Re­cu­pe­rats de l’oblit

RE­CO­NÈI­XER CA­RES ABANS PO­PU­LARS EN AC­TORS DE LA TE­LE­VI­SIÓ AC­TU­AL ÉS UN BON EXER­CI­CI DE ME­MÒ­RIA RE­CO­MA­NAT PER A NEU­RÒ­TICS DE LA FI­SO­NO­MIA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - AU­RO­RA SEGURA

Les per­so­nes que no po­den des­can­sar fins que no es­bri­nen de què els so­na una cara, te­nen tot un rep­te en les sè­ri­es de te­le­vi­sió ac­tu­als. De ve­ga­des, apa­rei­xen com a pro­ta­go­nis­tes, però la ma­jo­ria de ve­ga­des, com a se­cun­da­ris o sim­ples ex­tres, en dos o tres capí­tols, ve­lles glò­ri­es –o no tant– del ci­ne­ma i la te­le­vi­sió que un salt de 25 o 30 anys fa gai­re­bé ir­re­co­nei­xi­bles.

Per­què els bons fi­so­no­mis­tes i els que fan del re­co­nei­xe­ment fa­ci­al una qües­tió de dig­ni­tat po­dran de­tec­tar trets que els re­sul­tin fa­mi­li­ars en per­so­nat­ges de sè­ri­es com Cast­le, El ala oes­te de la Ca­sa Blan­ca, El men­ta­lis­ta, o qual­se­vol dels CSI. Des­co­brir a qui cor­res­po­nen ja no és tan fà­cil, tot con­fi­ant la tas­ca no­més al re­cord, que pot ser molt va­gue des­prés de tant temps. Per als qui no su­por­ten ho­res i ho­res cer­cant en­tre les neu­ro­nes i són in­ca­pa­ços d’obli­dar-se de l’as­sump­te, Go­o­gle els so­lu­ci­o­na­rà el pro­ble­ma en mi­nuts. N’hi ha prou de bus­car en­tre els re­par­ti­ments de les sè­ri­es per es­bri­nar-ho. Però tam­bé hi po­den in­sis­tir amb el seu cap, per­què es trac­ta d’una bo­na ma­ne­ra d’exer­ci­tar la me­mò­ria.

En un capí­tol re­cent de la ver­sió ac­tu­al d’Hawai 5.0 (s’emet a Fox i Cu­a­tro) apa­rei­xia un avi, ju­bi­lat de la vi­da de­lic­ti­va, o ai­xò vo­lia apa­ren­tar, que va des­per­tar la cu­ri­o­si­tat de qui es­criu. Hi ha­via un tret re­co­nei­xi­ble a la cara, però ¿com es pot de­tec­tar el ron­di­nai­re i ho­nest periodista Lou Grant en les ve­lles fac­ci­ons de l’ac­tor Ed As­ner, més de 30 anys des­prés que dei­xés d’eme­tre’s la mí­ti­ca sè­rie? Quan es va es­tre­nar, el 1977, li fal­ta­ven un pa­rell d’anys per fer-ne 50, i en­ca­ra que ja no te­nia les fac­ci­ons d’un jo­ve­net, als 85 els trets de la ve­lle­sa se li han mul­ti­pli­cat in­fi­ni­ta­ment. Però en­ca­ra con­ser­va el vi­gor, i al fi­nal del capí­tol en qües­tió, en què l’an­cià no es­ta­va tan ju­bi­lat com fin­gia, pres­su­po­sa o au­gu­ra prò­xi­mes apa­ri­ci­ons d’Ed As­ner en aques­ta pro­duc­ció.

Què pas­sa quan el per­so­nat­ge en qües­tió no­més era un nen quan es va po­pu­la­rit­zar la se­va cara? Sem­pre hi ha al­gu­na co­sa en la mi­ra­da, en el som­riu­re, que po­sa en fun­ci­o­na­ment el me­ca­nis­me men­tal. Qui no re­cor­da el can­do­rós Elli­ot, que va emo­ci­o­nar a mig món en el seu pa­per d’amic d’E. T.? Doncs du­rant anys gai­re­bé nin­gú, ja que la car­re­ra de Henry Tho­mas no va prendre el rumb que fe­ia pre­sa­gi­ar l’èxit cla­mo­rós de la pel·lí­cu­la de Ste­ven Spi­el­berg i el seu en­tra­nya­ble per­so­nat­ge. Va anar tram­pe­jant en pa­pers se­cun­da­ris en pel·lícules per a te­le­vi­sió i al­gu­na de ci­ne­ma, en­tre les més cone­gu­des Lle­gen­des de pas­sió o Gangs of New York. On­ze anys te­nia quan es va es­tre­nar E.T. i amb 43 ha par­ti­ci­pat úl­ti­ma­ment en El men­ta­lis­ta, com a ger­mà de l’agent Lis­bo­ne, i en di­ver­sos capí­tols de CSI, en què ja no és tan bo i sim­pà­tic.

I sen­se sor­tir del món in­fan­til, o ado­les­cent, hi ha un cas més di­fí­cil de de­tec­tar per­què ha es­tat més re­co­ne­gut amb el seu per­so­nat­ge adult. Però abans de trans­for­mar-se en l’atrac­tiu ci­rur­già plàs­tic d’Ana­to­mía de Grey, Eric Da­ne va ser un ha­bi­tu­al de sè­ri­es amb ado­les­cents, com Sal­va­dos por la cam­pa­na, Aque­llos ma­ra­vi­llo­sos años o Ro­se­an­ne, que s’eme­ti­en a Es­pa­nya als vui­tan­ta i no­ran­ta. Un dels ca­sos més sor­pre­nents és pot­ser el de Stockard Chan­ning. Pot­ser aquest nom no us diu gai­re si no sou neu­rò­tics dels se­cun­da­ris. Però es re­cor­da el seu pa­per a Gre­a­se, la pel·lí­cu­la que va en­cim­be­llar John Tra­vol­ta i Oli­via New­ton-John. Ella era la lí­der de les “da­mes ro­sa”, la deso­be­di­ent del grup, la que s’en­fron­ta­va a tot i a tot­hom per de­fen­sar les se­ves ami­gues. I va ser tam­bé l’es­po­sa del pre­si­dent dels Es­tats Units (Mar­tin She­en) a la sè­rie po­lí­ti­ca El ala oes­te de la Ca­sa Blan­ca fins al 2006. En­ca­ra que la mi­ra­da en­tre­ma­li­a­da que ex­hi­bia a Gre­a­se es de­tec­ta­va en el seu pa­per, més dra­mà­tic, més de tres dè­ca­des des­prés d’ha­ver in­ter­pre­tat Riz­zo en el mu­si­cal. Des­prés de con­clou­re la se­va par­ti­ci­pa­ció en la sè­rie l’any 2006, ara fa de ma­re d’Ali­cia Flor­rick (Ju­li­an­na Mar­gu­li­es) a The go­od wi­fe.

Més pro­ta­go­nis­me té una al­tra pro­ge­ni­to­ra, la de Cast­le (Su­san Su­lli­van) en la his­tò­ria de l’es­crip-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.