Les am­pes, en con­tra el ci­be­ras­set­ja­ment

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Pau­la Pons

EDU­CA­CIÓ Les sis fe­de­ra­ci­ons d’am­pes de Ca­ta­lu­nya s’unei­xen per pri­me­ra ve­ga­da per llan­çar una cam­pa­nya con­tra el ci­be­ras­set­ja­ment a l’es­co­la. La pre­si­den­ta de l’Afa­ec, Be­to­na Co­mín, va ex­pli­car ahir que aques­ta ac­ció, que por­ta per nom #Ci­be­ras­set­ja­mentZe­ro, es ba­sa­rà en la di­fu­sió de 12 vi­nye­tes, una ca­da mes, per les xar­xes so­ci­als. D’al­tra ban­da, la con­se­lle­ra d’En­se­nya­ment, Me­rit­xell Ruiz, va des­ta­car el fet que aques­ta cam­pa­nya es­ti­gui or­ga­nit­za­da per fa­mí­li­es i si­gui per a les fa­mí­li­es. /

Pri­me­ra vi­nye­ta de la cam­pa­nya #Ci­be­ras­set­ja­mentZe­ro

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.