Om­bres de Sira

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

Sira Qui­ro­ga o Aris Ago­riuq té més om­bres que Grey. El seu Ti­em­po en­tre cos­tu­ras con­ti­nua dei­xant em­prem­ta en aques­ta bo­ge­ria de fic­ci­ons que ens ater­reix. Di­lluns vam te­nir qua­tre d’es­pa­nyo­les ( Vel­vet, B&b, La que se ave­ci­na y El co­ra­zón del océ­a­no) i di­marts, tres més ( Los mis­te­ri­os de Laura, El Prín­ci­pe, y Bi­en­ve­ni­dos al Lo­li­ta), i a Ca­ta­lu­nya el bo­nus de La Ri­e­ra. Fan­ta­sia per a temps de cri­si. To­tes te­nen al­gu­na co­sa en co­mú: la Sira vi­via a Te­tu­an al nord de l’Àfri­ca, i El Prín­ci­pe és el bar­ri de Ceu­ta que dó­na tí­tol a la sè­rie. La Sira co­sia, com ho fa l’Ana a Vel­vet, que viu en una ha­bi­ta­ció a l’es­til de pen­sió es­pa­nyo­la, molt a l’es­til Hos­tal Royal Man­za­na­res, que al­ho­ra és el sis­te­ma que fe­ien ser­vir els guio­nis­tes de Bi­en­ve­ni­dos al Lo­li­ta. Un amun­te­ga­ment més o menys so­fis­ti­cat i que per­met el joc de rols, ric­po­bre, a l’es­til de la mí­ti­ca A dalt i a baix o Down­ton Ab­bey, però molt més de­mo­cra­tit­zat. La ver­sió bri­tà­ni­ca tam­bé la vam te­nir a Es­pa­nya amb Gran Ho­tel, re­a­lit­za­da amb la ma­tei­xa pro­fes­si­o­na­li­tat i ma­ne­ra d’aque­lles ma­gis­trals sè­ri­es.

Fi­cats en la bo­ge­ria de les imat­ges que bar­re­gen fic­ció i re­a­li­tat, ima­gi­nem per un mo­ment que Kiko Ma­ta­mo­ros, (el per­do­na­vi­des de Ga­le­rí­as Sál­va­me), fos el ri­val de Ru­bén Cor­ta­da, Fa­ruq, al bar­ri de Ceu­ta d’El Prín­ci­pe, però, ves per on, tam­bé va ser el mal­vat Ra­mi­ro qui va ju­gar-la a Sira-Aris en­tre les cos­tu­res de Te­tu­an: la ge­o­gra­fia de Cor­ta­da és li­mi­ta­da. Per aca­bar de ma­re­jar, fins i tot al­guns dels per­so­nat­ges són fí­si­ca­ment molt sem­blants: Ce­ci­lia Freire, Ti­na a Vel­vet, té in­ci­sius i ulle­res si­mi­lars als de Neus Sanz, Su­sa­na a B&b; Álex Gonzá­lez ( El Prín­ci­pe) i Miguel Án­gel Silvestre ( Vel­vet) són del ma­teix mo­del ana­bo­lit­zant. Men­tres­tant, Lo­li­ta, la pen­sió ca­ba­ret de Be­a­triz Car­va­jal, de ve­ga­des és com un pla­tó de Ga­le­rí­as Sál­va­me. Que nin­gú no se sen­ti en­ga­nyat: al te­le­vi­siu lo­cal no de­am­bu­len els dos ger­mans pro­ta­go­nis­tes de la no­vel·la ne­gra de Juan Mar­sé Can­ci­o­nes de amor en Lo­li­ta’s club. Es trac­ta d’un al­tre lo­cal.

Tras­pas­sa­da gai­re­bé a la ma­ti­na­da per les estrenes de Vel­vet i B&b, El co­ra­zón del océ­a­no (que sal­ta als di­me­cres) es que­da en­tre du­es ma­re­es d’en­a­gües i pas­si­ons de con­quis­ta­dors aguer­rits amb fí­sics ha­bi­tu­als. Per ai­xò en aques­ta fran­ja tri­em La que se ave­ci­na, una bo­ge­ria prò­pia dels ger­mans Marx col·lo­cats tots en un, el ge­ni­al Jor­di Sánc­hez. Amb tan­ta fic­ció, Mi­ra quién bai­la va atreu­re uns 1,8 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors). I gai­re­bé nin­gú no es va fi­xar que a la ma­tei­xa ho­ra, a Ca­nal+, Sira/ cos­tu­ras i Álex/ Prín­ci­pe s’es­ti­ma­ven des­pu­llats en una llar­ga se­qüèn­cia de se­xe a Com­bus­ti­ón, de Da­ni­el Cal­par­so­ro. Pot­ser és que ja no ens im­por­ta el ball, el se­xe ni la in­for­ma­ció: El hor­mi­gue­ro va fer 3,2 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors da­vant El in­ter­me­dio (2,7 mi­li­ons). Sens dub­te va gua­nyar Vel­vet (4,8 mi­li­ons) so­bre B&b (2,8). Les cos­tu­res con­ti­nu­en do­nant guer­ra i au­di­èn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.