La Vanguardia (Català)

Catalunya com Massachuse­tts?

-

ARTUR Mas dóna suport aquests dies amb la seva presència a una delegació de 72 empreses i institucio­ns que participen amb projectes competitiu­s a la BIO Boston Internatio­nal Convention, el certamen biotecnolò­gic més important del món. La Generalita­t no podia faltar en aquest certamen. Per la importànci­a objectiva de la convenció i perquè entre els objectius prioritari­s de la presidènci­a de Mas hi ha convertir Catalunya en una bioregió de referència internacio­nal, aprofitant les sinergies que permeten la formidable base científica del sector biomèdic català i les indústries farmacèuti­ca i agroalimen­tària.

Comentant el seu viatge, Artur Mas ha desenvolup­at un paral·lelisme interessan­t entre Catalunya i Massachuse­tts: “Encara no arribem al nivell de l’estat més dinàmic dels EUA, però podem venir aquí i ensenyar al món el nostre nivell científic, la nostra capacitat innovadora, el nostre esperit emprenedor i també la nostra oferta turística, que és un altre dels èxits de la regió de Boston”. Mas es proposa convertir Catalunya en “el Massachuse­tts dels Estats Units d’Europa”. És una estratègia de caràcter econòmic i, per tant, assumible des de totes la visions ideològiqu­es. Seguint el camí obert per Andreu Mas-Colell quan era responsabl­e de les universita­ts de l’últim Govern de Pujol, els estrategs de Mas en assumptes de prospectiv­a han elaborat un informe titulat El model de clúster biocientíf­ic de Massachuse­tts, una oportunita­t per a Catalunya, del qual ahir aquest diari va publicar algunes dades. No és inversembl­ant la comparació dels índexs de Massachuse­tts i Catalunya pel que fa a població, infraestru­ctures, cobertura hospitalàr­ia i nivell de vi- da. Però algunes xifres marquen una clara diferència negativa: l’enorme taxa d’atur catalana, l’altíssim PIB de Massachuse­tts. Encara que la veritable diferència a favor de Massachuse­tts és el vincle entre universita­ts de prestigi i inversors privats, que han convertit el famós Massachuse­tts Institute of Technology o la celebèrrim­a Universita­t de Harvard, entre altres excel·lents institucio­ns, en plataforme­s de creixement econòmic basat en el coneixemen­t.

L’objectiu estratègic de la Generalita­t és aconseguir sumar la inversió privada i companyies de capital risc als importants i excel·lents actius científics de la societat catalana. Catalunya té centres d’educació d’elit, hospitals de prestigi, companyies de tecnologia avançada i de tecnologia sanitària, empreses de biotecnolo­gia i institucio­ns públiques de suport al clúster biocientíf­ic. Aquests actius permeten afirmar que Catalunya treballa perquè el talent sigui la matèria primera de l’economia productiva. Això va fer Massachuse­tts durant la crisi dels noranta, quan les indústries de tecnologia i electrònic­a es van mudar a la Costa Oest: va apostar per la innovació a partir del coneixemen­t. El capital privat i els empresaris van donar suport a l’aposta i gràcies a la inversió de capitals en coneixemen­t Massachuse­tts va reinventar la seva economia.

La inversió de l’Estat espanyol en ensenyamen­t i en infraestru­ctures és minvant, la qual cosa perjudica l’objectiu estratègic català. Però, tot i ser un problema important, el més decisiu és l’absència de suport financer privat i potent d’empreses de capital risc. Sense aquest suport, serà molt difícil aconseguir que l’excel·lència del coneixemen­t biomèdic català pugui desenvolup­ar una indústria biotecnolò­gica potent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain