Fa­bu­lo­sa But­terfly

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - RO­GER ALIER

Ma­da­ma But­terfly

Au­tor: Gi­a­co­mo Puc­ci­ni, so­bre el lli­bret de G.Gi­a­co­sa i L. Illi­ca In­tèr­prets: Miki Mo­ri (Ci­oCio-San), Yayoi To­riki (Su­zuki), An­drés Ve­ra­men­di (B.F. Pinker­ton), Ma­nu­el Mas (Shar­pless), Jo­sep Ruiz (Go­ro), Sa­mu­el Peláez (Ya­ma­do­ri), Sin­ho Kim (Zio Bon­zo), Laura Obra­dors (Ka­te Pinker­ton), Car­les Pac­hón (Com­mis­sa­rio Im­pe­ri­a­le), Xa­vi­er Ca­sa­de­mont (Uf­fi­ci­a­le del Re­gis­tro), Joaquim Cor­net (Zio Yaku­si­dé). Or­ques­tra i cor: Or­ques­tra Sim­fò­ni­ca del Va­llès. Director: Ru­bén Gi­me­no. Cor Amics de l’Òpe­ra de Sa­ba­dell. Director: Da­ni­el Gil de Te­ja­da. Lloc i da­ta: Sa­ba­dell, teatre La Fa­ràn­du­la, (20/4/2016).

Els Amics de l’Òpe­ra de Sa­ba­dell han pre­sen­tat la dar­re­ra òpe­ra d’aquest any amb un tí­tol que ha es­tat el més es­pec­ta­cu­lar de tots. Han re­pro­du­ït la pro­duc­ció, sig­na­da per Car­les Or­tiz i re­vi­ta­lit­za­da amb afe­gi­tons de qua­li­tat, que ja s’ha­via fet fa uns qu­ants anys: una Ma­da­ma But­terfly amb el lu­xe de te­nir no una can­tant ja­po­ne­sa en el pa­per prin­ci­pal, si­nó du­es, ja que el pa­per de la mi­nyo­na Su­zuki tam­bé s’ha con­fi­at a una mez­zo­so­pra­no d’un ni­vell vo­cal i in­ter­pre­ta­tiu molt alt que ha fet un tàn­dem amb l’ex­cel·lent i ben cone­gu­da so­pra­no Miki Mo­ri, que ja ha­via can­tat an­te­ri­or­ment aquest pa­per a Sa­ba­dell. Pe­rò re­al­ment, i mal­grat al­gun pro­ble­ma de sa­lut sol­ven­tat a dar­re­ra ho­ra, Miki Mo­ri no m’ha­via con­ven­çut mai tant com en aques­ta pri­me­ra fun­ció, en què ha can­tat amb una gran in­ter­pre­ta­ció del dra­mà­tic pa­per de la in­gè­nua no­ie­ta ja­po­ne­sa. Pre­sent en es­ce­na du­rant la ma­jor part de la fun­ció, Miki Mo­ri ens ha fet pas­sar pels es­tats d’ànim més di­ver­sos que li im­po­sa­va el pa­per, des de l’en­a­mo­ra­ment més in­tens fins a la llui­ta con­tra el desà­nim, des de l’es­pe­ran­ça in­se­gu­ra fins a la des­es­pe­ra­ció, fins a ar­ri­bar al su­ï­ci­di (no amb ha­raki­ri, im­pos­si­ble en una do­na, si­nó amb l’au­to­de­go­lla­ció). Tot ple­gat amb la in­ter­pre­ta­ció vo­cal més per­fec­ta i con­vin­cent.

La fi­del Su­zuki, in­ter­pre­ta­ció de gran qua­li­tat i vo­cal­ment sò­li­da i pre­pa­ra­da, a càr­rec de la mez­zo Yayoi To­riki, tam­bé ha tin­gut un ren­di­ment vo­cal i mí­mic de gran qua­li­tat, i ha es­tat, a més a més, el pun­tal del ter­cet del dar­rer ac­te, en què ha as­su­mit un pro­ta­go­nis­me de­ci­siu. El pa­per del frí­vol B.F. Pinker­ton l’ha can­tat el te­nor An­drés Ve­ra­men­di, que ja vam veu­re fa poc en el Ca­laf de la Tu­ran­dot de la tem­po­ra­da pas­sa­da de Sa­ba­dell; poc gra­ci­ós es­cè­ni­ca­ment, pe­rò vo­cal­ment molt con­sis­tent, en el seu pa­per re­la­ti­va­ment curt ha ob­tin­gut uns bons re­sul­tats que li han es­tat for­ça re­co­ne­guts, co­ro­nats amb un Ad­dio fi­o­ri­to asil de qua­li­tat.

Una per­la es­plèn­di­da d’aquest jo­ier de La Fa­ràn­du­la ha es­tat el ve­te­rà te­nor Jo­sep Ruiz, de llar­guís­si­ma tra­jec­tò­ria li­ce­is­ta, que ha fet un Go­ro molt més re­fi­nat i amb molts més ma­ti­sos in­ter­pre­ta­tius que el que so­lem veu­re en es­ce­na. Se­ri­ós i ben ins­tal·lat en el pa­per del còn­sol Shar­pless, el ba­rí­ton Ma­nu­el Mas ha om­plert l’es­ce­na­ri amb les se­ves pon­de­ra­des in­ter­ven­ci­ons. Efi­ca­ços el Ya­ma­do­ri de Sa­mu­el Peláez i el Zio Bon­zo de Sin­ho Kim, les au­to­ri­tats im­pe­ri­als (Car­les Pac­hón i Xa­vi­er Ca­sa­de­mont) i la no­ia ame­ri­ca­na de Laura Obra­dors.

Un al­tre lu­xe ha es­tat la di­rec­ció or­ques­tral del mag­ní­fic Ru­bén Gi­me­no, que ha fet so­nar es­plèn­di­da­ment l’Or­ques­tra Sim­fò­ni­ca del Va­llès, i la qua­li­tat del cor sa­ba­de­llenc que ha ru­bri­cat amb les se­ves apor­ta­ci­ons aques­ta fun­ció, una de les mi­llors que hem vist a la ca­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.