El si­fó amb què es po­dia cui­nar a ca­sa com Fer­ran Adrià fa 20 anys

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Cristina Jolonch

És un dels sím­bols de l’úl­ti­ma re­vo­lu­ció gas­tro­nò­mi­ca i, com a tal, va ar­ri­bar al Mu­seu del Dis­seny de Bar­ce­lo­na com a part de l’ex­po­si­ció Ta­pes. Spa­nish De­sign for Fo­od, co­mis­sa­ri­a­da per l’ar­qui­tec­te i dis­se­nya­dor Ju­li Ca­pe­lla. El si­fó ISI, que s’uti­lit­za­va so­bre­tot per ba­tre na­ta i que va am­pli­ar els seus usos quan Fer­ran Adrià va co­men­çar a ela­bo­rar-hi les se­ves pri­me­res escumes, fa 20 anys. Du­es dè­ca­des, re­cor­da­va fa uns quants di­es el xef al seu comp­te de Twit­ter, d’en­çà que “vam llan­çar amb Marc Ca­la­buig de l’em­pre­sa ICC els si­fons per a les escumes cre­a­des per El Bu­lli el 1994. Una vi­da”. Aquell

ar­te­fac­te que els afi­ci­o­nats a la cui­na van cór­rer a com­prar-se al des­a­pa­re­gut i enyo­rat Vin­çon s’acom­pa­nya­va d’un pe­tit lli­bret amb re­cep­tes d’Adrià per pre­pa­rar a ca­sa escumes dol­ces i sa­la­des. Era el súm­mum per sor­pren­dre els con­vi­dats i cui­nar com Adrià ma­teix. Eren uns temps que de les cui­nes d’El Bu­lli en­ca­ra n’ha­vi­en de sor­tir cre­a­ci­ons molt més fas­ci­nants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.