Évole i la cre­di­bi­li­tat

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

Verstryn­ge, Óne­ga...). Aquests te­le­es­pec­ta­dors con­fi­a­ven que el gran Évole els re­ve­la­ria no sé qui­na ve­ri­tat ocul­ta so­bre el 23-F, sa­li­va­ven de pla­er da­vant la im­mi­nèn­cia del se­cret re­ve­lat, d’una no­va llum, una no­va ve­ri­tat..., i al fi­nal tot va re­sul­tar ser un joc de fo­llo­ne­ro per to­car-los els pe­brots, un te­a­tre del bo, una conya molt ben ser­vi­da, or­di­da amb to­tes les apa­ren­ces de ver­sem­blan­ça (en­ca­ra que les al·lu­si­ons a Flotats i a Sum­mers l’es­quer­des­sin). I per ai­xò tan­tes cor­re­dis­ses d’il·lu­sió? No­més per con­vi­dar-nos a una re­fle­xió so­bre com és de fà­cil en­re­dar-nos? Però si ai­xò ja ho sa­bí­em! Des­comp­tem que ens en­re­den des dels anun­cis fins a l’ho­ròs­cop, pas­sant per la pre­vi­sió me­te­o­ro­lò­gi­ca, ho sa­bem, però on jus­ta­ment apar­cà­vem per una es­to­ne­ta la nos­tra in­cre­du­li­tat era al pro­gra­ma de Jor­di Évole...

Jor­di Évole, doncs, ens ha do­nat una bo­na lli­çó: “No po­deu fi­ar-vos ni tan sols de mi, àni­mes de càn­tir!”, i ens ha cla­vat un cla­te­llot, paf. Al­guns no l’hi per­do­nen: “Pa­llas­sa­da”, ha des­qua­li­fi­cat Al­fon­so Guer­ra, fu­ri­ós (per cert: què se’n deu ha­ver fet del seu ger­mà? In­ves­ti­ga-ho, Évole!). Jo sí que l’hi per­do­no tot a Évole, per­què sóc de bo­na pas­ta i per­què em ve de gust gau­dir de­mà de la se­va xer­ra­da amb Pe­dro J. Ra­mí­rez, si­gui es­pon­tà­nia o te­a­tra­lit­za­da, que ja sé que no he de creu­re res del que ve­gi. Sí que li de­ma­no a Évole que m’en­tre­tin­gui, ai­xò sí, en­ca­ra que ha­gi d’en­co­ma­nar­se a San­ta Exu­pe­ràn­cia.

@vic­to­ra­me­la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.