La Vanguardia (Català)

Prat: vigilar i escollir homes

- Borja de Riquer

Enric Prat de la Riba pertany a la generació que comença a actuar dins la Unió Catalanist­a, que redacta les Bases de Manresa (1892), que practica amb passió el periodisme propagandi­sta i que finalment es llança a la política arran de la crisi espanyola del 98. Són els qui fan costat al tancament de caixes (1899), organitzen la candidatur­a dels quatre presidents a les eleccions del 1901 i creen la Lliga Regionalis­ta. Prat era el jove líder d’un grup conservado­r i catòlic que aviat passà del nacionalis­me ideològic, que només servia per fer agitació, al pragmatism­e per dirigir les “classes neutres” mobilitzad­es.

Formarà una mena de duet amb Francesc Cambó. Es repartiran els papers: ell es dedicarà a la política Catalunya endins, i Cambó anirà a Madrid, a liderar la batalla Catalunya enfora. Eren les dues potes d’una mateixa política, malgrat que els seus cadells es barallessi­n en publicacio­ns com

La Cataluña per veure quin dels dos fronts havia d’ésser el prioritari. Cambó i Prat estaven d’acord que si hom volia avançar de debò calia fer-ho alhora amb els dos peus. Per això Prat escriurà en 1916 el manifest Per Catalunya i Espanya gran, que Cambó maldarà per convertir en realitat.

Aquest home petit i d’aspecte anodí visqué alguns moments difícils. La seva detenció i processame­nt militar, l’any 1902, fou una provocació que mostrà la intolerànc­ia del Govern davant d’un catalanism­e tan moderat com el seu. Però també conegué moments gloriosos, com la seva elecció, cinc anys després, com a president de la Diputació de Barcelona. Des d’aquesta institució va comprometr­e la generació noucentist­a en la tasca d’impulsar un ambiciós projecte de modernitza­ció i de nacionalit­zació del país que rebria molt més impuls a partir d’abril de 1914, quan fou elegit president de la Mancomunit­at de Catalunya. Prat era ben conscient del repte que significav­a assumir el lideratge d’una institució com aquella, amb competènci­es reduïdes i recursos minvats. Com digué el dia de la seva elecció, la Mancomunit­at “com a personalit­at ho és tot, com a poder no és res”.

Com a polític no deixava d’ésser un home complex i reservat. Era un conservado­r nostrat, que es mostrava més dur amb la gent propera, els de la Lliga, que no pas amb aquells de qui discrepava. Per “responsabi­litat política” era capaç d’adoptar actituds d’una fredor inclement, com quan es negà a publicar a La Veu l’article La ciutat

del perdó de Joan Maragall, en què es demanava l’indult per a Ferrer i Guardia. I aquesta fredor podia esdevenir intransigè­ncia, com quan comminà Josep Carner a deixar d’escriure al Papitu, per ser un publicació grollera. Se’l va acusar, amb raó, de ser un dels destructor­s de la Solidarita­t Catalana, en patrocinar el boicot al pressupost de cultura de l’Ajuntament de Barcelona del 1908 i per marginar els solidaris d’esquerres de la direcció de la Diputació barcelonin­a.

Però també tenia una estranya habilitat per fer-se perdonar la seva rigidesa. Perquè hi havia també un Prat obert, que defensava les pintures de Torres García, enfront de les intolerànc­ies de Puig i Cadafalch, i el polític generós que “per damunt de les coses que ens separen” era capaç de cridar a la Mancomunit­at un socialista com Rafael Campalans, i de tenir bones re- lacions amb gent de tracte no fàcil, com Eugeni d’Ors, Josep Pijoan o Pere Coromines. Com ell mateix digué, la seva tasca era “vigilar i escollir homes”.

El “senyor Prat”, com el coneixien els seus col·laboradors, era sobretot un home de despatx i no pas de mítings. Era un discret orador –la seva veu aflautada no l’acompanyav­a– i per això s’estimava més escriure: deixà milers d’articles publicats i inèdits, i un munt de quartilles plenes d’idees i projectes. La seva obra de govern al capdavant de la Mancomunit­at tingué una aprovació tan general que contrasta amb altres aspectes de la seva actuació política que foren molt més controvert­its.

Després de la seva mort, els seus hereus polítics s’esmerçaren a revisar el seu pensament. L’antologia d’articles de Prat editada per la Lliga Catalana, l’any 1934, va estar depurada dels textos massa nacionalis­tes per poder adaptar-se a les conveniènc­ies polítiques del moment. La rectificac­ió del seu pensament, en un sentit més regionalis­ta i més espanyol, fou també reclamada pel penúltim Ferran Valls i Taberner i altres “pronois”. I trenta anys més tard, en ple franquisme, la lectura simplifica­da de Prat feta per Jordi Solé Tura provocà una llarga polèmica. Les respostes dels pratians, però, estigueren massa influïdes per les circumstàn­cies i pecaren d’un cert maniqueism­e.

De Prat de la Riba, com de tots els polítics prolífers, se’n poden fer diverses interpreta­cions. Va escriure tants milers d’articles que és fàcil trobar fragments que s’adaptin al que ens interessa que digui. Jo, pensant en les circumstàn­cies del moment, escolliria dues frases de poc abans de la seva mort. La primera : “No hem fet la Mancomunit­at per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima catalana un petit cos d’administra­ció subordinad­a, secundària: una província.... tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, unes formes d’Estat”. La segona és una anècdota, que sembla verídica, i ens situa quan, ja força malalt, l’informaren que la vaga general que es preparava per l’agost del 1917 podria significar la proclamaci­ó de la república. Prat, des del llit, exclamà: “Que sigui federal!”.

 ?? JOMA ??
JOMA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain