“PEN­SA MÉS EN­LLÀ DE LES CON­VEN­CI­ONS. NO ES LI­MI­TA A COM­PLIR LES RE­GLES. ÉS UN OP­TI­MIS­TA. EN TOT HI VEU POS­SI­BI­LI­TATS, QUAL­SE­VOL CO­SA ÉS UNA OPOR­TU­NI­TAT”

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

El blo­queig no és ex­clu­siu dels Es­tats Units, sug­ge­reix Wi­lli­mon (pen­seu, per exem­ple, en un al­tre nus més pro­per, que tam­poc no sem­bla que nin­gú sà­pi­ga com des­fer, el de Ca­ta­lu­nya-Es­pa­nya: com el re­sol­dria Un­derwo­od?). Però ai­xò és el que fa atrac­ti­va la sè­rie: la fan­ta­sia que hi pot ha­ver po­lí­tics que de­ci­dei­xin, que fa­cin co­ses, en­ca­ra que si­gui amb males arts.

“És de­li­ci­ós per als es­pec­ta­dors veu­re un po­lí­tic capaç de tren­car el blo­queig de la ma­tei­xa ma­ne­ra que un ga­ni­vet ta­lla la man­te­ga, un po­lí­tic que no ac­cep­ta que li res­pon­guin que no i que sem­pre veu una sor­ti­da. Pen­sa fo­ra de les con­ven­ci­ons. No es li­mi­ta a com­plir les re­gles. En el fons, és un op­ti­mis­ta. En tot hi veu pos­si­bi­li­tats, qual­se­vol co­sa re­pre­sen­ta una opor­tu­ni­tat”.

Per ai­xò Un­derwo­od –un po­lí­tic so­mi­at: el que no par­la per par­lar, el que so­lu­ci­o­na pro­ble­mes– és un dels mal­vats te­le­vi­sius més sim­pà­tics des de J.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.