Psi­cò­pa­ta i ta­xi­der­mis­ta

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - Sergi Pà­mi­es

La sè­rie Ba­tes Mo­tel, amb una pri­me­ra tem­po­ra­da que ja es pot com­prar als dis­tri­bu­ï­dors le­gals de DVD, par­teix d’una idea ex­tra­va­gant: ex­pli­car la his­tò­ria prè­via del mo­tel i de la ca­sa de Psi­co­si d’Al­fred Hitch­cock. És la his­tò­ria de la Nor­ma, la ma­re, i del Nor­man, el fill, que en­tre tots dos acu­mu­len prou pa­to­lo­gi­es psi­co­lò­gi­ques per en­tre­te­nir un con­grés d’es­pe­ci­a­lis­tes hi­perac­tius. Un dels al·li­ci­ents és que acu­mu­la una quan­ti­tat in­dus­tri­al de tra­mes i sub­tra­mes. Com­bi­na­des amb un cri­te­ri re­cre­a­tiu i ca­ò­tic de la ver­sem­blan­ça, cre­en un cor­rent d’ex­tra­va­gàn­cia ar­gu­men­tal que, des d’un punt de vis­ta or­to­dox, hau­ria de pro­vo­car per­ple­xi­tat i re­buig en l’es­pec­ta­dor però que, en can­vi, té la vir­tut d’en­gan­xar pre­ci­sa­ment per la inu­su­al capa­ci­tat de trans­for­mar-se en una me­na de mil­fulls en el qual ca­da capa com­pli­ca la his­tò­ria i la fa es­tra­nya­ment atrac­ti­va. Un­fac­tor im­por­tant, que mo­di­fi­ca la per­cep­ció del con­su­mi­dor ha­bi­tu­al de sè­ri­es, és que ja sa­bem com s’aca­ba la his­tò­ria. I el fet d’ex­pli­car-nos els pre­ce­dents d’un clàs­sic del ci­ne­ma és un es­tí­mul que po­sa a pro­va tant la lle­ial­tat cinèfila

LA LO­CO­MO­TO­RA D’AQUEST MIL­FULLS AR­GU­MEN­TAL ÉS EL PER­SO­NAT­GE DE NOR­MA BA­TES, LA MA­RE DEL NOR­MAN, INTERPRETADA PER UNA VE­RA FAR­MI­GA EX­TRA­OR­DI­NÀ­RIA

a l’ori­gi­nal com la cu­ri­o­si­tat per veu­re fins a quin grau de de­li­ri po­den ar­ri­bar els guio­nis­tes. Amb mo­ments que re­cor­den l’am­bi­güi­tat mo­ral de Twin Pe­aks i pi­ca­des d’ullet que obli­guen a sal­tar del thri­ller al ter­ror i del ter­ror al dra­ma d’ins­ti­tut ju­ve­nil amb be­lle­ses làn­gui­des ti­pus Cre­pus­cle o Pe­queñas men­ti­ro­sas, Ba­tes Mo­tel aca­ba sent una ra­re­sa que, em­pa­ra­da pel pres­ti­gi de la con­di­ció de pre­qüe­la d’un mi­te in­qües­ti­o­na­ble, es per­met lli­cèn­ci­es ini­ma­gi­na­bles en un for­mat con­ven­ci­o­nal.

La lo­co­mo­to­ra d’aquest ex­pe­ri­ment és el per­so­nat­ge de la Nor­ma, la ma­re interpretada per una ex­tra­or­di­nà­ria Ve­ra Far­mi­ga. L’ac­triu té l’ha­bi­li­tat de fer cre­ï­ble i pro­per un per­so­nat­ge ob­jec­ti­va­ment ab­surd, es­bo­jar­rat, neu­rò­tic, ma­ni­pu­la­dor, im­pre­vi­si­ble, te­mi­ble i in­qui­e­tant, però que, al­ho­ra, su­por­ta tot el pro­ta­go­nis­me es­truc­tu­ral de la sè­rie i li pro­por­ci­o­na un mag­ne­tis­me mo­nu­men­tal. La pre­qüe­la tam­bé té l’en­cert de si­tu­ar l’ac­ció no abans del 1959, quan va ser ro­da­da Psi­co­si, si­nó en l’ac­tu­a­li­tat, amb mò­bils i con­ne­xi­ons a in­ter­net. En­tre sorpresa i sorpresa i de dis­ba­rat en dis­ba­rat, des­co­brim d’on pro­ve­nen les ap­ti­tuds del Nor­man per la ta­xi­dèr­mia i els pre­ce­dents clí­nics d’una psi­co­pa­tia de ga­ni­vet, trans­ves­tis­me i am­nè­sia. I par­lant de Psi­co­si: val la pe­na lle­gir el lli­bre The girl in Al­fred Hitch­cock’s shower, de Ro­bert Frays­mith, que ex­pli­ca la his­tò­ria de Mar­li Ren­fro, l’ac­triu amant del nu­dis­me que va do­blar Ja­net Leigh a l’es­ce­na de la dut­xa. In­clou in­for­ma­ci­ons in­teres­sants, com ara que, qui sap si ins­pi­rat per la pre­sèn­cia es­pec­ta­cu­lar d’aques­ta do­ble, Hitch­cock va tri­gar set di­es a fil­mar l’es­ce­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.