La Vanguardia (Català)

País segur, país atractiu per a la inversió estrangera

EL SEU IMPACTE A ANDORRA JA REPRESENTA EL 3,8% DEL PIB DEL PAÍS. L'ANY PASSAT LES SOL·LICITUDS D'EMPRESES FORANES VAN CRÉIXER UN 9,8%, I EL VOLUM DE NEGOCI UN 0,2%. EL REPTE ARA ÉS ATREURE EMPRESES MÉS GRANS

-

Un país segur és un país atractiu per viure-hi i, evidentmen­t, també és un país atractiu per invertir-hi. L abaixa fiscalitat és un dels motius pels quals empreses foranes trien el Principat per a les seves aventures empresaria­ls, però aquest incentiu va acompanyat d'altres qualitats, i la seguretat es troba, sens dubte, dins d' aquest allista de prioritats. I el fet que es tracti d'una qualitat que perdura en el temps, amb previsió que no canviï nien un futur proper ni llunyà, anima encara més les empreses a instal·lar-se al Principat.

Tot plegat ha contribuït a fer que el volum d'inversió estrangera anés a l'alça el 2016, però, sobretot, que s'incrementé­s el volum de sol·licituds formalitza­des. Concretame­nt, es van formalitza­r un 9,8% més de sollicitud­s que l'any anterior. Així ho ressalten les dades d’inversió estrangera de l'any passat, fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri de Turisme i Comerç del Govern d'Andorra.

La inversió estrangera representa en l'actualitat el 3,8% del producte interior brut( PIB) d’ Andorra, u nadada que exemplific­a l' impacte positiu que té en l'economia del país. Així mateix, la dada també corrobora que aquesta inversió forana ha contribuït de manera decisiva en la recuperaci­ó econòmica d'Andorra.

Anant més al detalla l balanç del 2016, l' Àrea de Registres d’ Activitat Econòmica va tancar l 'any amb 811 sol·lici- tuds d'inversió estrangera, de l esquals se' n van autoritzar 778 i se' n van acabar formalitza­nt 627. Aquest volum de formalitza­cions va suposar un global de 97,1 milions d'euros, una quantitat un 0,2% superior a la del 2015, quan es va situar en 96,9 milions. És cert, però, que les dades presenten una reducció en la inversió mitjana que cada empresa fa a Andorra, que passa dels 169.822 euros del 2015 als 154.899 euros el 2016.

MÉS DIVERSIFIC­ACIÓ

Pel que fa a l'anàlisi de les dades d'inversió desglossad­es per països, es veu una tendència a la diversific­ació de l'origen de les inversions. Les empreses majoritàri­es continuen sent les que provenen d'Espanya, tot i que han passat a representa­r el 39,6% del total, quan l'any anterior arribaven f ins al 53,7%. En conseqüènc­ia d'aquest fet, s' ha constatat un increment notable de les procedents de França, que han passat de ser el 12,5% del total al 20,6%. Així mateix, també cal assenyalar l'augment en les inversions provinents d 'altres països eu- ropeus. Pel que fa al comportame­nt de la inversió per sectors, destaca, per sobre de tot, l'augment de les societats que gestionen patrimoni, les que ofereixen prestació de serveis i les activitats comercials a Andorra o des d'Andorra a l'exterior.

DINS LA MITJANA EUROPEA

L'impacte que té la inversió estrangera sobre el PIB, del 3,8%, es troba dins de la mitjana europea. A l'eurozona se situa en el 4% del PIB i a tot Europa en el 3,4%. Aquesta incidència a Andorra, a més, està una mica per sobre dels països veïns (França i Espanya).

A partir de l'anàlisi d'aquestes dades del 2016, el Govern d' Andorra subratlla queca l continuar perseveran­t en la promoció de la inversió forana. Ara com ara, la tipologia d'inversió estrangera correspon, sobretot, a petites empreses, de manera que el repte és atreure empreses més grans.

S'observa una tendència a la diversific­ació dels països d'origen i es constata un increment notable de les empreses franceses

 ??  ?? La seguretat, tant jurídica com de convivènci­a, és un dels motius principals pels quals empreses estrangere­s trien Andorra per invertir-hi.
La seguretat, tant jurídica com de convivènci­a, és un dels motius principals pels quals empreses estrangere­s trien Andorra per invertir-hi.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain