La pe­na de mort dis­mi­nu­eix un 37% el 2016

L’any pas­sat van ser exe­cu­ta­des 1.032 per­so­nes en 23 pa­ï­sos

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - Bar­ce­lo­na

Ca­da dia tres per­so­nes són exe­cu­ta­des, o el que és el ma­teix, el 2016, un to­tal de 1.032 per­so­nes sen­ten­ci­a­des a mort van per­dre la vi­da en 23 pa­ï­sos. L’úl­tim in­for­me d’Am­nis­tia In­ter­na­ci­o­nal (AI) so­bre la pe­na de mort al món con­fir­ma una ten­dèn­cia a la bai­xa (-37% d’exe­cu­ci­ons res­pec­te el 2015, que va ser un any rè­cord) en les apli­ca­ci­ons de la pe­na de mort. No pas­sa el ma­teix en les con­dem­nes (3.117 en 55 pa­ï­sos), que van aug­men­tar res­pec­te a l’exer­ci­ci an­te­ri­or (1.998 en 61 pa­ï­sos). Avui en­ca­ra que­den més de 18.800 con­dem­nats a mort.

En­tre aques­tes xi­fres no es comp­ten les exe­cu­ci­ons re­a­lit­za­des a la Xi­na, un pa­ís on aques­ta pe­na es­tà con­si­de­ra­da se­cret d’Es­tat, per la qual co­sa el Go­vern cas­ti­ga pe­nal­ment els qui fil­tren in­for­ma­ció so­bre les con­dem­nes. Se­gons el por­ta­veu d’AI a Ca­ta­lu­nya, Da­ni Vi­la­ró, són al­menys un mi­ler. “No te­nim ni idea de quan­tes, pe­rò sa­bem que su­men més que la res­ta de pa­ï­sos junts”, va ex­pli­car. A les ba­ses de da­des ju­di­ci­als que pu­bli­ca Pe­quín, en un apa­rent es­forç de trans­pa­rèn­cia per la pres­sió in­ter­na­ci­o­nal, apa­rei­xen 701 con­dem­nats en­tre el 2011 i el 2016, pe­rò no es cor­res­po­nen amb la in­for­ma­ció de l’or­ga­nit­za­ció ni in­clo­uen els ex­pe­di­ents d’es­tran­gers, de de­lic­tes de dro­gues o de ter­ro­ris­me.

Des­prés de la Xi­na, el se­güent pa­ís que més va exe­cu­tar l’any pas­sat va ser l’Iran (567), que jun­ta­ment amb l’Arà­bia Sau­di­ta (154), l’Iraq (88) i el Pakis­tan (87) su­men el 87% de les exe­cu­ci­ons el 2016. A l’Iran al­menys dos dels con­vic­tes te­ni­en menys de 18 anys en el mo­ment del de­lic­te. No­més es van dur a ter­me pú­bli­ca­ment en aquest pa­ís (al­menys 33) i a Co­rea del Nord.

Les exe­cu­ci­ons re­a­lit­za­des als EUA tam­bé su­po­sen una no­ve­tat res­pec­te als exer­ci­cis an­te­ri­ors. La pri­me­ra po­tèn­cia va exe­cu­tar 20 per­so­nes l’any pas­sat, el nom­bre més baix des del 1991. Per pri­me­ra ve­ga­da des del 2006 aquest pa­ís no apa­reix en­tre els cinc pri­mers del món en aques­ta llis­ta. Se­gons els res­pon­sa­bles d’AI, aquest fe­no­men s’ex­pli­ca per la di­fi­cul­tat crei­xent d’ob­te­nir les in­jec­ci­ons le­tals i no per més cons­ci­en­ci­a­ció res­pec­te a la pe­na ca­pi­tal, a la qual s’opo­sen les Na­ci­ons Uni­des. Du­rant aquest mes Arkan­sas exe­cu­ta­rà vuit pre­sos en tot just deu di­es per evi­tar que el mi­da­zo­lam de què dis­po­sen –l’an­si­o­lí­tic que dei­xa in­cons­ci­ent el reu abans d’apli­car-li les subs­tàn­ci­es mor­tals– ca­du­qui.

A més, l’any pas­sat dos pa­ï­sos –Be­nín i Nau­ru– van abo­lir la pe­na de mort. Avui 141 es­tats (tres quarts) no per­me­ten en la llei o a la pràc­ti­ca el càs­tig ca­pi­tal. Fa vint anys no­més 64 eren com­ple­ta­ment abo­li­ci­o­nis­tes.

Els EUA van exe­cu­tar 20 reus, la xi­fra més bai­xa en 25 anys; el pa­ís més le­tal és la Xi­na, amb 1.000 exe­cu­ci­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.