L’Or­son We­lles de ‘La guer­ra dels mons’ re­viu al te­a­tre Gau­dí

‘Or­son surt, per­se­guit per un ós’ re­crea part de la fa­mo­sa emis­sió ra­di­o­fò­ni­ca

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - JUSTO BARRANCO Barcelona

“Tots sa­bem que l’art és una men­ti­da que ens aju­da a veu­re la ve­ri­tat”, de­ia Pi­cas­so. És una idea amb la qual Or­son We­lles, diu el dra­ma­turg Ge­rard Vàz­quez, tre­ba­lla­va so­vint, “do­nant mol­ta im­por­tàn­cia com a re­curs ar­tís­tic a l’en­gany, al frau, a fer pas­sar com a re­als co­ses que no ho són”. Com a exem­ple, la fa­mo­sa emis­sió ra­di­o­fò­ni­ca que va re­a­lit­zar de la no­vel·la d’H.G. Wells La guer­ra dels mons el 30 d’oc­tu­bre del 1938. Una re­trans­mis­sió so­bre una pre­sump­ta in­va­sió mar­ci­a­na que va pro­vo­car menys pà­nic que el que diu la lle­gen­da, però que va cau­sar in­qui­e­tud, dese­nes de mi­lers de tru­ca­des a la po­li­cia i gent que aban­do­na­va ca­sa se­va. I ara una part d’aques­ta mí­ti­ca emis­sió –uns vint mi­nuts– tor­na a la vi­da a l’obra que es­tre­na el te­a­tre Gau­dí di­me­cres: Or­son surt, per­se­guit per un ós, un ho­me­nat­ge en to­ta re­gla a una de les grans per­so­na­li­tats de la cul­tu­ra del se­gle XX.

És una comèdia es­cri­ta per Ge­rard Vàz­quez –que la co­di­ri­geix amb Ra­mon Her­nàn­dez– que apro­fi­ta que la com­pa­nyia de la qual for­men part, Veus Hu­ma­nes, tam­bé es de­di­ca al ra­di­o­te­a­tre i els seus in­te­grants tre­ba­llen so­vint en el do­blat­ge, per bar­re­jar a es­ce­na te­a­tre i re­trans­mis­sió ra­di­o­fò­ni­ca al llarg de tot el mun­tat­ge. Te­a­tre, ra­di­o­te­a­tre i mà­gia, per­què We­lles sem­pre va ser mag. I tot, a tra­vés d’una història en la qual és el ma­teix ge­ni –en­car­nat per Edu­ard Don­cos– qui s’adre­ça al pú­blic per ex­pli­car-li un fet que su­po­sa­da­ment li va ex­pli­car a ell el bàr­man d’un ho­tel. Un fet so­bre el dia en què es va re­trans­me­tre per rà­dio La guer­ra dels mons .La història d’una pa­re­lla catalana en què ell és un fal­si­fi­ca­dor de qua­dres que va a No­va York amb l’amant per in­ten­tar es­ta­far una col·lec­ci­o­nis­ta mi­li­o­nà­ria. Però el pla no sor­ti­rà bé, i se­rà el pro­gra­ma de rà­dio so­bre la in­va­sió mar­ci­a­na –que se sent a es­to­nes du­rant les se­ves aven­tu­res i que qua­tre ac­tors in­ter­pre­ten en di­rec­te al cos­tat– el que el sal­va­rà.

Vàz­quez re­cor­da que Or­son We­lles va ser una per­so­na­li­tat im­men­sa.

L’au­tor diu que han in­ten­tat acos­tar-se a l’es­tè­ti­ca de We­lles com a artista, molt re­la­ci­o­na­da amb el frau

Que no no­més va ro­dar obres mes­tres del ci­ne­ma si­nó que “va es­tu­di­ar mú­si­ca des de pe­tit, to­ta la vi­da va fer mà­gia i va in­ven­tar trucs que li van com­prar mags pro­fes­si­o­nals, fins i tot el David Cop­per­fi­eld”. Un ho­me que va fer mol­ta rà­dio i molt de te­a­tre, molt Shakes­pe­a­re, abans d’anar a Hollywo­od. De fet, el tí­tol, Or­son surt, per­se­guit per

un ós, és una pi­ca­da d’ull a una aco­ta­ció del Con­te d’hivern de Shakes­pe­a­re, au­tor del qual We­lles era un apas­si­o­nat. En re­a­li­tat és una aco­ta­ció que diu que un ac­tor surt, per­se­guit per un ós, i so­bre la qual els es­tu­di­o­sos han de­ba­tut llar­ga­ment si era un ós re­al o un ac­tor dis­fres­sat el que apa­rei­xia al Glo­be. En tot cas, Or­son We­lles po­dria ha­ver-hi fi­cat qual­se­vol co­sa allà. Vàz­quez re­cor­da que les co­ses que avui sem­blen mo­der­nes ell ja les ha­via fet al te­a­tre fa dè­ca­des: des de por­tar, el 1937, els per­so­nat­ges del Ju­li Cè­sar de Shakes­pe­a­re a la Ità­lia de Mus­so­li­ni amb uni­for­mes fei­xis­tes fins a mun­tar Mac­beth no­més amb ac­tors ne­gres.

Tot i que a l’obra, con­clou Vázquez, en cap cas no han vol­gut fer una bi­o­gra­fia, si­nó acos­tar-se a l’es­sèn­cia del ge­ni, a la se­va es­tè­ti­ca com a artista, raó per la qual al fi­nal la pe­ça “és un frau so­bre un al­tre frau so­bre un al­tre frau”.

ARXIU

Una es­ce­na d’Or­son surt, per­se­guit per un ós, de Ge­rard Vàz­quez, al te­a­tre Gau­dí

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.