Molts pro­duc­tes sen­se su­cre te­nen més grei­xos i ca­lo­ri­es que els nor­mals

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - MAYTE RIUS Barcelona light OCU Sa­lud

Tri­ar pro­duc­tes sen­se su­cre per bai­xar de pes no re­sul­ta efi­caç. Tret d’aquells pro­duc­tes molt en­su­crats –com ara mel­me­la­des o ca­caus so­lu­bles–, els ali­ments

o ela­bo­rats amb edul­co­rants no en­grei­xen menys que la se­va ver­sió nor­mal i n’hi ha que fins i tot te­nen més ca­lo­ri­es per­què in­cor­po­ren més quan­ti­tat de grei­xos.

Ai­xí ho ad­ver­teix l’Or­ga­nit­za­ció de Con­su­mi­dors i Usu­a­ris (OCU) en un ar­ti­cle re­cent so­bre la mo­da dels edul­co­rants i tam­bé ho con­fir­ma la pre­si­den­ta del Col·legi de Di­e­tis­tes-Nu­tri­ci­o­nis­tes de Ca­ta­lu­nya (Co­di­nu­cat) i de la So­ci­e­tat Catalana d’Ali­men­ta­ció i Di­e­tè­ti­ca Clí­ni­ca, Nancy Ba­bio. “Als pro­duc­tes que els tre­uen su­cre els in­cor­po­ren al­tres in­gre­di­ents per tal que con­ti­nu­ïn sent agra­da­bles al pa­la­dar, i nor­mal­ment el que afe­gei­xen són grei­xos hi­dro­ge­nats o trans, que a més de no ser bons per a la sa­lut te­nen més ca­lo­ri­es per gram que el su­cre”, ex­pli­ca Ba­bio. I de­ta­lla que ca­da gram de greix apor­ta nou ca­lo­ri­es, men­tre que un gram de su­cre en té qua­tre.

“Per ai­xò les pas­tes i xo­co­la­tes sen­se su­cres afe­gits sem­pre te­nen més ca­lo­ri­es que la se­va ver­sió nor­mal”, em­fa­tit­za l’es­pe­ci­a­lis­ta en nu­tri­ció. A l’úl­ti­ma re­vis­ta s’ofe­rei­xen al­guns exem­ples. Les 122 qui­lo­ca­lo­ri­es de 30 grams de crois­sants nor­mals d’una po­pu­lar mar­ca de bri­oi­xe­ria es con­ver­tei­xen en 137 en la se­va ver­sió “0% sen­se su­cres”; i les 96 qui­lo­ca­lo­ri­es d’una por­ció de xo­co­la­ta amb llet pas­sen a ser 100 en la por­ció “sen­se su­cres afe­gits”. Tam­bé s’ana­lit­za el cas del to­mà­quet fre­git i els ex­perts de l’OCU con­clo­uen que la ver­sió edul­co­ra­da té idèn­ti­ques ca­lo­ri­es però un 22% més grei­xos.

“Quan veus l’eti­que­ta light has d’en­ten­dre que aquest pro­duc­te té un 30% menys del nu­tri­ent que es re­ti­ra (el su­cre, per exem­ple), però no que en­grei­xa un 30% menys, per­què la quan­ti­tat d’al­tres nu­tri­ents, com els grei­xos, pot ha­ver va­ri­at, ai­xí que con­vé com­pa­rar la com­po­si­ció de la ver­sió edul­co­ra­da amb la de la nor­mal” per sa­ber què con­su­mei­xes i quan­tes ca­lo­ri­es en té, ex­pli­ca Ba­bio.

Se­gons l’OCU, l’eti­que­ta “sen­se su­cre” sí que im­pli­ca una sig­ni­fi­ca­ti­va re­duc­ció de ca­lo­ri­es en el cas de la mel­me­la­da, el ca­cau so­lu­ble i els lac­tis des­na­tats, on la subs­ti­tu­ció del su­cre per edul­co­rants i l’ab­sèn­cia de grei­xos dis­mi­nu­ei­xen l’apor­ta­ció ener­gè­ti­ca. Tot i ai­xò, l’or­ga­nit­za­ció qües­ti­o­na la mo­da dels edul­co­rants. “Tret de per als di­a­bè­tics, l’ús d’edul­co­rants en la nos­tra di­e­ta no apor­ta res més que un in­cre­ment en el preu dels pro­duc­tes”, as­se­nya­la el seu por­ta­veu. Per­què, se­gons les se­ves anà­li­sis com­pa­ra­ti­ves, els pro­duc­tes edul­co­rats són, de mit­ja, un 60% més cars que les ver­si­ons clàs­si­ques dels ma­tei­xos.

Al mar­ge de qües­ti­ons eco­nò­mi­ques, Ba­bio as­se­gu­ra que tam­bé hi ha ra­ons de sa­lut per ser mo­de­rat en el con­sum d’edul­co­rants. “En­ca­ra no hi ha con­clu­si­ons de­fi­ni­ti­ves, però sí in­ves­ti­ga­ci­ons en mar­xa so­bre els in­di­cis que un ús molt fre­qüent o abu­siu d’edul­co­rants al­te­ra la flo­ra in­tes­ti­nal”, apun­ta la pre­si­den­ta de Co­di­nu­cat. “No hi ha cap pro­ble­ma en edul­co­rar el ca­fè di­a­ri, però cal ser cauts i no con­su­mir edul­co­rants en tots els ali­ments que in­ge­rim”, con­clou.

Els pro­duc­tes edul­co­rats són, de mit­ja­na, un 60% més cars que la ver­sió clàs­si­ca, se­gons l’OCU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.