Una nis­sa­ga de po­lí­tics i in­tel·lec­tu­als

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

Jor­ge Tri­as Sag­ni­er (Bar­ce­lo­na, 1948) és ad­vo­cat i va ser se­cre­ta­ri ge­ne­ral de la Lli­ga de Ca­ta­lu­nya en el perí­o­de 19751976 i di­pu­tat a Corts pel PP en­tre 1996 i 2000. Tam­bé ha es­tat as­ses­sor del Mi­nis­te­ri de Jus­tí­cia. Té set ger­mans, dos dels quals han mort: Car­los (es­crip­tor) i Eu­ge­nio (fi­lò­sof). El seu pa­re, Car­los Tri­as Ber­tran (Bar­ce­lo­na, 1949), tam­bé va ser ad­vo­cat i en­ca­ra que de jo­ve va for­mar part de les Jo­ven­tuts Car­lis­tes, avi­at es va afi­li­ar a la Fa­lan­ge. Quan va es­cla­tar la Guer­ra Ci­vil va pas­sar a Bur­gos i va ser no­me­nat cap pro­vin­ci­al de la Fa­lan­ge de Ca­ta­lu­nya. Re­lle­vat del càr­rec, se’n va anar al front i va par­ti­ci­par a la batalla de l’Ebre. Des­prés va ser re­gi­dor i ti­nent d’al­cal­de de Bar­ce­lo­na (1939-1945), di­pu­tat pro­vin­ci­al (1945-1957) i comissari ge­ne­ral per a l’or­de­na­ció ur­ba­na de Ma­drid (1959- 1965), a més de con­se­ller na­ci­o­nal del Mo­vi­mi­en­to. Va mo­rir el 1969. L’avi pa­tern, Bar­to­lo­mé Tri­as Co­mas, va ser di­pu­tat car­lí per Vic i se­na­dor per Bar­ce­lo­na en els anys de la Res­tau­ra­ció. Va en­cap­ça­lar amb al­tres em­pre­sa­ris la ma­ni­fes­ta­ció que el 1923 va dis­cór­rer en­tre la Bor­sa i Ca­pi­ta­nia Ge­ne­ral de Bar­ce­lo­na en su­port a Pri­mo de Ri­ve­ra. Va ser vi­ce­pre­si­dent del Banc de Bar­ce­lo­na i du­rant la guer­ra va as­so­lir el grau de co­ro­nel i cap dels car­lins. Un beson­cle pa­tern, Jo­sep M. Ber­tran de Quin­ta­na, va ser mem­bre d’ERC, ad­vo­cat i jut­ge. Va ha­ver de mar­xar a l’exi­li des­prés de la Guer­ra Ci­vil i va mo­rir a Mè­xic.

DA­NI DUCH / AR­XIU

L’ad­vo­cat Jor­ge Tri­as Sag­ni­er

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.