“VA SER IN­CRE­Ï­BLE PU­JAR A L’ES­CE­NA­RI DEL LI­CEU I SEN­TIR L’OVA­CIÓ DEL PÚ­BLIC EN RE­CO­LLIR L’ON­DAS AL MI­LLOR PRE­SEN­TA­DOR EL 2012, HO VAIG AGRAIR MOL­TÍS­SIM”

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

du­en a ter­me una bo­na fei­na ...

Són els guio­nis­tes tam­bé els que es­cri­uen els seus di­à­legs al pla­tó amb Juanjo Car­de­nal, la veu en off del pro­gra­ma? No; tot és im­pro­vi­sat i es­pon­ta­ni. Al pla­tó no tre­ba­llo amb ore­lle­ra ni te­le­promp­ter. El Juanjo i jo te­nim una gran com­pli­ci­tat des de fa anys, ens co­nei­xem molt i ens en­te­nem.

Qui­na és la pro­va més te­mu­da pels con­cur­sants? La pre­gun­ta ca­li­en­te. Però tam­bé hi ha molts ner­vis a El reto, per­què és eli­mi­na­tò­ria. I a La cal­cu­la­do­ra hu­ma­na hi ha par­ti­ci­pants que es blo­que­gen en operacions fa­ci­lís­si­mes.

Ha can­vi­at el per­fil dels con­cur­sants en tots aquests anys? Jo els veig per pri­me­ra ve­ga­da quan ar­ri­ben al pla­tó, però no hi sóc, en la fei­na prè­via de se­lec­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.