Blat, el gos que sap qui té càn­cer de pul­mó

Pro­jec­te d’in­ves­ti­ga­ció de l’hos­pi­tal Clínic per mi­llo­rar la de­tec­ció pre­coç de la malal­tia

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - JOSEP CORBELLA Bar­ce­lo­na

El Blat en té prou amb en­su­mar una mos­tra d’alè d’una per­so­na per de­tec­tar si té càn­cer de pul­mó. El gos, un en­cre­ua­ment de re­tri­e­ver del La­bra­dor i de pit bull, va es­tar a punt de ser aban­do­nat quan te­nia on­ze me­sos. Ara que té tres anys i mig par­ti­ci­pa en un pro­jec­te d’in­ves­ti­ga­ció de l’hos­pi­tal Clínic de Bar­ce­lo­na per mi­llo­rar la de­tec­ció pre­coç del càn­cer de pul­mó.

Se­gons els re­sul­tats pre­sen­tats al Eu­ro­pe­an Jour­nal of Car­di­oT­ho­ra­cic Sur­gery, quan al Blat li pre­sen­ten una mos­tra d’alè d’una per­so­na amb càn­cer de pul­mó, l’en­cer­ta en el 95% dels ca­sos, fins i tot si el càn­cer és tan in­ci­pi­ent que no­més fa qua­tre mil·lí­me­tres de di­à­me­tre.

Quan li pre­sen­ten una mos­tra d’una per­so­na que no té càn­cer, l’en­cer­ta en el 98% dels ca­sos, fins i tot si es trac­ta d’un pa­ci­ent amb una al­tra malal­tia res­pi­ra­tò­ria.

Aquests re­sul­tats són equi­pa­ra­bles –o fins i tot su­pe­ri­ors– als de pro­ves con­ven­ci­o­nals de di­agnòs­tic pre­coç d’al­tres tu­mors com la ma­mo­gra­fia per al càn­cer de ma­ma o la de­tec­ció de sang ocul­ta en fem­ta per al co­lo­rec­tal.

“Aquest gos sem­bla capaç de de­tec­tar-ho tot, fins i tot le­si­ons molt pe­ti­tes. Es­tem ab­so­lu­ta­ment sor­pre­sos”, de­cla­ra Án­ge­la Gui­rao, pri­me­ra au­to­ra del tre­ball.

Però l’ob­jec­tiu fi­nal de la in­ves­ti­ga­ció no és uti­lit­zar gos­sos en la de­tec­ció pre­coç del càn­cer si­nó desen­vo­lu­par un test de di­agnòs­tic que es pu­gui uti­lit­zar de ma­ne­ra ru­ti­nà­ria als hos­pi­tals.

“Els re­sul­tats del Blat de­mos­tren que hi ha mo­lè­cu­les que són es­pe­cí­fi­ques dels càn­cers de pul­mó i que al­gu­nes d’aques­tes mo­lè­cu­les pas­sen a l’ai­re ex­ha­lat”, de­cla­ra Lau­re­a­no Mo­lins, cirurgià toràcic del Clínic i co­au­tor de la in­ves­ti­ga­ció. “El nos­tre prò­xim ob­jec­tiu és iden­ti­fi­car qui­nes són aques­tes mo­lè­cu­les. Una ve­ga­da iden­ti­fi­ca­des, es­pe­rem desen­vo­lu­par un test que ac­tuï com un nas elec­trò­nic”.

L’alè hu­mà pot con­te­nir unes 3.000 mo­lè­cu­les di­fe­rents, in­for­ma Mo­lins. Se­gons les se­ves es­ti­ma­ci­ons, “pot­ser una dese­na, o unes quan­tes dese­nes, se­ri­en in­for­ma­ti­ves per al di­agnòs­tic pre­coç del càn­cer de pul­mó”.

L’apre­nen­tat­ge del Blat va co­men­çar quan te­nia un any. L’en­si­nis­tra­do­ra In­grid Ra­món, es­pe­ci­a­lis­ta en gos­sos d’as­sis­tèn­cia i de­tec­ció, l’ha­via adop­tat amb on­ze me­sos, quan va sa­ber que els seus pro­pi­e­ta­ris ha­vi­en de­ci­dit aban­do­nar-lo. “És un en­cre­ua­ment de ra­ces que són molt bo­nes per a l’en­si­nis­tra­ment. Ve­nia fet un ho­o­li­gan per­què no ha­via es­tat edu­cat. Però li vaig fer unes pro­ves, vaig veu­re que te­nia un gran po­ten­ci­al i me’l vaig que­dar. Ara és el meu gos”.

In­grid Ra­món, que di­ri­geix l’em­pre­sa Ar­gus Dogs, ja col·la­bo­ra­va amb l’hos­pi­tal Clínic en un pro­jec­te so­bre di­a­be­tis. Va ser el director d’aquest pro­jec­te, l’en­do­cri­nò­leg Ra­mon Go­mis, qui la va po­sar en con­tac­te amb Lau­re­a­no Mo­lins per am­pli­ar la se­va col·la­bo­ra­ció al càn­cer de pul­mó.

El Blat va apren­dre a iden­ti­fi­car les mos­tres de càn­cer de pul­mó en sis me­sos. Aques­tes mos­tres con­sis­ti­en en tei­xits de lla­na en què els pa­ci­ents ha­vi­en ex­ha­lat ai­re i que s’ha­vi­en con­ser­vat en tubs tan­cats her­mè­ti­ca­ment.

L’en­si­nis­tra­ment es va ba­sar en un mè­to­de ano­me­nat de re­forç po­si­tiu. Quan el Blat en­su­ma­va una mos­tra pro­ce­dent d’un pa­ci­ent amb càn­cer, se li do­na­va men­jar com a re­com­pen­sa. Quan en­su­ma­va un tei­xit sem­blant que no pro­ce­dia d’un pa­ci­ent amb càn­cer, no re­bia men­jar.

El Blat, a més, va apren­dre que, per re­bre la re­com­pen­sa, ha­via de seu­re. D’aques­ta ma­ne­ra en el fu­tur es po­dria sa­ber que, si el gos s’as­se­ia des­prés d’en­su­mar una mos­tra, sig­ni­fi­ca­ria que era d’una per­so­na amb càn­cer.

Des­prés d’aca­bar l’en­si­nis­tra­ment, el Blat va en­su­mar 785 mos­tres en di­fe­rents ses­si­ons al llarg d’un any. La ma­jo­ria eren de pa­ci­ents amb càn­cer de pul­mó, però tam­bé n’hi ha­via de per­so­nes amb al­tres malal­ti­es res­pi­ra­tò­ri­es i de per­so­nes sa­nes.

Va exa­mi­nar tant mos­tres de fu­ma­dors com de no fu­ma­dors, de pa­ci­ents de qual­se­vol edat, d’ho­mes i de do­nes, de tu­mors lo­ca­lit­zats en qual­se­vol lloc dels pul­mons, i tant de càn­cers in­ci­pi­ents com avan­çats. Els seus re­sul­tats han es­tat igual de fi­a­bles per a to­ta me­na de tu­mors i to­ta me­na de pa­ci­ents.

“Són re­sul­tats es­pec­ta­cu­lars”, de­cla­ra Lau­re­a­no Mo­lins, que re­cor­da que “ne­ces­si­tem mi­llo­rar el di­agnòs­tic pre­coç per­què el 75% de ca­sos de càn­cer de pul­mó es di­agnos­ti­quen quan la malal­tia ja es­tà avan­ça­da”. La capa­ci­tat d’iden­ti­fi­car mo­lè­cu­les de l’ol­fac­te ca­ní, apun­ta Mo­lins, “és su­pe­ri­or a la mi­llor tec­no­lo­gia de què dis­po­sem ac­tu­al­ment”.

Des­prés d’aquests re­sul­tats, “con­ti­nu­em col·la­bo­rant amb el Clínic, la in­ves­ti­ga­ció va en­da­vant”, ex­pli­ca In­grid Ra­món. Ara que es­tà ben en­si­nis­trat, “el Blat és un tras­to, per­què és jo­ve i molt enèr­gic, però és un gos bo i sim­pà­tic”. Ra­món re­cor­da que es­pè­ci­es com els pit bulls i els rottwei­lers, tot i te­nir fa­ma d’agres­sius, “són gos­sos amb ap­ti­tuds bri­llants, els en­can­ta tre­ba­llar, ju­gar i men­jar, i quan es­tan ben so­ci­a­lit­zats són tan bons com qual­se­vol al­tre gos”.

L’ani­mal iden­ti­fi­ca si una per­so­na es­tà malal­ta amb una al­ta fi­a­bi­li­tat a par­tir d’una mos­tra d’alè És capaç de de­tec­tar tu­mors de no­més 4 mm: els met­ges es­tan “ab­so­lu­ta­ment sor­pre­sos”

IN­GRID RA­MÓN

El Blat, un en­cre­ua­ment de re­tri­e­ver del La­bra­dor i pit bull de tres anys, ju­ga amb In­grid Ra­món, es­pe­ci­a­lis­ta en gos­sos d’as­sis­tèn­cia i de­tec­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.