Che­lo DeGe­ne­res

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

No es­tem comp­ta­bi­lit­zats en­tre els 43 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors que va te­nir la ce­ri­mò­nia del 86è lliu­ra­ment dels Os­car, però tam­bé vam per­dre la nit, que va du­rar tant com Sál­va­me. I par­lant del pro­gra­ma de J.J. Váz­quez: l’Aca­dè­mia del Ci­ne­ma de Hollywo­od va bus­car una pre­sen­ta­do­ra, Ellen DeGe­ne­res, que s’as­sem­bla molt a Che­lo García Cor­tés, pa­ti­do­ra del pro­gra­ma de les tar­des de Te­le­cin­co i víc­ti­ma pro­pi­ci­a­tò­ria de l’aguer­rit Ma­ta­mo­ros, o més ben dit Ma­tac­he­los.

La ma­tei­xa aca­dè­mia tam­bé con­fon Meryl Stre­ep amb Glenn Clo­se i no pas­sa res i fins i tot es­criu als seus rè­tols Sal­ma Hayek quan és Pe­né­lo­pe Cruz la que apa­reix, i tam­poc no pas­sa res. Che­lo no s’hau­ria con­fós –com DeGe­ne­res, mo­no­lo­guis­ta im­pe­ni­tent que va xer­rar sen­se pa­rar to­ta la nit (co­sa que no fa la periodista ga­lle­ga)– i hau­ria re­co­ne­gut El­sa Pataky a la pla­tea. DeGe­ne­res, des­prés de sa­lu­dar Kerry Was­hing­ton men­tre re­par­tia piz­za, va veu­re El­sa i va cri­dar: “Oh, una al­tra em­ba­ras­sa­da!”, sen­se sa­ber qui era. Allò de la piz­za va te­nir grà­cia, en­ca­ra que tam­bé en men­gen a Sál­va­me i tots ho cri­ti­quen, però des de Hollywo­od té més subs­tàn­cia. Sen­se par­lar de la pu­bli­ci­tat subli­mi­nar, des de les piz­zes que van ser­vir a uns quants ele­gits fins a la mar­ca del re­fresc que apa­rei­xia al la­te­ral de les cai­xes. I la com­pa­nyia de mò­bils a què per­ta­nyia el que va fer ser­vir DeGe­ne­res per a la fo­to ( sel­fie), que va su­mar cen­te­nars de mi­lers de vi­si­tes en es­cas­sos mi­nuts. No­més fal­ta­va que Ja­red Le­to, Os­car al mi­llor ac­tor se­cun­da­ri, ens di­gués amb quin pro­duc­te es ren­ta la ca­be­lle­ra que l’hi dei­xa com Je­su­crist su­per­xam­pú.

Tor­nant a l’aca­dè­mia i les se­ves re­llis­ca­des. No no­més van obli­dar Sa­ra Mon­ti­el a l’obituari can­tat per Bet­te Mid­ler, si­nó que tam­poc van ci­tar Tom Clancy ni Den­nis Fa­ri­na. El pri­mer és l’in­ven­tor de Jack Ryan, per­so­nat­ge de les se­ves no­vel·les que en ci­ne­ma han in­ter­pre­tat Alec Baldwin a La ca­ça de l’Oc­tu­bre Roig; Har­ri­son Ford a Ju­e­go de pa­tri­o­tas i Pe­li­gro in­mi­nen­te; Ben Af­fleck a Pá­ni­co nu­cle­ar, i Chris Pi­ne a Ope­ra­ci­ón som­bra. Fa­ri­na és un d’aquests ca­rac­te­rís­tics que no s’obli­den. Va ser po­li­cia i de­tec­tiu i va pro­lon­gar aques­tes pro­fes­si­ons en la se­va car­re­ra d’ac­tor, sent Ley y or­den la se­va sè­rie més sig­ni­fi­ca­ti­va. Els Os­car tam­bé ens van brin­dar l’opor­tu­ni­tat de conèi­xer She­he­ra­za­de Golds­mith, la com­pa­nya d’Al­fon­so Cu­a­rón. La bo­ni­ca se­nyo­ra es­tà se­pa­ra­da del mul­ti­mi­li­o­na­ri Zac Golds­mith i és ma­re dels seus tres fills. Es­crip­to­ra de te­mes cu­li­na­ris. és fi­lla de la –en al­tre temps– po­pu­lar Vi­vi­a­ne Ven­tu­ra, exac­triu, ex­mà­na­ger i so­ci­a­li­té eu­ro­pea, ín­ti­ma de Di­a­na Ross i Julio Iglesias (i les se­ves nò­vi­es), amb els quals va col·la­bo­rar com a agent de re­la­ci­ons pú­bli­ques. I, se­gu­ra­ment, Che­lo hau­ria cor­re­git John Tra­vol­ta quan va dir que Ade­le Na­ze­em va can­tar Fro­zen, men­tre que en re­a­li­tat la no­ia es de­ia Idi­na Men­zel. Co­ses que pas­sen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.