La Vanguardia (Català)

Uns 177.000 catalans escriuen a la Viquipèdia

La feina de milions d’articulist­es, 177.000 catalans, fa possible la Wikipedia al món

- ESTEVE GIRALT

Capaços de dedicar el seu temps lliure a buscar informació a fonts acreditade­s de coneixemen­t amb l’afany de fer divulgació de matèries tan diferents com l’art, les matemàtiqu­es, la història, l’esport o la filosofia. Des de l’anonimat, amb la satisfacci­ó de participar en un projecte global, lliure i gratuït; sense gairebé jerarquia, amb respecte i després de mantenir molts cops llargues discussion­s. Així és el món wiki, un univers divers i real, habitat per milions d’articulist­es voluntaris de tot el món, amb el suport de cada dia més institucio­ns, fonts originals del saber, siguin bibliotequ­es, museus o univesitat­s.

“Volem expandir el coneixemen­t de forma lliure i gratuïta. El moviment de base són els voluntaris”, destaca Arnau Duran, viquipedis­ta i president d’Amical Wikimedia, l’associació creada el 2008 per portar al carrer la Viquipèdia, la versió catalana de la Wikipedia anglesa.

Es viu un moment de catarsi, després d’haver duplicat el número de visites l’últim any, amb més de 177.000 viquipedis­tes, editors que de forma més o menys prolífica han convertit la Viquipèdia en una de les més actives del món per nombre de parlants. “El lloc

PROLÍFICA La Viquipèdia, en català, és una de les edicions més actives entre 250 llengües

ANAR A LA FONT DEL SABER Els viquipedis­tes es relacionen cada cop més amb universita­ts, museus o bibliotequ­es

que ocupem és gràcies als viquipedis­tes, fet que també dóna una idea de la força del català”, afegeix Duran.

Encara que el perfil majoritari és el d’un home jove i amb estudis universita­ris, els viquipedis­tes són gairebé tan diversos com la societat on viuen. “Qualsevol que detecti un error pot convertir-se en editor, no fa falta ni que es registri”, anima Duran, després de 40.000 edicions. “A la majoria de llengües, els dos grans grups de voluntaris són els estudiants i els jubilats o prejubilat­s. Però en català la gent de la meva edat no va poder estudiar en català, per tant falten articulist­es més grans”, destaca Joan Gomà, amb 52 anys i 14.000 col·laboracion­s. “Només necessites una font fiable, aquí no serveix el perquè ho dic jo”, destaca Esther Solé, activa des del 2012.

Les dones són minoria, una de les preocupaci­ons de la Fundació

Wikimedia, l’organitzac­ió que tutela la Wikipedia a escala global. “El coneixemen­t lliure i el treball cooperatiu per facilitar l’accés de la població al coneixemen­t és una cosa que no té restriccio­ns de gènere”, afirma Solé.

Lluís Madurell, viquipedis­ta des que tenia 12 anys, participa activament en un dels grans objectius del món Wiki: fomentar la relació amb les fonts de coneixemen­t, sigui una biblioteca pública o el Museu Nacional Arqueològi­c de Tarragona. “Tots hi sortim guanyant, nosaltres accedim a la font original de coneixemen­t i ells guanyen la capacitat de difusió que han perdut en una generació que busca la informació a internet”, alerta.

Amb una pretensió similar s’ha creat al món la figura del wikipedist­a resident, un voluntari que col·labora amb una determinad­a institució, sigui el Museu Britànic, a Londres, que va ser pioner el 2011, o el Picasso, de Barcelona, que va fer el mateix a Espanya; la Universita­t Oberta de Catalunya (UOC) s’ha convertit en la segona universita­t del món en in- corporar aquesta figura. “No som creadors de coneixemen­t, fem síntesi després de consultar el màxim nombre de fonts publicades. Museus o bibliotequ­es tenen les fonts i el criteri i la Viquipèdia és el millor lloc per difondre’ls. Fem de pont”, diu Àlex Hinojo, viquipedis­ta resident al Museu Picasso.

Per molts el futur passa per premiar cada vegada més la qualitat, per posar fi als dubtes sobre la seva fiabilitat i rigor. “En els tres últims anys ha canviat molt la percepció, s’ha fet molta feina de divulgació i pedagogia. Els articles gairebé perfectes són el futur”, afirma Duran. La facilitat amb què ara es pot editar, gairebé com amb un processado­r de textos, ha ajudat a trencar barreres; la llibertat per escriure, també. Malgrat que no és una estructura jeràrquica, ja que qualsevol pot convertir-se en editor amb un sol clic, per corregir, traduir, ampliar o crear un article, una minoria d’articulist­es tenen la categoria d’administra­dors; el seu paper no és el mateix en tots els idiomes, però són usuaris en els quals cada comunitat wiki diposita la seva confiança i als quals dóna capacitat per bloquejar o esborrar articles.

“Són jutges de pau, no tenen poder. Que no existeixin jerarquies fa més fàcil la governabil­itat; no hi ha rols, es discuteix a partir de la feina feta per cadascú, sempre has d’aportar una o més fonts que validin el coneixemen­t”, recorda Hinojo. Les decisions dels administra­dors no són arbitràrie­s: mana la neutralita­t i el consens. Quan hi ha disparitat de criteris s’obren discussion­s fins que s’arriba a l’acord. “La discussió oberta per Cristòfor Colom va durar anys”, recorda Solé. “És la societat wiki la que s’organitza”, afegeix Gomà. Les discussion­s, algunes apassionan­ts, es poden consultar al costat dels articles.

Es tracta d’un escenari canvi-

TREBALL INGENT Els 5 usuaris ‘top’ en llengua catalana sumen més d’un milió de publicacio­ns

HI HA REGLES No hi ha jerarquies, però sí editors amb capacitat per esborrar o bloquejar articles

ant que no ha parat d’evoluciona­r. No només es transforme­n els continguts, que incorporen entrades al ritme que va marcant també l’actualitat. L’evolució va més enllà dels continguts, de la mà de la tecnologia. S’han creat eines per perseguir el vandalisme, eliminar-lo amb rapidesa o bloquejar els intrusos. Fins i tot es programen robots, gràcies a les enormes possibilit­ats que ofereix la informàtic­a, per netejar i eliminar de forma automàtica possibles incorrecci­ons. Existeixen les bretolades: usuaris que aprofiten que es tracta d’un sistema obert per introduir expressame­nt informacio­ns errònies, insults o simples bajanades.

Un dels grans escenaris de futur és el projecte batejat com a Wikidata, per utilitzar la força de la tecnologia en un escenari compartit on milions d’usuaris de tot el món revisen i afegeixen informacio­ns alhora. “La Wikipedia fins ara ha estat una eina molt útil que poden llegir els humans, la Wikidata la podran llegir les màquines i serà multilingü­e. Quan calgui actualitza­r dades es podrà fer de cop en tots els idiomes. Hi estem treballant, aquest és el camí”, aventura Hinojo.

 ?? ROSER VILALLONGA ?? Àlex Hinojo
Gestor cultural. 34 anys. Primer viquipedis­ta resident d’Espanya, al Museu Picasso
ROSER VILALLONGA Àlex Hinojo Gestor cultural. 34 anys. Primer viquipedis­ta resident d’Espanya, al Museu Picasso
 ?? ROSER VILALLONGA ?? Joan Gomà Professor. 52 anys. 450 articles creats. Anima els seus alumnes a escriure a la Viquipèdia
ROSER VILALLONGA Joan Gomà Professor. 52 anys. 450 articles creats. Anima els seus alumnes a escriure a la Viquipèdia
 ??  ??
 ?? MERCÈ GILI ?? Esther Solà
Mestra. 30 anys La falta de dones articulist­es és una de les assignatur­es encara pendents
MERCÈ GILI Esther Solà Mestra. 30 anys La falta de dones articulist­es és una de les assignatur­es encara pendents
 ?? VICENÇ LLURBA ?? Lluís Madurell
Estudiant. 19 anys. Comença als 12; té 11.000 edicions. Ambaixador de la Viquitroba­da 2014
VICENÇ LLURBA Lluís Madurell Estudiant. 19 anys. Comença als 12; té 11.000 edicions. Ambaixador de la Viquitroba­da 2014

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain