Alan Sil­ves­tri, ani­ma­ció i... Jo­sé María del Río

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

Pot­ser les du­es de­ci­si­ons més di­fí­cils per a aques­ta pro­duc­ció eren subs­ti­tuir el ca­ris­ma de Carl Sa­gan i re­sol­dre què ca­lia fer amb la mú­si­ca de Van­ge­lis, ca­pi­tal en el dis­curs au­di­o­vi­su­al de l’ori­gi­nal. Neil deG­ras­se Ty­son, a més d’as­tro­fí­sic, dei­xe­ble de Sa­gan i un dels que més in­can­sa­ble­ment han pug­nat per cons­truir aquest re­make, fa anys que par­ti­ci­pa en la te­le­vi­sió nor­da­me­ri­ca­na com a co­men­ta­ris­ta ci­en­tí­fic i pre­sen­ta­dor de pro­gra­mes de di­vul­ga­ció; per tant, sem­bla­va una de­ci­sió na­tu­ral. Ell se­rà el que pu­gi ca­da set­ma­na a la Nau de la Ima­gi­na­ció –un ar­te­fac­te amb què Sa­gan vi­at­ja­va del camp còs­mic a l’in­fi­ni­te­si­mal, en salts d’es­ca­la que la sè­rie va fer fa­mo­sos pel ver­ti­gen que pro­vo­ca­ven–, mo­der­nit­za­da per a l’oca­sió. I si bé el ca­ris­ma de Sa­gan és ir­re­pe­ti­ble, ja en els pri­mers se­gons es fa pa­tent que DeG­ras­se Ty­son sap en­co­ma­nar l’emo­ció in­ten­sa que el seu pre­de­ces­sor trans­me­tia quan par­la­va de les “ele­gants ve­ri­tats que re­gei­xen el fun­ci­o­na­ment de l’uni­vers”.

Per al pú­blic es­pa­nyol aquest en­cert té una de­ri­va­ció: la veu de Sa­gan, en la se­va emis­sió ori­gi­nal, va que­dar fi­xa­da per sem­pre –amb aquest pe­cu­li­ar vell mè­to­de del do­cu­men­tal de man­te­nir de fons la veu ori­gi­nal– com la del ve­te­rà Jo­sé María del Río, bre­gat en mil i un do­cu­men­tals i en cen­te­nars de fic­ci­ons. En aques­ta oca­sió, per al con­duc­tor del pro­gra­ma, la veu en es­pa­nyol se­rà la de Pa­blo del Hoyo (do­bla­dor d’Alec Baldwin, Rob Lowe, David Bo­re­naz o Ben Sti­ller). I per a les oca­si­o­nals re­a­pa­ri­ci­ons de Sa­gan, s’ha tor­nat a comp­tar amb Jo­sé María del Río.

Com a ele­ment nou, les di­gres­si­ons his­tò­ri­ques se­ran pre­sen­ta­des mit­jan­çant adus­tes i acu­ra­des ani­ma­ci­ons su­per­vi­sa­des per McFar­la­ne, es­pe­ci­a­lis­ta en el gè­ne­re.

Quant a la par­ti­tu­ra, els pro­duc­tors han subs­ti­tu­ït l’èpi­ca elec­trò­ni­ca de Van­ge­lis per la gran­di­lo­qüèn­cia sim­fò­ni­ca i wag­ne­ri­a­na que John Wi­lli­ams va in­tro­duir en la mú­si­ca ci­ne­ma­to­grà­fi­ca a fi­nals dels se­tan­ta. Per ai­xò, l’ele­git és un dels alum­nes avan­tat­jats d’aque­lla ge­ne­ra­ció, Alan Sil­ves­tri, au­tor de les ban­des so­no­res de Re­torn al fu­tur (1985), Cu­en­tos asom­bro­sos (1986), For­rest Gump (1994), Con­tact (1997) –ba­sa­da en la no­vel·la de Carl Sa­gan!– i re­cent­ment Los ven­ga­do­res (2012), en­tre mol­tís­si­mes d’al­tres.

Aquests ele­ments, més el vir­tu­o­sis­me di­gi­tal en la pre­sen­ta­ció de les imat­ges, es con­ju­guen per do­nar cos a una ve­lla as­ser­ció ci­ta­da so­vint per Sa­gan: “L’as­tro­no­mia és una ex­pe­ri­èn­cia d’hu­mi­li­tat i cons­truc­ció de ca­ràc­ter”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.