To­ni Cu­me­lla

CE­RA­MIS­TA

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA - LLÀT­ZER MOIX

El tre­ball de To­ni Cu­me­lla (61), ce­ra­mis­ta de Gra­no­llers que apli­ca els seus sa­bers en el ter­reny de la cons­truc­ció ar­qui­tec­tò­ni­ca, me­reix aquests di­es una àm­plia ex­po­si­ció a l’Arc­hi­tec­tu­ral As­so­ci­a­ti­on de Lon­dres.

Vi­vim un mo­ment efer­ves­cent en la re­la­ció en­tre ceràmica i ar­qui­tec­tu­ra”, diu To­ni Cu­me­lla (Gra­no­llers, 1951), la tra­jec­tò­ria del qual re­vi­sa una ex­po­si­ció inau­gu­ra­da fa uns di­es a l’Arc­hi­tec­tu­ral As­so­ci­a­ti­on de Lon­dres. El 1985, quan va mo­rir el seu pa­re, el pres­ti­gi­ós ce­ra­mis­ta An­to­ni Cu­me­lla, To­ni va de­ci­dir cen­trar la pro­duc­ció del ta­ller fa­mi­li­ar en la ceràmica des­ti­na­da a l’ar­qui­tec­tu-

El ce­ra­mis­ta ca­ta­là par­ti­ci­pa en pro­jec­tes de Nor­man Fos­ter, Ren­zo Pi­a­no o Ken­go Ku­ma, en­tre d’al­tres

ra. Lla­vors va co­men­çar a col·la­bo­rar amb ar­qui­tec­tes com Cris­ti­an Ci­ri­ci o Óscar Tus­quets, de Stu­dio Per, amb En­ric Sòria i Jor­di Gar­cés. Més tard ar­ri­ba­ri­en fei­nes amb En­ric Mi­ra­lles i Be­ne­det­ta Ta­gli­a­bue al parc dels Co­lors de Mo­llet, el parc Di­a­go­nal Mar i, molt es­pe­ci­al­ment, a l’enor­me co­ber­ta del mer­cat de San­ta Ca­te­ri­na, la gam­ma cro­mà- ti­ca de la qual evo­ca una pa­ra­da de frui­tes. O les col·la­bo­ra­ci­ons amb Jo­sep M. Bo­tey o Elí­as Tor­res i J.A. Mar­tí­nez La­peña en la res­tau­ra­ció d’obres gau­di­ni­a­nes com la Ca­sa Bat­lló i el Park Gü­ell.

Ara Cu­me­lla es­tà en fa­se de pro­jec­ció in­ter­na­ci­o­nal. Pri­mer va ser el pa­ve­lló d’Es­pa­nya a l’Ex­po d’Aic­hi (Ja­pó) el 2005, dis­se­nyat per Alejandro Za­e­ra i re­ves­tit amb una ge­lo­sia ceràmica de pe­ces he­xa­go­nals. I des­prés han ar­ri­bat con­tac­tes amb ar­qui­tec­tes de pri­me­ra lí­nia in­ter­na­ci­o­nal, com l’ita­lià Ren­zo Pi­a­no, amb qui col·la­bo­ra en el cen­tre cul­tu­ral que es­tà cons­truint a San­tan­der. O, abans, amb el bri­tà­nic Nor­man Fos­ter, amb vis­ta al pro­jec­te d’un ce­ller a Bor­deus. Cal es­men­tar a més obres en pa­ï­sos com Qa­tar –la co­ber­ta de la seu de la ca­de­na te­le­vi­si­va Al-Ja­zi­ra– o Jor­dà­nia, i pro­jec­tes amb ar­qui­tec­tes com Ken­go Ku­ma o Aman­da Le­ve­te (un banc que ara s’ex­po­sa a Lon­dres). A aques­ta tas­ca pro­fes­si­o­nal de To­ni Cu­me­lla s’ha d’afe­gir la do­cent, as­so­ci­a­da a les cà­te­dres As-

“Com que no re­pe­tei­xo mai una obra, es­tic sem­pre in­ven­tant i al cai­re del fra­càs”, diu Cu­me­lla

cer, que li ha per­mès fer clas­se en uni­ver­si­tats com Har­vard o Li­ver­po­ol, i tam­bé en ins­ti­tu­ci­ons aca­dè­mi­ques es­pa­nyo­les. Tot ai­xò, sen­se aban­do­nar la se­va tas­ca amb ar­tis­tes plàs­tics ca­ta­lans, com Fre­de­ric Amat o Pep Du­ran.

“Mai no m’he mar­cat ob­jec­tius –diu Cu­me­lla–, però tam­poc no m’he po­sat lí­mits. Com que no re­pe­tei­xo mai una obra, es­tic sem­pre in­ven­tant i al cai­re del fra­càs. Vaig apren­dre del meu pa­re que la ceràmica no pot per­dre el seu punt ar­te­sa­nal, ni re­nun­ci­ar a la ter­ce­ra di­men­sió, ni dei­xar de bus­car una trans­ver­sa­li­tat cul­tu­ral. Aquests con­sells m’han guiat”. Els co­mis­sa­ris de l’ex­po­si­ció lon­di­nen­ca Cerá­mi­ca Cu­me­lla: sha­ping ide­as, que con­clou­rà el 8 de desem­bre i que des­criu amb de­tall el pro­cés de tre­ball d’aques­ta fir­ma, són Ch­ris­top­her Fi­er­ce i Chris Matthews. Tots dos con­si­de­ren que les in­no­va­ci­ons apor­ta­des per l’es­tu­di de To­ni Cu­me­lla “re­ve­len que la ceràmica és un ma­te­ri­al molt ver­sà­til per al se­gle XXI”.

amb Ren­zo Pi­a­no

Ge­lo­si­es. Dos de­talls d’obres de To­ni Cu­me­lla: ge­lo­sia del pa­ve­lló d’Es­pa­nya a l’Ex­po Aic­hi 2005, d’Alejandro Za­e­ra, i ge­lo­sia en una ca­sa d’En­ric Sòria. A baix, Cu­me­lla fo­to­gra­fi­at

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.