Allau de lli­bres de po­e­sia

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Jo­sep Mas­sot

La po­e­sia ca­ta­la­na viu un mo­ment de gran vi­ta­li­tat i les no­ve­tats són nom­bro­ses. No­més els dar­rers me­sos han sor­tit una vin­te­na de lli­bres re­mar­ca­bles. Ma­ria Ca­bre­ra (La ciu­tat can­sa­da, Proa) pen­sa que “a din­tre el cel hi han flo­rit cra­nis/ i que so­bre els cra­nis la hu­ma­ni­tat hi plan­ta les ca­be­lle­res ín­di­es”). Jau­me C. Pons Alor­da (Ca­la foc als os­sos, Lli­bres de l’Afrau) es­tà pos­se­ït per una fú­ria còs­mi­ca i ame­na­ça: “M’ex­tin­gi­ré/ si no sóc capaç de con­cen­trar/ tots els pla­ers / en un sol cos”). Lau­ra Tor­res Bau­zà (L’in­ha­bi­ta­ble, Ei­xarms) sent que “el meu cos és una bar­ca” i bus­ca “la plo­ma d’aque­lla au que no exis­teix”. Als lli­bres de les no­ves ge­ne­ra­ci­ons hi ha una for­ta cons­ci­èn­cia del cos. Un cos que sent, ba­te­ga, amb tots els seus òr­gans in­te­ri­ors, fins ara menys­tin­guts per la po­e­sia, que es re­ser­va­va a les parts més no­bles (ulls, lla­vis, pell…). Tam­bé hi ha ga­nes de re­vol­ta. Com Esteve Plan­ta­da en un lli­bre (Big Bang Llàt­zer, Lle­o­nard Mun­ta­ner), co­men­çat a Ber­lín, que des­prés de “néi­xer a l’ins­tant ma­teix/ en què van sa­ber-nos/ fills d’una so­la gà­bia” vol “ser part del món que riu”. An­na Gu­al pu­bli­ca Mol­sa (Adia) i Tu­ber­cle (3i 4). La­ia No­gue­ra reu­neix la se­va po­e­sia a Amor to­tal (La Ga­rua). Lab­reu pu­bli­ca­rà els prò­xims di­es Tots els ca­valls, d’An­tò­nia Vi­cens; Pas­tor d’an­te­nes, de Jo­an Vi­gó, i El ta­lis­mà , de Llu­ís Cal­vo. Un es­de­ve­ni­ment és la tro­ba­lla d’un lli­bre inè­dit de Mi­quel Bau­çà, es­crit quan te­nia 20 anys, La carn i el goig (Adia), que va pre­sen­tar sen­se èxit al pre­mi Ciu­tat de Pal­ma. De Ma­ria Mer­cè Mar­çal ha sor­tit Llen­gua abo­li­da: po­e­sia com­ple­ta 1973-1998, La But­xa­ca) En tra­duc­ci­ons, n’hi ha per tri­ar. L’ig­no­rant de Phi­lip­pe Jac­co­tet (Lle­o­nart Mun­ta­ner, amb tra­duc­ció d’An­to­ni Cla­pés), un ex­tra­or­di­na­ri Clí­ni­ca de l’aban­dó, d’Al­da Me­ri­ni (Jar­dins de Sa­mar­can­da), en una ex­cel·lent ver­sió de Me­rit­xell Cu­cu­re­lla-Jor­ba. I Com elles. Una an­to­lo­gia de po­e­tes oc­ci­den­tals del se­gle XX, edi­tat per Mi­re­ia Vi­dal-Con­te, un lli­bre de do­nes po­e­tes amb mol­tes vir­tuts. En­tre aques­tes, que ar­ri­ba fins a po­e­tes nas­cu­des el 1967, in­clou au­to­res ca­ta­la­nes en el seu con­text in­ter­na­ci­o­nal i tria bo­na part de les mi­llors veus fe­me­ni­nes. En as­saig, Es­crip­tu­res al­çu­ra­des (Ra­ta) ser­veix d’ho­me­nat­ge a Car­les Hac Mor. Hi ha més no­tí­ci­es, com el pre­mi Gabriel Fer­ra­ter, con­ce­dit a Jo­an Puig­de­fà­bre­ga. I avi­at, el 21, Dia Mundial de la Po­e­sia, hi hau­rà 50 ac­tes pro­gra­mats a tots els ter­ri­to­ris de par­la ca­ta­la­na. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.