L’ala­bar­da és la pri­me­ra ar­ma que es co­neix d’El Ar­gar

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

Es trac­ta d’un ob­jec­te com­post per un mà­nec de fus­ta al qual s’in­cor­po­ra en un ex­trem una pun­ta de cou­re amb for­ma tri­an­gu­lar... Dins de 39 tom­bes tro­ba­des en les ex­ca­va­ci­ons da­ta­des abans del 2000 a.C., hi ha­via ho­mes acom­pa­nyats d’ala­bar­des que cer­ti­fi­ca­ven la se­va con­di­ció de guer­rers

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.