El po­der ju­di­ci­al de l’hu­mor

EL SEVILLA S'HA CON­VER­TIT EN JUT­GE DE CON­CUR­SANTS A ‘MI­RA QUIÉN BAI­LA’ DE LA 1 I EL SEU HU­MOR MAR­CA LA DI­FE­RÈN­CIA AMB AL­TRES JU­RATS QUE TA­LLEN CAPS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

i es di­fe­ren­cia d’al­tres col·le­gues de la ju­di­ca­tu­ra te­le­vi­si­va de con­cur­sos pro­clius a la mala ba­va, la pom­pa ar­ti­fi­ci­o­sa, la bur­la fà­cil o a trin­xar als con­cur­sants. El Sevilla i Ro­sell van coin­ci­dir fa anys a La co­sa nos­tra de Bu­e­na­fu­en­te i ara han for­mat un equip en què l’hu­mo­ris­ta des­ple­ga la ment àgil, la rèplica rà­pi­da i la fa­ci­li­tat per pro­vo­car el riu­re.

Desen­vo­lu­pant gai­re­bé sem­pre fun­ci­ons de col·la­bo­ra­dor hu­mo­rís­tic a la rà­dio, la te­le­vi­sió i la prem­sa, la veu can­tant del con­junt mu­si­cal Mo­ji­nos Es­co­zí­os s’ha con­so­li­dat com un dels co­mu­ni­ca­dors més efi­ca­ços i solvents en la se­va es­pe­ci­a­li­tat. A més de sa­ber es­tar i du­rar tant de temps da­vant les cà­me­res, no ne­ces­si­ta ali­men­tar el pro­pi per­so­nat­ge amb guions ali­ens, ni ne­ces­si­ta tam­poc l’aju­da ar­ti­fi­ci­al de te­le­promp­ters ni au­ri­cu­lars.

Si el Sevilla s’ha gua­nyat per mè­rits pro­pis un lloc des­ta­cat en­tre l’au­di­èn­cia te­le­vi­si­va, és per­què

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.