Ris­to les en­gal­ta

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

d’un ho­me lle­git i vi­at­jat, amb cu­ri­o­si­tat in­tel·lec­tu­al i in­terès cor­di­al pel seu con­vi­dat. Han pas­sat tren­ta anys, però aque­lles en­tre­vis­tes con­ti­nu­en vi­ves: eren con­ver­ses amb àni­ma.

In­tu­ei­xo que les con­ver­ses de Ris­to Me­ji­de tam­bé tin­dran àni­ma, que se­ran una pros­pec­ció des d’un punt de vis­ta par­ti­cu­lar, i ai­xò és el que més agra­ïm avui els te­le­es­pec­ta­dors, els lec­tors, els oients: un pu­nye­ter punt de vis­ta. Ris­to Me­ji­de ha sa­but cons­truir-se aquest punt de vis­ta, amb les se­ves lec­tu­res, co­nei­xe­ments, ex­pe­ri­èn­ci­es vi­tals i pro­fes­si­o­nals, i les se­ves in­ter­ven­ci­ons te­le­vi­si­ves. El va po­sar en sol­fa en el pro­gra­ma G-20, però allà era el Ris­to con­tra el món, i el seu es­ti­let es per­dia en tra­ços en l’ai­re. Ara té el seu in­ter­lo­cu­tor a mig me­tre, sen­se es­ca­pa­tò­ria. Pro­met.

La grà­cia de Vi­a­jan­do con Ches­ter con­sis­teix a as­sis­tir a l’es­pec­ta­cle de la pa­rau­la, al xou d’una per­so­na­li­tat for­ta in­terac­tu­ant amb un per­so­nat­ge in­teres­sant, di­ent-li el que el pu­dor im­pe­di­ria de dir a un en­tre­vis­ta­dor con­ven­ci­o­nal. In­tu­ei­xo que el pro­gra­ma es po­dria ti­tu­lar: Què en pen­sa Ris­to de...? Doncs ara l’hi di­rà a la cara.

Sé que no es trac­ta de sa­ber què pen­sa Ris­to, si­nó què pen­sa l’en­tre­vis­tat, però pot­ser la ma­ne­ra de sa­ber ai­xò és veu­re’l di­a­lo­gar amb Ris­to. Aquí Ris­to se­rà un an­ti-Évole: men­tre l’Évole fin­geix ig­no­rar-ho tot i s’ins­tal·la en la in­ge­nu­ï­tat per fer con­fes­sar l’en­tre­vis­tat (i fun­ci­o­na), Ris­to fin­geix te­nir-ho tot clar i s’ins­tal·la en el des­ver­go­nyi­ment per fer con­fes­sar l’en­tre­vis­tat. I fun­ci­o­na­rà. - @vic­to­ra­me­la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.