La te­le que vo­lem

La Vanguardia (Català) - - VIURE - RAI­MON MASLLORENS RAI­MON MASLLORENS, pre­si­dent de PROA (Pro­duc­tors Au­di­o­vi­su­als Fe­de­rats)

En una reu­nió de tre­ball amb una te­le­vi­sió pri­va­da a Ma­drid la set­ma­na pas­sa­da, una per­so­na que os­ten­ta un càr­rec im­por­tant em va pre­gun­tar per la si­tu­a­ció ac­tu­al de TV3. Aques­ta per­so­na es­ta­va per­ple­xa i en­cu­ri­o­si­da pel fet que una te­le­vi­sió que ha­via es­tat lí­der in­dis­cu­ti­ble tant de temps (no no­més en au­di­èn­cia si­nó tam­bé en qua­li­tat i mo­der­ni­tat) ara es­ti­gués pas­sant per un mo­ment tan de­li­cat. Em va re­co­nèi­xer que sem­pre s’ha­vi­en mi­rat el que es fe­ia aquí per­què te­ni­en TV3 com un mo­del de re­fe­rèn­cia. Ma­lau­ra­da­ment, aques­ta con­ver­sa és, en els dar­rers temps, molt ha­bi­tu­al.

Fa pocs di­es, el Con­sell de Go­vern de la Cor­po­ra­ció Ca­ta­la­na de Mit­jans Au­di­o­vi­su­als va no­me­nar Vi­cent Sanc­his com a nou di­rec­tor de TV3. Per­so­nal­ment, crec que té un gran rep­te al da­vant i molt poc temps per pren­dre de­ci­si­ons im­por­tants. La te­le­vi­sió no té temps ni el sec­tor tam­poc.

Des de PROA (Pro­duc­tors Au­di­o­vi­su­als Fe­de­rats) hem pri­o­rit­zat aquests dar­rers temps do­nar la veu d’aler­ta que ca­lia pro­te­gir so­bre­tot la nos­tra te­le­vi­sió pú­bli­ca. Fa un pa­rell d’anys vam fer en so­li­ta­ri el ma­ni­fest Sal­vem la pro­duc­ció in­de­pen­dent, Sal­vem TV3 i tot just el mes pas­sat và­rem li­de­rar el ma­ni­fest Més TV3, aques­ta ve­ga­da acom­pa­nyats amb la im­men­sa ma­jo­ria del sec­tor au­di­o­vi­su­al. I ho và­rem fer per­què vè­iem com s’ana­ven re­ta­llant cons­tant­ment les in­ver­si­ons en con­tin­guts. I, en la ma­jo­ria dels ca­sos, en els con­tin­guts que hem fet his­tò­ri­ca­ment les pro­duc­to­res. Des del 2010 fins al 2016 aques­ta re­ta­lla­da ha es­tat de més del 50%. I, a més, sa­bem que en te­le­vi­sió les ten­dèn­ci­es són llar­gues i molt com­pli­ca­des de cap­gi­rar.

I què és una te­le­vi­sió sen­se bons con­tin­guts? Sa­beu que, pre­ci­sa­ment ara, a tot el món de la co­mu­ni­ca­ció es diu “El con­tin­gut és el rei”? Les grans em­pre­ses me­di­à­ti­ques es­tan de­di­cant-hi tots els re­cur­sos.

El pú­blic sap per­fec­ta­ment què vol veu­re i la com­pe­tèn­cia ca­da cop és més fe­rot­ge. Hi ha pro­duc­te au­di­o­vi­su­al a to­tes les pan­ta­lles de la ca­sa, ja si­gui a la pa­ret, a la tau­la o fins i tot a la but­xa­ca. Ho po­dem con­su­mir en di­rec­te, en ho­ra­ris es­ta­blerts o quan vul­guem. Però si­gui com si­gui nin­gú no ens pot ofe­rir pro­xi­mi­tat, llen­gua i cul­tu­ra com ho ha fet i ho ha de con­ti­nu­ar fent TV3. Da­vant de tots aquests rep­tes no­més po­dem fer una co­sa: po­sar-nos al dia i re­cu­pe­rar el temps per­dut amb ur­gèn­cia. Hi ha ta­lent, ide­es i una in­dús­tria capaç de fer-ho. És ab­so­lu­ta­ment ne­ces­sa­ri que es cap­gi­ri la ten­dèn­cia i tor­nem a fer de TV3 aque­lla te­le­vi­sió que co­nei­xen a tot el món i que la com­pe­tèn­cia vol co­pi­ar. Nin­gú par­la­rà de nos­al­tres si­nó ho fem nos­al­tres ma­tei­xos.

És im­pres­cin­di­ble un full de ru­ta pro­fes­si­o­na­lit­zat i ac­tu­a­lit­zat i do­tar-lo dels re­cur­sos ne­ces­sa­ris. De pas­sa­da di­rem que no han de sor­tir for­ço­sa­ment del pres­su­post del Go­vern. Hi ha al­ter­na­ti­ves. No­més de­ma­nem vo­lun­tat po­lí­ti­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.