“AMB LA CRI­SI HEM NO­TAT QUE MOLTS CON­CUR­SANTS CON­FIR­MATS, FI­NAL­MENT RE­FU­SEN VE­NIR PER­QUÈ NO PO­DEN DE­MA­NAR DI­ES DE FES­TA A LA FEI­NA”

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

a Sa­ber y ga­nar? Crec que el pro­gra­ma té cor­da per a molt de temps, però en te­le­vi­sió vi­vim al dia i ara el nos­tre ob­jec­tiu és ar­ri­bar al juny, que fa­rem, els 4.000 pro­gra­mes di­a­ris. gau­dir amb la me­va fa­mí­lia.

Vos­tè ja ha­via gua­nyat un On­das el 1982 pel pro­gra­ma de Rà­dio Barcelona La ra­dio al sol. Sí, però es va pre­mi­ar el pro­gra­ma i l’On­das deu ser a la Ser. Però el de fa dos anys és “me­uuuu, me­uuu, el meu tre­sor” (diu em­fà­ti­ca­ment amb la veu de Go­llum a El se­nyor dels anells).

Vos­tè és ob­jec­te de bro­mes per­què sem­bla que no en­ve­lleix, que sem­pre es­tà igual. Ai­xò ho di­uen per­què em te­nen afec­te, però en­ve­llei­xo com tot­hom. És cert que en te­nir una pre­sèn­cia di­à­ria el pas del temps es no­ta menys. A l’APM (TV3) i a El in­ter­me­dio (La Sex­ta) se’n fa mol­ta bro­ma, però no em mo­les­ta; al con­tra­ri, aju­da que el pro­gra­ma con­ti­nuï te­nint vi­da.

És que a vos­tè el ve­iem a la pan­ta­lla des del 1985, quan va de­bu­tar a la te­le­vi­sió amb Si lo sé no ven­go. Ufff, com pas­sa el temps! Va ser un pro­gra­ma molt in­no­va­dor, ide­at per Sergi Sc­ha­aff, i amb un èxit bru­tal per­què en­ca­ra no hi ha­via te­les pri­va­des. Des­prés vaig pre­sen­tar 3 x4, no­més per a Ca­ta­lu­nya i Pic­ti­o­nary, en­tre d’al­tres.

Del pas­sat al fu­tur. Fins quan

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.