Però qui hi gua­nya?

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - Fran­cesc Puig

En les gu­er­res hi sol ha­ver ven­ce­dors i ven­çuts, però qui gua­nya en la guer­ra de la con­tra pro­gra­ma­ció? El te­le­es­pec­ta­dor, sens dub­te, que no: n’és la pri­me­ra víc­ti­ma, ja que es veu obli­gat a tri­ar en­tre dos pro­duc­tes que, ge­ne­ral­ment, van di­ri­gits a un ma­teix seg­ment de pú­blic. Can­sat d’aques­tes es­tra­tè­gi­es, ca­da ve­ga­da més, el te­le­es­pec­ta­dor s’es­ti­ma més pro­gra­mar-se el lleu­re te­le­vi­siu re­cor­rent a in­ter­net, ja si­gui a tra­vés de la te­le­vi­sió a la car­ta o de les des­càr­re­gues (le­gals o no). És a dir, que la te­le con­ven­ci­o­nal tam­bé hi perd.

Els qui tam­poc no hi gua­nyen són les pro­duc­to­res. En al­guns ca­sos, una pro­duc­to­ra pot ar­ri­bar fins i tot a com­pe­tir con­tra ella ma­tei­xa, quan du­es de les se­ves sè­ri­es o pro­gra­mes s’han d’en­fron­tar en el ma­teix ho­ra­ri. I si la llui­ta és en­tre pro­duc­to­res ri­vals, tam­bé hi perd la in­dús­tria te­le­vi­si­va del pa­ís, ja que un bon pro­duc­te, ben fac­tu­rat, amb un guió ori­gi­nal i amb un equip hu­mà al dar­re­re, se’n pot anar en or­ris per cul­pa d’una con­tra pro­gra­ma­ció que bus­ca més tor­pe­di­nar el con­tra­ri que afa­vo­rir els seus pro­pis pro­gra­mes.

I dels dos es­pais con­tra-pro­gra­mats (sem­pre que si­guin pro­duc­tes de més d’una emis­sió com sè­ri­es i pro­gra­mes d’en­tre­te­ni­ment, i no pel·lícules o es­de­ve­ni­ments es­por­tius), el que tin­gui menys au­di­èn­cia tam­bé hi per­drà en pri­me­ra ins­tàn­cia. Però no no­més ai­xò: el te­ò­ric gua­nya­dor de la ba­ta­lla co­men­ça el ca­mí te­le­vi­siu amb menys es­pec­ta­dors dels po­ten­ci­al­ment pre­vis­tos per la du­ra com­pe­tèn­cia. I a més, res no li ga­ran­teix que si­gui víc­ti­ma en el fu­tur d’una al­tra con­tra-pro­gra­ma­ció. Les ca­de­nes ri­vals der­ro­ta­des no obli­den…

Més sec­tors per­ju­di­cats. Els anun­ci­ants, per­què no po­den con­tro­lar el con­text de la se­va pu­bli­ci­tat, en­ca­ra que tri­ïn la fran­ja ho­rà­ria de la se­va emis­sió. I les re­vis­tes i su­ple­ments es­pe­ci­a­lit­zats, com aquest que te­niu a les vos­tres mans, per­què ve­uen obs­ta­cu­lit­za­da la se­va fei­na a cau­sa dels can­vis que les ca­de­nes fan fins a l’úl­tim mo­ment.

I en el súm­mum del des­pro­pò­sit, tam­poc no hi gua­nyen les ca­de­nes de te­le­vi­sió, atès que mal­gas­ten el po­ten­ci­al d’una pla­ni­fi­ca­ció de la gra­e­lla que els per­me­tria fi­de­lit­zar es­pec­ta­dors i anun­ci­ants. Amb aques­tes es­tra­ta­ge­mes, im­pe­dei­xen que molts es­pais tin­guin prou temps per tro­bar la se­va au­di­èn­cia ade­qua­da.

Ales­ho­res, si nin­gú no hi gua­nya, per què es con­ti­nua con­tra-pro­gra­mant?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.