En­tre l’em­patx i la de­gus­ta­ció

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

Net­flix –el ser­vei d’emis­sió de ví­de­os per in­ter­net als EUA– ha fa­ci­li­tat una pràc­ti­ca que pot ar­ri­bar a ser mal­sa­na: l’em­patx de sè­ri­es. En po­sar a dis­po­si­ció de l’es­pec­ta­dor tem­po­ra­des sen­ce­res de cop, per­met veu­re els 13 capí­tols se­guits de Hou­se of cards, per exem­ple, sen­se in­ter­rup­ció. Be­au Wi­lli­mon, guio­nis­ta de la sè­rie, con­fes­sa que va veu­re els 15 capí­tols del do­cu­men­tal The story of film –so­bre la his­tò­ria del ci­ne­ma– “en un pa­rell de di­es”. I va en­go­lir les du­es pri­me­res tem­po­ra­des de The wi­re, el re­trat na­tu­ra­lis­ta d’una ciu­tat nord-ame­ri­ca­na con­tem­po­rà­nia, però li agra­da­va tant que va mi­rar les tres se­güents a poc a poc, as­sa­bo­rint-les. “Tot ai­xò evi­den­cia que el po­der s’ha tras­lla­dat a l’es­pec­ta­dor”, diu. En­tre al­tres sè­ri­es re­cents de què ha gau­dit, es­men­ta Bre­aking bad –la his­tò­ria d’un pro­fes­sor de qu­í­mi­ca que fa­bri­ca dro­gues– i Top of the lake, la mi­ni­sè­rie de Ja­ne Cam­pi­on fil­ma­da a No­va Ze­lan­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.