Ra­te­ra sen­se so­lu­ció

Les Ter­res de l’Ebre i Tar­ra­go­na con­ti­nu­en es­pe­rant que Fo­ment i la Ge­ne­ra­li­tat ac­tu­ïn davant la si­nis­tra­li­tat i el col·lapse de l’N-340

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Tar­ra­go­na

Les zo­nes de l’N-340 de les Ter­res de l’Ebre i els trams del Tar­ra­go­nès i el Baix Pe­ne­dès con­ti­nu­a­ran sent, un es­tiu més, una tram­pa que cal­drà es­qui­var. No hi ha cap al­tra al­ter­na­ti­va de via rà­pi­da i se­gu­ra que no pas­si per l’AP-7 i els seus pe­at­ges. Ho sa­ben bé els ve­ïns ebrencs, farts dels ac­ci­dents mor­tals i les cu­es, i els con­duc­tors que, gai­re­bé ca­da cap de set­ma­na, es­pe­ci­al­ment du­rant la tem­po­ra­da de plat­ges, es que­den atra­pats en­tre Al­ta­fu­lla, Tor­re­dem­bar­ra i el Ven­drell, on la ve­lla car­re­te­ra se­gueix a l’es­pe­ra del des­do­bla­ment d’una au­to­via (A-7) que ara mor a Tar­ra­go­na.

Re­re l’allau de si­nis­tres mor­tals de l’es­tiu del 2015 a l’Ebre, ja han pas­sat dos anys de ma­ni­fes­ta­ci­ons, talls de car­re­te­ra i de­nún­ci­es, reu­ni­ons en­tre Fo­ment i Ge­ne­ra­li­tat i pos­si­bles so­lu­ci­ons so­bre la tau­la de ne­go­ci­a­ci­ons. Ni s’ha con­cre­tat res ni apa­reix, al­menys ara per ara, cap so­lu­ció a la vis­ta. Ni el Mi­nis­te­ri de Fo­ment ni tam­poc la Ge­ne­ra­li­tat, amb com­pe­tèn­ci­es en l’or­de­na­ció del tràn­sit, pre­ve­uen que es pu­gui anun­ci­ar a curt ter­mi­ni cap me­su­ra per pal·li­ar el col·lapse i la pe­ri­llo­si­tat de l’N-340. “Fa més de dos anys i mig que re­cla­mem la gra­tu­ï­tat de l’au­to­pis­ta AP-7 i la cons­truc­ció de l’au­to­via A-7. Al prin­ci­pi es va par­lar de la bo­ni­fi­ca­ció per als ca­mi­o­ners, i res de res. Des­prés, de la gra­tu­ï­tat per als ve­ïns de les Ter­res de l’Ebre, tam­poc; i ara es par­la de l’eu­ro­vi­nye­ta. Pensem que ens es­tan pre­nent el pèl”, diu Jo­sep Bau­bí, de la Fe­de­ra­ció d’As­so­ci­a­ci­ons de Ve­ïns de Tor­to­sa (Baix Ebre), una de les en­ti­tats més com­ba­ti­ves.

Pen­sen més o menys el ma­teix en l’al­tre tram del con­flic­te, on els al­cal­des s’han agru­pat en el Pac­te de Be­rà, que ha li­de­rat al nord de Tar­ra­go­na els talls de car­re­te­ra a l’N-340 per exi­gir so­lu­ci­ons: “Les rei­vin­di­ca­ci­ons con­ti­nu­en sent les ma­tei­xes: a llarg ter­mi­ni la de­fi­ni­ció d’una so­lu­ció de­fi­ni­ti­va amb la pro­lon­ga­ció de l’A-7, com a via al­ter­na­ti­va de gran capa­ci­tat, i a curt ter­mi­ni l’úni­ca so­lu­ció que ve­iem és la gra­tu­ï­tat de l’AP-7 per per­me­tre el des­vi­a­ment del tràn­sit”, ra­o­na Mar­tí Car­ni­cer (PSC), al­cal­de del Ven­drell (Baix Pe­ne­dès). “La pi­lo­ta con­ti­nua so­bre la teu­la­da de Fo­ment i de la Ge­ne­ra­li­tat. No en­te­nem per què va pas­sant el temps i no ens ofe­rei­xen so­lu­ci­ons”, afe­geix Car­ni­cer.

“L’es­tiu ja ha co­men­çat i, si no es pro­du­eix una gran sor­pre­sa, Fo­ment no té pre­vist fer-hi res”, la­men­ta Fè­lix Alon­so (En Co­mú Po­dem), di­pu­tat i al­cal­de d’Al­ta­fu­lla (Tar­ra­go­nès). Pels pas­sa­dis­sos del Con­grés, Fo­ment as­se­gu­ra que con­ti­nua “afi­nant” una so­lu­ció per fer re­a­li­tat la des­vi­a­ció obli­ga­tò­ria dels ca­mi­ons, però la re­a­li­tat és que fins ara han po­gut més el lobby dels trans­por­tis­tes i la ine­fi­cà­cia del Go­vern. Alon­so in­ter­pre­ta la pas­si­vi­tat de Fo­ment com una ma­ni­o­bra per anar gua­nyant temps, amb el fi­nal de la con­ces­sió de l’AP-7 ja a l’ho­rit­zó, per al tram de l’Ebre el 2019.

Les pri­me­res tro­ba­des per mi­rar d’atu­rar el dra­ma de l’N-340 a l’Ebre es re­mun­ten a la tar­dor del 2015, en­tre l’ales­ho­res mi­nis­tra de Fo­ment, Ana Pas­tor, i els con­se­llers Sant Vi­la (Ter­ri­to­ri) i Jor­di Ja­né (In­te­ri­or). Han can­vi­at mi­nis­tres i con­se­llers i, tot i la in­dig­na­ció del ter­ri­to­ri, no s’ha con­cre­tat res. Fins i tot el RACC va fer una du­ra cam­pa­nya de­nun­ci­ant la in­ac­ció de Fo­ment i la mor­tal­dat de la ve­lla car­re­te­ra, fa gai­re­bé un any. La Ge­ne­ra­li­tat va mou­re fit­xa, va apos­tar per la des­vi­a­ció bo­ni­fi­ca­da i obli­ga­tò­ria de ca­mi­ons per l’AP-7, com es va fer a Gi­ro­na amb l’N-II, i Fo­ment ja ho va do­nar per fet l’oc­tu­bre del 2016, des­prés d’ar­ri­bar a un acord amb Aber­tis, con­ces­si­o­nà­ria de l’AP-7. Però no s’ha mo­gut res ni s’ha aca­bat con­cre­tant cap me­su­ra.

“Exi­gim una so­lu­ció ur­gent i la gra­tu­ï­tat im­me­di­a­ta de l’AP-7. Fins ara no­més s’han pin­tat lí­ni­es con­tí­nu­es i ro­ton­des, però ja no po­dem es­pe­rar més”, re­ma­ta Bau­bí, que fa re­fe­rèn­cia a les ac­tu­a­ci­ons pun­tu­als que Fo­ment ha fet a l’N-340 per fer-la, en te­o­ria, més se­gu­ra.

Ha ar­ri­bat un al­tre es­tiu i no s’ha fet re­a­li­tat ni el des­vi­a­ment obli­ga­to­ri dels ca­mi­ons, que fa un any sem­bla­va que es fa­ria

VICENÇ LLURBA

Fa dos anys que els ve­ïns es ma­ni­fes­ten per de­nun­ci­ar el nom­bre de morts de la ve­lla car­re­te­ra, ja ob­so­le­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.