­prés del tri­omf d’El Prín­ci­pe, i van re­cór­rer a les males arts de la con­tra-pro­gra­ma­ció. Tres di­es abans, tal com dic­ta­mi­nen

DI­LLUNS PAS­SAT AN­TE­NA 3 VA CON­TRA­PRO­GRA­MAR AMB ‘VEL­VET’ PER MI­NAR LES POS­SI­BI­LI­TATS D'ÈXIT DE ‘B&B’, LA NO­VA SÈ­RIE DE TE­LE­CIN­CO

les nor­mes, van avi­sar que eme­tri­en un es­pai de quin­ze mi­nuts de Vel­vet, un dra­ma ro­màn­tic que apel·la­va al ma­teix pú­blic que el fe­no­men d’aques­ta tar­dor, El ti­em­po en­tre cos­tu­ras. Per ser ben exac­tes, ho van fer la ma­ti­na­da del di­ven­dres al dis­sab­te i van dei­xar la com­pe­tèn­cia sen­se mar­ge d’ac­tu­a­ció, i du­rant el cap de set­ma­na van anun­ci­ar que fi­nal­ment eme­tri­en el pri­mer epi­so­di ín­te­gre. Una ma­ni­o­bra que els va sor­tir de me­ra­ve­lla – Vel­vet va acon­se­guir 4,8 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors i B&b es va que­dar amb 2,8 mi­li­ons–, però que tam­bé els po­dria com­por­tar una mul­ta de 40.000 a 500.000 eu­ros si es con­si­de­ra que hi va ha­ver in­frac­ció.

Pro­gra­mar en fun­ció del que eme­ten els al­tres ca­nals és una qües­tió de lò­gi­ca em­pre­sa­ri­al. Cal es­tu­di­ar quin és el ta­ló d’Aquil·les de la com­pe­tèn­cia i col·lo­car-hi al­gun pro­jec­te amb l’es­pe­ran­ça que si­gui un èxit. Però no és exac­ta­ment el ma­teix vo­ler tro­bar una au­di­èn­cia per a un pro­duc­te que anar a des­truir el ri­val, per més que sem­blin re­cur­sos si­nò­nims, i les pro­duc­to­res de les sè­ri­es afec­ta­des ai­xí ho van dei­xar en­tre­veu­re pel Twit­ter. Pot ser que Bam­bú i Glo­bo­me­dia no mos­se­gues­sin les mans que els do­nen de men­jar, però es van desit­jar sort mú­tu­a­ment, cons­ci­ents que les ca­de­nes ha­vi­en do­nat pri­o­ri­tat a la des­truc­ció del ri­val abans que cui­dar les obres prò­pi­es. Res a veu­re amb aques­ta tar­dor, quan vam veu­re un al­tre en­fron­ta­ment fe­roç la nit dels di­lluns.

En aquest cas, An­te­na 3 va se­guir un ra­o­na­ment en clau po­si­ti­va i, com que no po­dia re­nun­ci­ar a aques­ta nit, va plan­tar cara a La voz amb un for­mat di­ri­git a un pú­blic di­fe­rent. Van com­ba­tre un con­curs mu­si­cal amb una fic­ció i van com­plir els ter­mi­nis de pro­gra­ma­ció. Una al­tra co­sa és que aquest en­fron­ta­ment tin­gués un dany col·la­te­ral a La 1: Isa­bel, que fins lla­vors ha­via tin­gut en ex­clu­si­va l’eti­que­ta de sè­rie de qua­li­tat dels di­lluns, va per­dre més de mig mi­lió d’es­pec­ta­dors d’una ta­ca­da. Fins i tot la pro­duc­to­ra Bo­o­me­rang, que va adap­tar la no­vel·la de María Du­eñas, va viu­re la cara amar­ga de la guer­ra: no no­més era res­pon­sa­ble d’El ti­em­po en­tre cos­tu­ras, tam­bé del ri­val que era La voz.

El dar­rer atac a la ju­gu­lar, pro­ta­go­nit­zat per Vel­vet i B&b, pro­ba­ble­ment no se­rà l’úl­tim. En ge­ne­ral, els dos grans con­glo­me­rats han se­guit mo­dels de ne­go­ci di­fe­rents fins ara. Me­di­a­set li­de­ra­va amb tran­quil·litat a base de pro­gra­mes del cor i re­a­li­ti­es. Es­pais com Sál­va­me, Mu­je­res y hom­bres y vi­ce­ver­sa i Gran Her­ma­no no nom

UNA CO­SA ÉS BUS­CAR EL PUNT FE­BLE DEL RI­VAL I UNA AL­TRA ÉS SAL­TAR-SE LES NOR­MES DE PRO­GRA­MA­CIÓ COM VA FER TE­LE­CIN­CO AMB ‘FE­LI­PE Y LE­TI­ZIA’

é s do­mi­na­ven les se­ves fran­ges ho­rà­ri­es, si­nó que es re­tro-ali­men­ta­ven sus­ci­tant no­ves po­lè­mi­ques i cre­ant per­so­nat­ges te­le­vi­sius que des­fi­la­ven pels pro­gra­mes a baix cost. Era el ca­nal de les dis­cus­si­ons i la mor­bo­si­tat. Men­tres­tant, An­te­na 3 es va for­jar una imat­ge de ca­de­na més blan­ca. Va dei­xar d’imi­tar la com­pe­tèn­cia i va aban­do­nar els pro­gra­mes de ta­fa­ne­ri­es; va en­car­re­gar sè­ri­es com ara Ban­do­le­ra i El se­cre­to de Pu­en­te Vi­e­jo per ai­xe­car la fran­ja de la so­bre­tau­la; es va apun­tar un

pun­tamb pro­gra­mes sim­pà­tics com Tu cara me su­e­na; i so­bre­tot va op­tar per ex­plo­tar un ter­reny que el grup Me­di­a­set ha­via dei­xat de ban­da en el seu pri­me ti­me, el de les sè­ri­es es­pa­nyo­les.

Doc­tor Ma­teo, His­pa­nia, Con el cu­lo al ai­re i Gran Ho­tel van in­cul­car de ma­ne­ra pro­gres­si­va que An­te­na 3 era el ca­nal de re­fe­rèn­cia a l’ho­ra de veu­re sè­ri­es es­pa­nyo­les (amb per­mís de la 1, que viu en un al­tre món des que no emet pu­bli­ci­tat) i la con­so­li­da­ció d’aquest mo­del els va per­me­tre as­cen­dir al pri­mer lloc. An­te­na 3 (14,1% al ge­ner) fa tres me­sos que der­ro­ta Te­le­cin­co (13,3%), La Sex­ta (6,4%) tam­bé gua­nya a Cu­a­tro (6,2%), els ca­nals te­mà­tics d’Atres­me­dia (29,8%) su­peren els de Me­di­a­set (28,5%) i en ge­ne­ral te­nen un per­fil més atrac­tiu per als anun­ci­ants. La se­va imat­ge blan­ca és un actiu al cos­tat de les con­tro­vèr­si­es que acom­pa­nyen Sál­va­me i com­pa­nyia, i el po­der ad­qui­si­tiu del seu pú­blic és més alt.

Però aquests ca­mins pa­ral·lels ha­vi­en de xo­car en al­gun mo­ment i aquest mes Me­di­a­set va re­ac­ci­o­nar. Era pe­ri­llós que els es­pec­ta­dors as­so­ci­es­sin les sè­ri­es de qua­li­tat amb An­te­na 3 i van op­tar per una ma­ni­o­bra ofen­si­va: cen­trar--

una al­tra ve­ga­da en la fic­ció. Ara Te­le­cin­co emet qua­tre sè­ri­es ori­gi­nals ca­da set­ma­na, co­sa in­sò­li­ta per al ca­nal, i a les ve­te­ra­nes Aí­da i La que se ave­ci­na s’hi han su­mat B&b i El Prín­ci­pe, que aques­ta set­ma­na ha su­perat els 5,4 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors. Un can­vi de rumb que ha coin­ci­dit amb du­es pa­ti­na­des per part de la ca­de­na del

MEN­TRE ME­DI­A­SET S'ESPECIALITZAVA EN PRO­GRA­MES DEL COR I ‘RE­A­LI­TI­ES’, L'ES­PEC­TA­DOR QUE BUS­CA­VA SÈ­RI­ES ES­PA­NYO­LES ES VA PAS­SAR A AN­TE­NA 3

Grup Pla­ne­ta, que ha vist com El co­ra­zón del océ­a­no i Bi­en­ve­ni­dos al Lo­li­ta no fe­ien forat ni en­tre el pú­blic ni en­tre la crí­ti­ca.

Que a nin­gú li es­tra­nyi, per tant, si a fi­nal de mes al­gun ca­nal es­tre­na una pel·lí­cu­la ta­qui­lle­ra per ma­qui­llar les xi­fres i es­gar­ra­par una dè­ci­ma. Tam­poc se­ria sor­pre­nent que B&b can­vi­és el

ARA LA CA­DE­NA DE PAOLO VA­SI­LE VOL RE­CU­PE­RAR EL PÚ­BLIC PER­DUT I L'ES­TRA­TÈ­GIA LI FUN­CI­O­NA: ‘EL PRÍN­CI­PE’ ÉS LA SÈ­RIE RE­VE­LA­CIÓ

dia d’emis­sió per bus­car més au­di­èn­cia, o que ho fes Vel­vet per des­tros­sar un al­tre pro­gra­ma. I què pas­sa­rà ara amb l’adap­ta­ció d’Ala­tris­te a càr­rec de Te­le­cin­co? La guar­da­ran com si fos un pro­jec­til per com­pe­tir con­tra al­gu­na es­tre­na més mo­des­ta d’An­te­na 3? En la guer­ra qual­se­vol fran­ja és trin­xe­ra.

B&b, de bo­ca en bo­ca TE­LE­CIN­CO Di­lluns 22.30 h Glo­bo­me­dia tor­na a reu­nir Be­lén Ru­e­da i Fran Pe­rea (Los Ser­ra­no i Lu­na, el mis­te­rio de Ca­len­da) en aques­ta sè­rie so­bre la re­dac­ció d'una re­vis­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.