Lac­tis com els d’abans

Agro­fresc, l’em­pre­sa dis­tri­bu­ï­do­ra de io­gurts, llet fres­ca i ma­tó, fac­tu­ra 3 mi­li­ons d’eu­ros

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - BLAN­CA GISPERT Bar­ce­lo­na

La pla­ga de fil·lo­xe­ra va obli­gar molts a aban­do­nar la vi­nya. I la fa­mí­lia Bosch, de Sa­llent, va de­ci­dir de­di­car-se a la ra­ma­de­ria per ela­bo­rar llet fres­ca i ma­tó. Dis­tri­bu­ïa por­ta a por­ta al ve­ïns de Sa­llent i en­ca­ra avui creu que el ne­go­ci man­té aques­ta pro­xi­mi­tat.

Va co­men­çar l’any 1889 i no va ser fins al cap d’un se­gle quan va dis­tri­buir ar­reu de la de­mar­ca­ció. Ho fe­ia so­ta el nom de la mar­ca La Tor­re, la ma­sia mil·le­nà­ria on pas­tu­ra­ven les va­ques, s’ela­bo­ra­va el pro­duc­te i es ve­nia al con­su­mi­dor fi­nal. Ubi­ca­da a peu de car­re­te­ra, mol­ta gent que vi­at­ja­va a An­dor­ra s’hi atu­ra­va a com­prar. De fet, Josep Ma­ria Bosch, avui al cap­da­vant del ne­go­ci, ex­pli­ca que no va ser fins que la car­re­te­ra va que­dar com a via se­cun­dà­ria quan la fa­mí­lia es va pro­po­sar ven­dre ar­reu de Ca­ta­lu­nya. Eren els anys 2000 i lla­vors, els Bosch ja ha­vi­en in­tro­du­ït els io­gurts a la se­va car­te­ra de pro­duc­tes. Per mi­llo­rar la dis­tri­bu­ció, es van ali­ar amb la fa­mí­lia Ca­na­dell, que ela­bo­ra­va ma­tó i, a parts iguals, van cre­ar Agro­fresc, l’em­pre­sa co­mer­ci­al que avui s’en­car­re­ga de la ven­da dels pro­duc­tes. “Grà­ci­es a aques­ta ali­an­ça vam ren­di­bi­lit­zar les co­man­des i vam po­der créi­xer du­rant la cri­si. Avui ve­nem a més de 1.000 bo­ti­gues, al­gu­nes al sud de Fran­ça”.

Amb una plan­ti­lla de vint per­so­nes, Agro­fresc va fac­tu­rar l’any pas­sat 3 mi­li­ons d’eu­ros, un 60% dels quals van ve­nir de La Tor­re, un 20% dels pro­duc­tes de Ca­na­dell i la res­ta d’ar­ti­cles que Agro­fresc

La fa­mí­lia Bosch va fun­dar el ne­go­ci el 1889 i en­ca­ra avui con­tro­la to­tes les fa­ses de pro­duc­ció

dis­tri­bu­eix per a ter­ce­res mar­ques, com gas­pat­xo o or­xa­ta. “Ve­iem que l’ali­men­ta­ció de pro­xi­mi­tat es­tà de mo­da i que l’atrac­tiu de la mar­ca ha aug­men­tat. Per fer front a aquest in­cre­ment de de­man­da ens hem ha­gut de re­no­var. El 2014 vam in­ver­tir 600.000 eu­ros en no­ves ins­tal·la­ci­ons i, a prin­ci­pis d’any, vam ar­ri­bar a un acord de col·la­bo­ra­ció amb la gran­ja Pa­re­lla de Sa­gàs, al Ber­gue­dà, per aug­men­tar la pro­duc­ció”. Bosch apun­ta que es trac­ta del pri­mer pro­jec­te d’in­te­gra­ció del sec­tor bo­ví a Ca­ta­lu­nya. “Vam trans­por­tar el bes­ti­ar a la gran­ja Pa­re­lla de Sa­gàs i tam­bé vam com­prar les se­ves va­ques. En to­tal en són 230 i els Sa­gàs se n’en­car­re­guen de la cu­ra. La in­te­gra­ció ha si­gut be­ne­fi­ci­o­sa per a les du­es fa­mí­li­es per­què Sa­gàs ha­via de fer front a la cri­si del sec­tor lle­ter i no­sal­tres ne­ces­si­tà­vem més pro­duc­ció”.

Avui, La Tor­re ela­bo­ra més de 90 pro­duc­tes i el 60% de les ven­des pro­ve­nen dels io­gurts, el 30% de la llet fres­ca i el 20% d’al­tres postres. En els prò­xims anys, Bosch té pre­vist in­ver­tir 400.000 eu­ros per am­pli­ar al­tra ve­ga­da les ins­tal·la­ci­ons. Diu que la gran­ja ja té capa­ci­tat per a tri­pli­car la pro­duc­ció però que el crei­xe­ment del ne­go­ci no és ur­gent. “Pri­mer, vo­lem con­so­li­dar-nos a Fran­ça, Gi­ro­na, Llei­da i Tar­ra­go­na. Som una com­pa­nyia de km ze­ro i vo­lem rei­vin­di­car el que po­ques fir­mes po­den dir: que con­tro­lem el pro­duc­te des del nai­xe­ment de les va­ques fins que el po­sem a l’abast del cli­ent. Tal com fè­iem abans”.

LLIBERT TEIXIDÓ

Josep Ma­ria Bosch i Mi­quel Bosch a les ins­tal·la­ci­ons de gran­ja La Tor­re, a Sa­llent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.