STOCKARD CHAN­NING, LA RIZ­ZO DE ‘GRE­A­SE’, VA SER TRES DÈ­CA­DES MÉS TARD LA PRI­ME­RA DA­MA DELS ES­TATS UNITS A LA SÈ­RIE ‘EL ALA OES­TE DE LA CA­SA BLAN­CA’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

An­ge­la Chan­ning. En en­viu­dar (quan el van ma­tar per com­plir el seu desig d’aban­do­nar la sè­rie) es va ca­sar amb Richard Chan­ning (fill d’una al­tra re­la­ció d’An­ge­la) i va mo­rir, tam­bé far­ta de Fal­con Crest, ofe­ga­da en una pis­ci­na des­prés d’una vi­da des­gra­ci­a­da al cos­tat del se­gon ma­rit.

En aques­ta ma­tei­xa pro­duc­ció te­le­vi­si­va va te­nir un pa­per llarg i des­ta­cat Wi­lli­am R. Mo­ses, una al­tra de les ca­res re­co­nei­xi­bles a tra­vés del tú­nel del temps a la te­le­vi­sió ac­tu­al. Els seus ca­bells pèl-ro­jos es­tan ara plens de ca­bells blancs , que es po­den anar ve­ient, als seus 54 anys, de for­ma més o menys con­ti­nu­a­da, sem­pre en tre­balls re­cur­rents en les sè­ri­es ha­bi­tu­als. Va ser Co­le Gi­o­ber­ti, pre­ci­sa­ment el fill de Su­san Su­lli­van, en la his­tò­ria dels en­fron­ta­ments fa­mi­li­ars en­tre vi­nyes ca­li­for­ni­a­nes, que li va do­nar la fa­ma. Des d’ales­ho­res ha par­ti­ci­pat en pro­duc­ci­ons de to­ta me­na, des de Cast­le, El men­ta­lis­ta o Bo­nes, fins a Ca­so abi­er­to, CSI Mi­a­mi, Sin ras­tro, i al­tres te­le­sè­ri­es molt més an­ti­gues com ara Perry Ma­son, S’ha es­crit un crim o Ally McBe­al. Mal­grat ha­ver in­sis­tit in­can­sa­ble­tan me­ri­tò­ria in­sis­tèn­cia, un sol pa­per pro­ta­go­nis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.