Na­dia Mu­rad

ACTIVISTA YAZIDITA

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - ELS SEMÀFORS

Na­dia Mu­rad va acon­se­guir es­ca­par-se de l’Es­tat Is­là­mic i ara llui­ta en de­fen­sa de les do­nes es­cla­vit­za­des. Aca­ba de re­bre el pre­mi Vá­clav Ha­vel del Con­sell d’Eu­ro­pa a la de­fen­sa dels drets hu­mans i és fi­na­lis­ta al pre­mi Sàk­ha­rov.

L’activista yazidita Na­dia Mu­rad, que va so­bre­viu­re al se­grest i l’es­cla­vi­tud se­xu­al so­ta el jou de l’Es­tat Is­là­mic, ha es­tat guar­do­na­da amb el pre­mi Vá­clav Ha­vel a la de­fen­sa dels drets hu­mans, que con­ce­deix el Con­sell d’Eu­ro­pa. Mu­rad, amb la tam­bé activista yazidita La­miya Aji Bai­xar, és ai­xí ma­teix una de les tres can­di­da­tu­res fi­na­lis­tes al pre­mi Sàk­ha­rov que ca­da any con­ce­deix el Par­la­ment Eu­ro­peu. Amb elles, són fi­na­lis­tes el pe­ri­o­dis­ta turc Can Dün­dar i el lí­der his­tò­ric dels tàr­tars de Cri­mea, Mus­ta­fa Dz­he­mi­lev. El 27 d’oc­tu­bre es co­nei­xe­rà la de­ci­sió de­fi­ni­ti­va de l’Eu­ro­cam­bra.

Na­dia Mu­rad Ba­see i La­miya Aji Bai­xar han es­tat pro­po­sa­des pels so­ci­a­lis­tes i els li­be­rals. To­tes du­es de­fen­sen les do­nes es­cla­vit­za­des se­xu­al­ment per l’Es­tat Is­là­mic, des­prés d’ha­ver acon­se­guit so­bre­viu­re al seu se­grest, quan els ter­ro­ris­tes van pren­dre la mun­ta­nya Sin­jar –al nord de l’Iraq– l’es­tiu del 2014. L’ONU va no­me­nar Mu­rad al se­tem­bre am­bai­xa­do­ra per a la dig­ni­tat de les víc­ti­mes del trà­fic d’és­sers hu­mans, i llui­ta per­què la per­se­cu­ció con­tra els ya­zi­di­tes si­gui con­si­de­ra­da con un ge­no­ci­di.

Can Dün­dar, ex-redac­tor en cap del di­a­ri Cum­hu­riyet, va ser ar­res­tat el no­vem­bre del 2015 per pu­bli­car fo­to­gra­fi­es d’un ca­mió dels ser­veis se­crets turcs en­vi­ant ar­mes de con­tra­ban a grups re­bels si­ri­ans. Me­sos més tard va ser con­dem­nat a cinc anys i deu me­sos de pre­só per “re­ve­la­ció de se­crets d’Es­tat”, pe­rò la sen­tèn­cia en­ca­ra no s’ha exe­cu­tat, per­què el pe­ri­o­dis­ta l’ha re­cor­re­gut i ac­tu­al­ment viu exi­li­at a Ber­lín, des­prés d’ha­ver so­bre­vis­cut a un in­tent d’as­sas­si­nat. Ha es­tat pro­po­sat per Els Verds, l’Es­quer­ra Eu­ro­pea i l’EFDD, el grup par­la­men­ta­ri del bri­tà­nic Ni­gel Fa­ra­ge.

Pro­po­sat pels po­pu­lars, Mus­ta­fa Dz­he­mi­lev és l’expresiden­t de l’As­sem­blea Po­pu­lar dels tàr­tars de Cri­mea. Quan era un na­dó va ser de­por­tat amb la se­va fa­mí­lia a Àsia Cen­tral i no va po­der tor­nar fins 45 anys des­prés. An­tic dis­si­dent so­vi­è­tic, ara tam­poc no pot tor­nar a Cri­mea, des de l’an­ne­xió rus­sa de la pe­nín­su­la el 2014.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.