Les mi­llors sè­ri­es

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV - Hou­se of li­es. Sha­me­less.

Dis­sab­te 8, 21.30

En Marty es reu­neix i el con­fo­nen pel nou amic de la Ros­coe. La Je­an­nie va dar­re­re del comp­te d’un col·le­ga. En Cly­de pa­teix a la fei­na per cul­pa del tem­pe­ra­ment vo­là­til de la Mo­ni­ca, men­tre que en Doug se sor­prèn per una ad­mis­sió de la Sa­rah.

Dis­sab­te 8, 21.00 Les males de­ci­si­ons que ha pres la Fi­o­na res­pec­te en Rob­bie co­men­cen a pas­sar fac­tu­ra. En Frank i la Sam­mi con­ti­nu­en bus­cant una so­lu­ció per sal­var el seu fet­ge men­tre in­ten­ten es­trè­nyer lla­ços com a pa­re i fi­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.