Nous bo­ti­guers

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Mo­dest Guin­jo­an Eco­no­mis­ta

Fa 110 anys que es va pu­bli­car la no­vel·la de San­ti­a­go Ru­siñol L’au­ca del se­nyor Es­te­ve i en fa 100 que es va es­tre­nar una ver­sió es­cè­ni­ca de l’obra. L’au­tor va aga­far com a ex­po­nent de la bur­ge­sia ca­ta­la­na de l’èpo­ca (mit­jan se­gle XIX) la fi­gu­ra del bo­ti­guer, una ac­ti­vi­tat his­tò­ri­ca­ment molt ar­re­la­da i que s’as­so­ci­a­va a gua­nyar-se bé la vi­da. Llàs­ti­ma que el Ra­mo­net, fill del Sr. Es­te­ve, no vol he­re­tar el ne­go­ci per­què té al­tres in­qui­e­tuds, la qual co­sa ge­ne­ra un con­flic­te con­si­de­ra­ble.

Si­tu­ats en el dia d’avui, el co­merç a Ca­ta­lu­nya con­sis­teix en 101.000 es­ta­bli­ments, amb una su­per­fí­cie de ven­da de 13,3 mi­li­ons de me­tres qua­drats (1,8 per ha­bi­tant) i una ocu­pa­ció de 334.000 per­so­nes (10,2% dels ocu­pats). Són re­gis­tres co­mer­ci­als alts, en el con­text d’un sec­tor que al llarg dels dar­rers anys ha pa­tit pro­fun­des trans­for­ma­ci­ons, unes a re­molc de la glo­ba­lit­za­ció (i la im­plan­ta­ció ex­ten­si­va de mar­ques glo­bals) i d’al­tres a re­molc del di­na­mis­me em­pre­sa­ri­al de bo­ti­guers de to­ta la vi­da que han tro­bat en l’ex­pan­sió de la dis­tri­bu­ció el seu ne­go­ci. El prin­ci­pal be­ne­fi­ci­at de la trans­for­ma­ció ha es­tat el com­pra­dor, el qual ha pas­sat a po­der tri­ar un me­nú co­mer­ci­al ri­quís­sim en ter­mes de preus, de va­ri­e­tat de pro­duc­te, de for­mats co­mer­ci­als, de mar­ques i un llarg et­cè­te­ra.

Com és nor­mal en to­ta evo­lu­ció, aques­ta ha ge­ne­rat víc­ti­mes i ha pro­pi­ci­at l’apa­ri­ció de nous ac­tors. Sen­se cap dub­te, el que ha que­dat més to­cat és el bo­ti­guer clàs­sic, l’in­de­pen­dent, es­pe­ci­a­lit­zat, pro­per al com­pra­dor i que te­nia ofi­ci i ne­go­ci he­re­tat dels seus pa­res, que te­nia en la bo­ti­ga una sor­ti­da professional di­guem que na­tu­ral. La­men­ta­ble­ment de se­nyors Es­te­ve n’hi ha ca­da ve­ga­da menys. És per­cep­ti­ble si un es fi­xa en com ha can­vi­at en pocs anys l’es­truc­tu­ra d’es­ta­bli­ments co­mer­ci­als del seu vol­tant. Bo­na part dels bo­ti­guers in­de­pen­dents del bar­ri on visc han tan­cat per­què ja no eren com­pe­ti­tius o per­què s’han ju­bi­lat, sen­se que els seus fills tin­gues­sin in­terès a con­ti­nu­ar el ne­go­ci.

Es do­na el cas que, qu­an una bo­ti­ga tan­ca, no hi ha con­ti­nu­ï­tat en l’es­pe­ci­a­li­tat an­te­ri­or, si­nó subs­ti­tu­ció. Pas­sa in­va­ri­a­ble­ment a ser un sú­per pe­tit sen­se mar­ca o sú­per pe­tit fran­qui­ci­at, un ba­sar, una per­ru­que­ria, un forn amb de­gus­ta­ció, una frui­te­ria, i al­tres, re­gen­ta­des so­bre­tot per ori­en­tals. Són els “nous bo­ti­guers”. En ge­ne­ral, al meu bar­ri, de la di­ver­si­tat d’ofer­ta hem pas­sat a la con­cen­tra­ció en pro­duc­te quo­ti­dià i co­merç mixt, amb clar pre­do­mi­ni de la bai­xa qua­li­tat, in­clo­sa la de l’es­ta­bli­ment. El trac­te al cli­ent hi ha sor­tit per­dent molt, els apa­ra­dors tam­bé i l’ex­po­si­ció de pro­duc­te en mol­tes bo­ti­gues és la­men­ta­ble.

No tinc res a dir si, com su­po­so, els nous bo­ti­guers com­plei­xen les nor­mes de con­sum, la­bo­rals, fis­cals, sa­ni­tà­ri­es, les or­de­nan­ces mu­ni­ci­pals i, en ge­ne­ral, tot el que és re­gu­la­ri­tat.

No­més que el per­fil d’ofer­ta i d’es­ta­bli­ments dis­ta del con­cep­te de qua­li­tat que crec que el pa­ís (i el co­merç) hau­ria de per­se­guir.

El trac­te al cli­ent hi ha sor­tit per­dent molt i els apa­ra­dors tam­bé

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.