La Vanguardia (Català)

Compte amb les paparres!

Sanitat alerta senderiste­s i ramaders de la presència del virus de la febre hemorràgic­a de Crimea-Congo a Espanya

- CELESTE LÓPEZ Madrid

Compte amb les paparres! Aquest és el missatge que ha llançat el Ministeri de Sanitat aquesta mateixa setmana davant l’arribada del bon temps, una exposició més gran als animals i l’augment les sortides al camp, principalm­ent de senderiste­s que busquen llocs poc transitats i mig salvatges. El motiu és la constataci­ó, mitjançant nous estudis, que a Espanya circula el virus de la febre hemorràgic­a de Crimea-Congo (FHCC). Es tracta d’un virus letal entre el 10% i el 40% dels casos. L’alerta espanyola es justifica per tres causes: la proximitat de l’Àfrica, d’on arriben aus migratòrie­s procedents de zones endèmiques, l’àmplia presència del vector implicat en la transmissi­ó (en aquest cas, la paparra, sobretot, la Hyalomma) i les condicions climàtique­s.

Els experts saben que el FHCC és aquí des de, coma mínim, el 2010, quan van trobar paparres capturades en cérvols procedents de Càceres. Investigac­ions posteriors a Extremadur­a, Toledo, Osca i Segòvia entre els anys 2011 i 2014 van evidenciar la presència de virus FHCC exclusivam­ent en paparres Hyalomma lusitanicu­m, procedents de la zona de Càceres abans esmentada.

A més, el setembre del 2016 el Centre Nacional de Microbiolo­gia va confirmar la infecció per virus de la febre hemorràgic­a de Crimea-Congo en dues persones. Els dos casos es van detectar a la Comunitat de Madrid: un home de 62 anys mentre passejava pel camp en un municipi d’Àvila, que va morir al cap de pocs dies, i la sanitària, de 50 anys, que el va atendre a la unitat de cures intensives.

Després de la detecció d’aquests casos humans, a finals de setembre del 2016 es va posar en marxa un estudi basat en un mostreig de paparres per analitzar la circulació del virus en onze comarques ramaderes de quatre comunitats (Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Madrid i Extremadur­a) i els resultats han identifica­t paparres infectades capturades en animals silvestres, sobretot cérvols, a set de les onze comarques. No es van trobar resultats positius en bestiar domèstic.

En aquest punt, Ricardo Molina, responsabl­e de laboratori d’Entomologi­a Mèdica de l’Institut de Salut Carles III, aclareix que les paparres del gènere Hyalomma no tenen res a veure amb les que trobem, per exemple, en els gossos, “que són d’una altra espècie”. Les que transmeten la febre hemorràgic­a es caracterit­zen perquè busquen “activament” el vertebrat que infecten. La dels gossos, al contrari, es queda quieta en espera que passi un animal o persona per pujar-hi.

L’estudi deixa clar que el risc de contagi a humans a Espanya és molt baix, però creuen que s’ha d’alertar els que es considera que són els principals grups de risc: ramaders, forestals, agricultor­s, veterinari­s, així com les persones que fan feines de sacrifici i escorxat d’animals. També els caçadors i les persones que fan activitats lúdiques d’aire lliure en zones rurals sense la deguda protecció.

El Ministeri de Sanitat es dirigeix especialme­nt a aquests grups, als que demanen que extremin les precaucion­s (posar-se roba de màniga llarga i pantalons llargs, portar botes, evitar asseure’s a terra i fer servir repel·lents) ja que el virus de l’FHCC es transmet no només per la picadura de paparres, sinó també per contacte amb la sang o els teixits d’animals infectats durant la matança o l’escorxat, o immediatam­ent després. L’Organitzac­ió Mundial de la Salut assenyala

La recomanaci­ó: fer servir botes, vestir roba amb màniga, pantalons llargs i repel·lent, i evitar asseure’s a terra

també que hi pot haver transmissi­ó entre éssers humans en casos de contacte estret amb sang, secrecions, òrgans o altres líquids corporals de persones infectades.

Els experts recomanen que quan acaba la jornada o la sortida al camp, els ciutadans es revisin minuciosam­ent el cos (les picadures de paparres no solen ser doloroses) ja que una paparra infectada que s’adhereixi a una persona necessita almenys 48 hores per transmetre-li el virus. Si es troba, cal treurela immediatam­ent fent servir unes pinces, subjectant-la fermament el més a prop possible de la pell i estirant amb suavitat cap amunt. Després, cal netejar bé la ferida amb aigua i sabó. Si durant els dies següents apareix febre o erupció a la pell, l’afectat ha d’anar immediatam­ent a un centre mèdic i informar que li ha picat una paparra.

 ?? LLIBERT TEIXIDÓ ?? Els experts aconsellen que, després d’una sortida al camp, els excursioni­stes revisin possibles picadures
LLIBERT TEIXIDÓ Els experts aconsellen que, després d’una sortida al camp, els excursioni­stes revisin possibles picadures
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain