Les mi­llors sè­ri­es

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - Di­a­ris de vam­pirs. Sha­me­less.

Dis­sab­te 1, 10.51 L’Ste­fan res­ca­ta l’Ele­na i la Bon­nie d’una si­tu­a­ció pe­ri­llo­sa. Més tard, l’Ste­fan, en Da­mon i l’Ele­na aju­den els seus amics Bon­nie i Grams a obrir la tom­ba, però tots que­den pe­tri­fi­cats quan des­co­brei­xen el que hi ha a dins.

Dis­sab­te 1, 21.00 En Carl s’aco­mi­a­da per sot­me­tre’s a un trac­ta­ment per cu­rar-se del càn­cer. Men­tres­tant, la Fi­o­na in­ten­ta unir els seus com­panys de fei­na en con­tra del seu cap. D’al­tra ban­da, en Jimmy as­si­mi­la que els seus pa­res s’es­tan di­vor­ci­ant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.