Twit­ter­vi­sió i tuit­vai­res

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

L’ex­plo­sió par­ti­ci­pa­ti­va a tra­vés de Twit­ter pro­vo­ca­da per l’emis­sió d’Ope­ra­ci­ón Pa­la­ce ha es­tat prou es­pec­ta­cu­lar per ana­lit­zar-ne l’ona ex­pan­si­va. En el cas d’aquest pro­gra­ma, la ne­ces­si­tat de com­par­tir opi­ni­ons i en­tre­cre­uar co­men­ta­ris neix de l’es­tu­pe­fac­ció, pre­vis­ta amb una es­tra­tè­gia de­li­ci­o­sa­ment perversa, pro­vo­ca­da per les pe­cu­li­a­ri­tats his­tò­ri­ques de la hi­pò­te­si pro­po­sa­da. Twit­ter no va ser l’únic mit­jà que va acom­pa­nyar l’emis­sió. Els SMS i les tru­ca­des van mul­ti­pli­car-se, de ve­ga­des amb un es­pe­rit en­tu­si­as­ta però tam­bé per­què mol­ta gent va ne­ces­si­tar com­par­tir les emo­ci­ons, les an­goi­xes, les ga­nes d’es­ca­nyar Jor­di Évole o els es­pas­mes d’un col·lapse im­mi­nent.

Fer com­pa­ti­ble la te­le­vi­sió i al­tres for­mes de co­mu­ni­ca­ció és un cos­tum ca­da ve­ga­da més es­tès però que en­ca­ra no és ma­jo­ri­ta­ri. Hi ha for­mats que s’hi pres­ten es­pe­ci­al­ment, com el fes­ti­val d’Eu­ro­vi­sió, els par­tits de futbol, les en­tre­vis­tes a pre­si­dents de go­verns o les ga­les de re­a­li­ti­es la­cri­mò­gens (per no par­lar del de­bat de po­lí­ti­ca ge­ne­ral, que no­més es pot su­por­tar si se’n com­par­teix l’alar­mant me­di­o­cri­tat di­a­lèc­ti­ca i po­lí­ti­ca). La pre­sèn­cia de Twit­ter o d’al­tres for­mes de co­mu­ni­ca­ció si­mul­tà­nia, però, tam­bé dis­per­sa l’aten­ció. En­ca­ra que mol­tes per­so­nes cre­uen que són per­fec­ta­ment capa­ces de fer du­es co­ses al­ho­ra, l’aten­ció s’ato­mit­za (més en­ca­ra) i la per­cep­ció del que es­tàs ve­ient es bar­re­ja amb la ur­gèn­cia de vo­ler com­par­tir co­men­ta­ris i ex­pec­ta­ti­ves de res­sò. Tam­bé es pro­du­eix un fe­no­men d’in­ter­fe­rèn­cia que, ara per ara, es­tà des­con­tro­lat. El ma­teix do­cu­men­tal Ope­ra­ci­ón Pa­la­ce, vist amb con­cen­tra­ció i sen­se cap via d’es­ca­pa­ment, ofe­reix una di­ver­si­tat de ma­ti­sos i d’en­certs de re­a­lit­za­ció i de guió que es per­den o es di­lu­ei­xen si es­tàs pen­dent de com­par­tir les sen­sa­ci­ons més òb­vi­es i perds la flu­ï­de­sa del me­ca­nis­me

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.