Re­a­li­tat vir­tu­al per a ci­rur­gi­ans

Trau­ma­tò­legs de Vall d’Hebron for­men en tèc­ni­ques com­ple­xes amb imat­ges im­mer­si­ves

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - ANA MACPHERSON Bar­ce­lo­na ANA JIMÉNEZ VALL D’HEBRON.

Ope­ren uns 250 malucs a l’any. Abans ho fe­ien a ho­mes i do­nes grans, molt per so­bre dels 65 anys. Ara el 40% te­nen en­tre 40 i 50 anys, i pocs es­tan dis­po­sats a no tor­nar a cór­rer o a ju­gar al seu es­port pre­fe­rit, en­ca­ra que ne­ces­si­tin por­tar una prò­te­si to­tal que su­plei­xi el cap del fè­mur i l’en­caix amb la pel­vis. Ai­xí doncs, a la uni­tat de ci­rur­gia del ma­luc de Vall d’Hebron s’en­fron­ten a un pú­blic ca­da ve­ga­da més exi­gent a qui cal tor­nar una ar­ti­cu­la­ció no­va per re­cu­pe­rar la nor­ma­li­tat com més avi­at mi­llor i que no es no­ti. I per ai­xò cal uti­lit­zar tèc­ni­ques poc in­va­si­ves que per­me­tin re­cu­pe­rar-se avi­at i on ca­ben pocs er­rors.

“Però for­mar-se en aquest ti­pus de tèc­ni­ques obli­ga a fer mol­tes ope­ra­ci­ons abans, un cen­te­nar al­menys”, ex­pli­ca el res­pon­sa­ble de la uni­tat, Ale­jan­dro Hernán­dez, amb un equip que s’ha for­mat du­rant anys amb trau­ma­tò­legs es­pe­ci­a­lit­zats d’al­tres pa­ï­sos. “I un cen­te­nar d’in­ter­ven­ci­ons exi­geix molt temps. És di­fí­cil con­ver­tir-se ai­xí en un ci­rur­già ex­pert, i no tots els hos­pi­tals po­den en­vi­ar els seus met­ges a fo­ra”. Per ai­xò han ide­at una ei­na d’apre­nen­tat­ge per als seus col·le­gues “i per a qual­se­vol traumatòle­g en qual­se­vol lloc del món” que els per­me­ti abreu­jar aquest apre­nen­tat­ge: re­a­li­tat vir­tu­al, imat­ges im­mer­si­ves que mos­tren tot el que pas­sa en una ope­ra­ció re­al, una re­a­li­tat ob­ser­va­ble des de qual­se­vol an­gle per­què s’ha gra­vat amb sis cà­me­res per abas­tar els 360 graus, i tan­tes ve­ga­des com es vul­gui. N’hi ha prou amb unes ulle­res de re­a­li­tat vir­tu­al i un mò­bil amb con­ne­xió a in­ter­net. La clas­se es­tà pen­ja­da a YouTu­be.

La tèc­ni­ca que ex­pli­quen o, més ben dit, que mos­tren és una ma­ne­ra d’ac­ce­dir al ma­luc se­pa­rant dos mús­culs per subs­ti­tuir l’ar­ti­cu­la­ció i in­se­rir un nou tros de fè­mur i sen­se tren­car ten­dons, com sí que pas­sa en el mè­to­de clàs­sic. El pro­ble­ma és que hi ha molt poc es­pai per ope­rar i per ma­ni­o­brar amb els se­pa­ra­dors dels mús­culs, les ser­res, les prò­te­sis. I els en­cai­xos han de fun­ci­o­nar al mil·lí­me­tre. “Tot just vuit cen­tí­me­tres”.

És el pe­at­ge per gua­nyar se­gu­re­tat i temps: que les ca­mes que­din per­fec­ta­ment ali­ne­a­des i amb la ma­tei­xa llar­gà­ria, que els ten­dons es­ti­guin in­tac­tes –co­sa que per­me­trà que la re­cu­pe­ra­ció si­gui molt més rà­pi­da–, que l’es­ta­da a l’hos­pi­tal si­gui cur­ta per la re­duc­ció de ris­cos i que el pa­ci­ent tor­ni a l’ús nor­mal de la ca­ma. A tots els seus usos, in­clo­ent­hi cór­rer.

“I tan poc es­pai per ac­tu­ar exi­geix una co­or­di­na­ció per­fec­ta al qui­rò­fan. És com una core­o­gra­fia. Tots ens anem mo­vent al vol­tant del pa­ci­ent, tot ha d’es­tar dis­po­sat al lloc ade­quat. I ai­xò s’aprèn ve­ient tot el que pas­sa, els 360 graus. Per ai­xò les imat­ges im­mer­si­ves són una ei­na tan útil per al traumatòle­g que vol for­mar-se en una tèc­ni­ca d’aquest ti­pus”, ex­pli­ca el traumatòle­g Víc­tor Bar­ro, de qui va par­tir la idea d’ex­plo­tar la re­a­li­tat vir­tu­al per for­mar col·le­gues.

El ví­deo es­tà dis­po­ni­ble a YouTu­be, és de franc, i s’ha fi­nan­çat amb fons pro­ce­dents dels cur­sos que ca­da any ofe­reix Vall d’Hebron a trau­ma­tò­legs. Anu­al­ment, els ex­perts en ma­luc de l’hos­pi­tal ofe­rei­xen aquests cur­sets a al­tres es­pe­ci­a­lis­tes que apre­nen es­pe­ci­al­ment so­bre ca-

dà­vers. “És car i per a un nom­bre molt li­mi­tat”, ex­pli­ca Hernán­dez. La no­va ei­na mul­ti­pli­ca les pos­si­bi­li­tats i can­via el pano­ra­ma per a hos­pi­tals amb pocs re­cur­sos.

Els plans dels trau­ma­tò­legs ja van més en­llà del que han acon­se­guit fer re­a­li­tat. Per què no imat­ges im­mer­si­ves per als pa­ci­ents? “Vo­lem es­ten­dre aques­ta ei­na a al­tres parts del pro­cés, per­què el pa­ci­ent pu­gui sa­ber exac­ta­ment tot el que pas­sa­rà des que ar­ri­ba a l’hos­pi­tal fins que se’n va a ca­sa i co­men­ça a ca­mi­nar: les pro­ves, els con­sells per po­sar-se en mar­xa, el qui­rò­fan...”, ex­pli­ca Víc­tor Bar­ro. Aques­ta in­for­ma­ció que ara es do­na en una ses­sió de grup en un au­di­to­ri i amb di­a­po­si­ti­ves i que avi­at es po­dria re­pas­sar tan­tes ve­ga­des com es vul­gui amb les ulle­res i el mò­bil té un im­pac­te no­ta­ble en la re­duc­ció de l’an­goi­xa i en la bo­na re­ha­bi­li­ta­ció del pa­ci­ent.

L’ope­ra­ció tam­bé? “Molts dels nos­tres malalts ens con­fes­sen que ja han vist ope­ra­ci­ons de ma­luc a in­ter­net”, ex­pli­ca Ale­jan­dro Hernán­dez. “I molts re­co­nei­xen que s’han es­pan­tat. Per ai­xò la fil­ma­ció de l’ope­ra­ció en si és un ma­te­ri­al pen­sat per als ci­rur­gi­ans, no per als pa­ci­ents. Però la re­a­li­tat vir­tu­al és una ei­na que hem d’ex­plo­tar per aju­dar en la pre­pa­ra­ció de ope­ra­ció, la vi­si­ta al fi­si­o­te­ra­peu­ta, l’ús cor­rec­te de les cros­ses per pu­jar es­ca­les... Hi ha mol­ta in­for­ma­ció que re­dun­da en la qua­li­tat as­sis­ten­ci­al, en la dis­mi­nu­ció de l’an­goi­xa i en la re­cu­pe­ra­ció”, con­cre­ta el traumatòle­g.

Però els plans con­ti­nu­en molt més en­llà. Al qui­rò­fan són cons­ci­ents d’una àm­plia gam­ma de tec­no­lo­gi­es que se­ran as­sis­tents de pre­ci­sió. Com les de re­a­li­tat aug­men­ta­da que per­me­tri­en, per exem­ple, com­pro­var en ho­lo­gra­mes la col·lo­ca­ció re­al de les pe­ces, que re­sul­ten in­vi­si­bles, en can­vi, a tra­vés dels vuit cen­tí­me­tres oberts al cos del pa­ci­ent. “Però ai­xò és molt més car”, apun­ten, re­a­lis­tes però sen­se re­nun­ci­ar al fet que els re­cur­sos vi­su­als que hi ha al mer­cat es co­lin en­tre ser­res i bis­tu­rís.

EL COMENÇAMEN­T El pri­mer ví­deo es­tà de­di­cat a un abor­dat­ge di­fí­cil per a prò­te­si de ma­luc

DIVULGACIÓ

La tec­no­lo­gia vi­su­al per­me­trà apren­dre en menys temps i des de qual­se­vol lloc

PRÒ­XIM PRO­JEC­TE

El for­mat tam­bé s’uti­lit­za­rà per pre­pa­rar el pa­ci­ent abans i des­prés de l’ope­ra­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.