Cris­ti­na Campos

ES­CRIP­TO­RA

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - NÚ­RIA ESCUR Bar­ce­lo­na

L’es­crip­to­ra Cris­ti­na Campos de­bu­ta en la no­vel·la amb Pan de li­món con se­mi­llas de ama­po­la, els drets de la qual ja han es­tat ve­nuts a Ale­ma­nya, Ità­lia i Po­lò­nia. I se’n po­dria fer un film, tot i ha­ver-se pu­bli­cat fa poc temps.

Abans de la se­va pu­bli­ca­ció ja es con­ver­tia en pro­me­sa. Els seus drets ja ha­vi­en es­tat ve­nuts a Ale­ma­nya, Ità­lia i Po­lò­nia. Se­lec­ci­o­na­da jun­ta­ment amb deu no­vel·les més de tot el món per par­ti­ci­par en les co­pro­duc­ci­ons ci­ne­ma­to­grà­fi­ques del Fes­ti­val de Ci­ne­ma de Ber­lín, fet que per­me­tria con­ver­tir-la en pel·lí­cu­la, la se­va re­bu­da va ser molt bo­na.

Ca­mí de l’adap­ta­ció ci­ne­ma­to­grà­fi­ca, ens ar­ri­ba una pro­pos­ta plà­ci­da i re­con­for­tant. Pan de li­món con se­mi­llas de ama­po­la ( Pla­ne­ta), de Cris­ti­na Campos, és una tar­ge­ta de vi­si­ta al món de l’evo­ca­ció. La his­tò­ria de du­es ger­ma­nes, molt di­fe­rents i uni­des per un sò­lid se­cret, l’an­tic forn de lle­nya, la dis­tàn­cia, una he­rèn­cia. “Olor d’in­fan­te­sa. Olor de llar”, anun­ci­en.

“Ha es­tat un ho­nor ar­ri­bar fins aquí, una ex­pe­ri­èn­cia pre­ci­o­sa i amb ai­xò em que­do –ex­pli­ca l’au­to­ra, Cris­ti­na Campos– per­què tre­ba­llo en el ci­ne­ma des de fa vint anys. Sóc molt re­a­lis­ta, sé que fi­nan­çar una pel·lí­cu­la és molt com­pli­cat... gai­re­bé un mi­ra­cle! En re­a­li­tat el meu som­ni era pu­bli­car una no­vel·la i ai­xò ha pas­sat”.

Cris­ti­na Campos (Bar­ce­lo­na, 1975) lli­cen­ci­a­da en Hu­ma­ni­tats, s’es­tre­na en li­te­ra­tu­ra, però no és ali­e­na a les arts ci­ne­ma­to­grà­fi­ques. Pa­re­lla del director de ci­ne­ma Jau­me Ba­la­gue­ró, va aca­bar els seus es­tu­dis a la uni­ver­si­tat ale­ma­nya de Hei­del­berg. Tre­ba­lla des de fa deu anys com a directora de càs­ting en ci­ne­ma i te­le­vi­sió i aques­ta és la se­va òpe­ra pri­ma dins del món de la li­te­ra­tu­ra. Un pro­jec­te que fe­ia molt de temps que te­nia pen­dent.

Mi­ni­ma­lis­ta, sen­so­ri­al, me­di­ter­rà­nia, des­co­breix uns per­so­nat­ges fe­me­nins de pa­ra­dig­mes eterns. La re­la­ció fra­ter- nal trun­ca­da per des­a­cords, els amors que mar­xen i tor­nen, la ca­de­na ma­ter­nal, se suc­ce­ei­xen amb tan­ta na­tu­ra­li­tat “com es gau­deix del pa aca­bat de fer”.

Les ger­ma­nes Ma­ri­na i An­na es re­tro­ben du­rant l’hi­vern del 2010 en un pe­tit po­ble de Ma­llor­ca per ven­dre una fle­ca que han he­re­tat d’una do­na que no co­nei­xen. D’allà sor­geix la pe­ri­pè­cia d’aques­tes du­es do­nes tan di­fe­rents. “Vo­lia es­criu­re una his­tò­ria ín­ti­ma que par­lés de sen­ti­ments ar­re­lats a la con­di­ció fe­me­ni­na”. Re­co­neix que bo­na part d’aques­ta anàlisi l’ha tret del seu pro­pi grup d’ami­gues; “És un cer­cle molt sò­lid, amb elles com­par­tei­xo la vi­da, ens es­col­tem, ens acon­se­llem. Crec que, en gran me­su­ra, m’hi vaig ins­pi­rar”.

Els dos per­fils de les pro­ta­go­nis­tes po­den ser an­ta­gò­nics. La Ma­ri­na, 45 anys, tre­ba­lla a Eti­ò­pia com a co­o­pe­rant d’MSF i com­par­teix la se­va vi­da amb en Mathias, metge. L’An­na, de 49 anys, amb prou fei­nes ha sor­tit de l’illa que la va veu­re néi­xer. Ca­sa­da amb un ho­me que no es­ti­ma des de fa mas­sa temps, es re­tro­ba amb el pri­mer amor de la se­va vi­da, un ma­ri­ner del port de Vall­de­mos­sa amb qui re­cu­pe­ra una re­la­ció pen­dent.

Per so­mi­ar, Cris­ti­na Campos es que­da amb els po­blets de la ser­ra de Tra­mun­ta­na, a Ma­llor­ca. “Vaig vo­ler di­bui­xar la his­tò­ria de qua­tre do­nes molt di­fe­rents en­tre elles i su­po­so que el missatge sub­ja­cent del lli­bre és la pos­si­bi­li­tat de l’amis­tat, fins i tot en aquest su­pò­sit”. Per cert, la re­cep­ta del pa de lli­mo­na amb lla­vors de ro­se­lla –una de les que apa­rei­xen en el lli­bre– és re­cep­ta ori­gi­nal que l’au­to­ra va re­pe­tir mol­tes ve­ga­des fins a tro­bar un gust únic.

“Fa 20 anys que tre­ba­llo en ci­ne­ma: sé que fi­nan­çar un film és un mi­ra­cle! El meu som­ni era no­vel·lar...”

MAITE CRUZ

Cris­ti­na Campos al seu es­tu­di de Grà­cia, el bar­ri on viu i on va es­criu­re la se­va no­vel·la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.