Les mi­llors sè­ri­es

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - Sha­me­less. Los pe­queños ase­si­na­tos de Agat­ha Ch­ris­tie.

Dis­sab­te 22, 21.00 L’Ian i el Mickey man­te­nen una es­tra­nya re­la­ció: mal­grat que es­tan junts, te­nen re­la­ci­ons amb al­tres per­so­nes. D’al­tra ban­da, l’ar­ri­ba­da de la Cheryl i el seu fill Ky­le a la vi­da d’en Kev mo­les­ta la Ve­ro­ni­ca, que de­ci­deix apar­tar-se del seu nò­vio men­tre la do­na con­ti­nuï per ca­sa se­va.

Dis­sab­te 22, 21.20

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.