Car­re­ras, re­torn a l’ori­gen

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Maricel Chavarría

Pas­sar una vet­lla­da amb el mí­tic Josep Car­re­ras po­dria con­ver­tir-se en el pro­duc­te es­tre­lla d’aques­tes em­pre­ses de­di­ca­des a fer els som­nis re­a­li­tat. En­ten­guin-me: com­par­tir amb ell una soi­rée, unes co­pes o... com va ser el cas d’ahir a la nit en el Cer­cle del Li­ceu, com­par­tir un so­par en el trans­curs del qual se li va fer lliu­ra­ment de la Me­da­lla d’Or de la ins­ti­tu­ció. Ahir el te­nor ju­ga­va a ca­sa, en el club del qual és so­ci des del 1982 i veí del te­a­tre que el va veu­re néi­xer, créi­xer i tri­om­far. Pri­mer a les de­pen­dèn­ci­es del Cer­cle i des­prés al Sa­ló dels Mi­ralls del Gran Te­a­tre, on es va ser­vir el so­par, al mi­te se’l va veu­re pro­per i dis­tès. Com a ca­sa.

Aca­bat d’ar­ri­bar de Bil­bao on ha pro­ta­go­nit­zat al te­a­tre Ar­ri­a­ga aques­tes pas­sa­des set­ma­nes un so­nat re­torn als es­ce­na­ris ope­rís­tics amb un tí­tol de nou en­cuny ( El ju­ez, del com­po­si­tor aus­trí­ac Ch­ris­ti­an Ko­lo­no­vits), que va atreu­re les mi­ra­des d’in­nom­bra­bles mit­jans in­ter­na­ci­o­nals, el te­nor ca­ta­là es va pres­tar ahir a una d’aques­tes lau­des que a les per­so­nes una mi­ca tí­mi­des els su­po­sa un tràn­gol però de la qual ell va sa­ber gau­dir amb dig­ni­tat.

“Un ha de sa­ber on és –co­men­ta Car­re­ra a les de­pen­dèn­ci­es del Cer­cle–, i crec que el més im­por­tant és sa­ber agrair el que la gent fa per un, i si a més el re­co­nei­xe­ment t’ar­ri­ba de ca­sa és en­ca­ra més emo­tiu i en­tra­nya­ble, de ma­ne­ra que sóc molt fe­liç amb aques­ta me­da­lla d’or del Cer­cle, un club del qual sóc so­ci des de fa més de tren­ta anys i una en­ti­tat que, ha­vent es­tat cre­a­da per la so­ci­e­tat ci­vil de l’èpo­ca, con­ti­nua sent un re­fe­rent de la cul­tu­ra de la nos­tra ciu­tat. No­més cal veu­re els qua­dres que té, amb el sub­jec­te co­mú de la mú­si­ca i l’òpe­ra. Mo­der­nis­me en grau ex­cels”.

Aquest “bar­ce­lo­ní universal que ha brin­dat al nos­tre es­ti­mat Li­ceu al­gu­nes de les nits més in­o­bli­da­bles de la se­va

GUAR­DÓ El te­nor rep la me­da­lla del Cer­cle del Li­ceu en pre­sèn­cia de Mas i Tri­as LA RE­AC­CIÓ “Quan el re­co­nei­xe­ment ar­ri­ba de ca­sa és en­ca­ra més emo­tiu”

his­tò­ria re­cent” –en pa­rau­les del pre­si­dent del Cer­cle del Li­ceu, Ig­na­cio García-Ni­e­to– va ar­ri­bar de vint-i-un bo­tó i jo­vi­al, es­tre­nyent mans amb aques­ta ca­li­de­sa ro­tun­da dels ar­tis­tes en fa­se d’agra­ï­ment.

No es po­sa Car­re­ras el ves­tit de bus­se­ja­dor quan els dis­cur­sos lau­da­to­ris es­tan a punt d’en­ca­de­nar-se? “No cal. Una de les co­ses que he après a la vi­da és –diu– que cal ser na­tu­ral”.

Car­re­ras se su­ma a la llis­ta de mí­tics ar­tis­tes es­pa­nyols de la lí­ri­ca a qui el Cer­cle ha con­ce­dit la se­va mà­xi­ma dis­tin­ció, des­prés de Mont­ser­rat Caballé, Plá­ci­do Do­min­go i Jau­me Ara­gall. “Són els qua­tre mag­ní­fics i ens fa mol­ta il·lu­sió ha­ver-los guar­do­nat a tots”, va des­ta­car García-Ni­e­to, que aca­ba de ser re­e­le­git pre­si­dent de l’en­ti­tat per qua­tre anys més. “El Cer­cle con­ti­nua vin­cu­lat a la cul­tu­ra, la mú­si­ca i la re­a­li­tat del nos­tre pa­ís”, va afe­gir en el seu dis­curs, ja amb els co­men­sals as­se­guts al Sa­ló dels Mi­ralls que el Gran Te­a­tre va ce­dir per a l’oca­sió.

La pre­sèn­cia de Car­re­ras va atreu­re un cen­te­nar de con­vi­dats, en­tre els quals no van fal­tar el pre­si­dent Ar­tur Mas i la se­va es­po­sa, Helena Rakos­nik; l’al­cal­de Xavier Tri­as i la se­va es­po­sa, Pu­ri Arraut; el con­se­ller de Cul­tu­ra, Ferran Mas­ca­rell, o la de­le­ga­da del go­vern, María de los Lla­nos de Lu­na, ai­xí com el pre­si­dent del Pa­tro­nat del Li­ceu, Jo­a­quim Mo­lins, i el seu director ge­ne­ral, Ro­ger Gu­asch.

El crí­tic de La Vanguardia Ro­ger Ali­er va fer me­mò­ria dels èxits del te­nor al Li­ceu i fo­ra d’ell. Però va ser el director del di­a­ri, Mà­rius Ca­rol, qui es va en­car­re­gar de pre­sen­tar-lo, amb una sè­rie de de­talls que van ar­ri­bar a l’àni­ma dels con­vi­dats, no en va va es­criu­re a qua­tre mans amb el te­nor unes me­mò­ri­es que van ti­tu­lar De vi­va veu (Pla­za & Ja­nés, Ro­sa dels Vents en ca­ta­là, 2011). Per­què allà, en el ma­teix Li­ceu, Car­re­res va veu­re de pe­tit la se­va pri­me­ra òpe­ra de la mà del seu pa­re, al cin­què pis. De fet, ves­tia el seu pa­re l’uni­for­me de ga­la de po­li­cia mu­ni­ci­pal i va acon­se­guir co­lar el pe­tit per­què po­gués veu­re Aí­da can­ta­da per Re­na­ta Te­bal­di. Un any des­prés, era el pe­tit Car­re­ras qui ac­tu­a­va al ma­teix te­a­tre in­ter­pre­tant el nen d’El re­ta­blo de Ma­e­se Pe­dro de Fa­lla, i des­prés can­ta­ria la fra­se del xa­val que demana un ca­vall de car­tró a La bo­hè­me, jus­ta­ment al cos­tat de la Te­bal­di. El 1970 de­bu­ta­ria en el pa­per de Fla­vio, a Nor­ma, amb Mont­ser­rat Caballé. “El Li­ceu ha es­tat per a Car­re­ras es­co­la, cà­te­dra i olimp. Però, so­bre­tot, ha es­tat ca­sa se­va”, va dir Ca­rol.

Tot Barcelona era pre­sent ahir al Cer­cle. El te­nor de be­llís­si­ma veu, que va llui­tar amb corat­ge con­tra la leu­cè­mia fa vint-i-cinc anys, que va acon­se­guir for­mar amb Plá­ci­do Do­min­go i Lu­ci­a­no Pa­va­rot­ti un trio universal, va atreu­re una àm­plia re­pre­sen­ta­ció del món ope­rís­tic, com la pre­si­den­ta de l’As­so­ci­a­ció Cul­tu­ral Cas­tell de Peralada, Car­men Ma­teu, el director del Fes­ti­val de Peralada, Ori­ol Agui­là, o el director d’Òpe­ra Ac­tu­al, Fer­nan­do Sans Ri­vi­è­re. L’acom­pa­nya­ven els seus fills Jú­lia i Al­bert Car­re­ras, i el director d’or­ques­tra David Gi­mé­nez, a més de so­cis del Cer­cle i re­pre­sen­tants de la so­ci­e­tat ci­vil bar­ce­lo­ni­na com San­ti­a­go Fi­sas, Pe­re Por­ta­be­lla, Luis Ló­pez de La­ma­drid, Llu­ís Sans, Fran­cis­co Gau­di­er, Manuel Ber­trand, Juan Uri­ach, Ma­ri­sol i Ade­la Roc­ha i Car­los Cu­a­tre­ca­sas.

LLIBERT TEIXIDÓ

Xavier Tri­as, Ar­tur Mas i Ig­na­cio Garcia-Ni­e­to aplau­dei­xen un emo­ci­o­nat Josep Car­re­ras

LLIBERT TEIXIDÓ

Els as­sis­tents es van po­sar drets per ova­ci­o­nar el te­nor ca­ta­là

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.