Que el que és re­al ho sem­bli

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIU­RE TV -

col·la­bo­ra­do­ra: la se­va ex­no­ra, una jo­ve­ne­ta ano­me­na­da Agua­san­tas, ex­nò­via del fill de la Bo­llo. Pla curt de la Bo­llo: ros­tre cons­ter­nat. Bé! Fun­ci­o­na. Ex­so­gra i ex­jo­ve ja es van cre­uar im­pro­pe­ris, i la jo­ve va in­si­nu­ar sa­ber co­ses que fa­ri­en mal a la Bo­llo: els di­rec­tors del pro­gra­ma la fit­xen rà­pid.

En les ho­res se­güents, la Bo­llo rep su­ports de te­le­es­pec­ta­do­res en el seu comp­te de Twit­ter (“In­just el que et fa el teu pro­gra­ma, no s’hi val”, “Dei­xa­ré de veu­re Sál­va­me si surt aques­ta Aguas­pú­tri­das”, “Us que­da­reu sen­se au­di­èn­cia si se’n va Ra­quel Bo­llo”, “Heu per­dut una es­pec­ta­do­ra”, “És el fi­nal de Sál­va­me”.., i ai­xí), mis­sat­ges que ella re­tui­te­ja. I per ai­xò els di­rec­tors del pro­gra­ma han fac­tu­rat un ví­deo ata­cant-la: “Ra­quel Bo­llo, en re­tui­te­jar aquests mis­sat­ges, vol el fi­nal de Sál­va­me!”, I re­blen: “És nor­mal desit­jar el fi­nal d’un pro­gra­ma que dó­na men­jar a cent fa­mí­li­es?”. Dra­ma.

Art. Per­què te­a­tra­lit­zar aquest xoc amb la col·la­bo­ra­do­ra és més ren­di­ble que re­nyar-la als ca­me­ri­nos o des­pat­xar-la. For­çar les se­ves emo­ci­ons, en­fron­tar-la a la se­va ex­jo­ve...: es­pec­ta­cle se­gur! I exa­cer­bar les se­gui­do­res tui­tai­res... és cap­tu­rar-les per al sha­re.

“Vol Bo­llo mo­rir ma­tant?”, acu­sa el ví­deo dels di­rec­tors... Bra­vo! Sál­va­me de­mos­tra que el truc de la te­le­vi­sió és apro­fi­tar-ho tot al ser­vei de l’es­pec­ta­cle. I Bo­llo vet­lla­rà per in­ter­pre­tar-se bé, in­ter­pre­tar el seu des­pit: la se­va prò­pia rà­bia li do­na­rà per viu­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.