San­ta Co­lo­ma apli­ca la re­a­li­tat vir­tu­al a la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na

La Vanguardia (Català) - - VIURE - FEDE CEDÓ San­ta Co­lo­ma de Gra­me­net

Els ve­ïns de San­ta Co­lo­ma de Gra­me­net po­dran es­co­llir en­tre dos pro­jec­tes ur­ba­nís­tics per a l’em­ble­mà­tic pas­seig de la Sal­ze­re­da des­prés d’ha­ver-s’hi po­gut im­mer­gir. Una pos­si­bi­li­tat que avui per­met la re­a­li­tat vir­tu­al, la tec­no­lo­gia que ha es­co­llit l’Ajun­ta­ment co­lo­menc per apli­car el pro­cés de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na que di­ri­mi­rà en­tre les du­es pro­pos­tes pre­sen­ta­des.

Fins al 16 de se­tem­bre, una car­pa ins­tal·la­da al pas­seig més icò­nic de la ciu­tat per­me­trà als ve­ïns po­sar-se unes ulle­res de re­a­li­tat vir­tu­al, conèi­xer els pro­jec­tes com si ja es­ti­gues­sin cons­tru­ïts i fi­nal­ment vo­tar el seu fa­vo­rit en una ur­na con­ven­ci­o­nal.

Ahir la ini­ci­a­ti­va va sor­pren­dre molts ve­ïns, que es­ta­ven molt sor­pre­sos de sen­tir-se ab­sor­bits pel fu­tur. Les imat­ges per­ce­bu­des a tra­vés de les ulle­res 3D per­me­ten al vi­si­tant ex­pe­ri­men­tar i pas­se­jar vir­tu­al­ment pel que se­rà el fu­tur pas­seig de la Sal­ze­da, en­ca­ra per cons­truir.

El que va ser el prin­ci­pal pro­jec­te ur­ba­nís­tic del pri­mer ajun­ta­ment de­mo­crà­tic, que amb els anys ha es­de­vin­gut el punt de tro­ba­da més po­pu­lar de San­ta Co­lo­ma de Gra­me­net, el que avui es co­neix com la fa­ça­na flu­vi­al, pa­ral·le­la al curs del Be­sòs, ne­ces­si­ta una trans­for­ma­ció. Per dur-la a ter­me, el Con­sis­to­ri va ac­ce­dir el 2016 a una sub­ven­ció de la Unió Eu­ro­pea, de la qual en­ca­ra que­den més de set mi­li­ons d’eu­ros que de­di­ca­ran a la re­mo­de­la­ció del prin­ci­pal eix del bar­ri Sud, el pe­tit ei­xam­ple co­lo­menc que trans­cor­re en­tre el pont vell de San­ta Co­lo­ma i el de Can Pei­xa­uet, tam­bé mal ano­me­nat del Po­to­sí.

Com va de­ta­llar ahir l’al­cal­des­sa, Nú­ria Par­lón, tots els ve­ïns de la ciu­tat po­dran de­ci­dir en­tre dos pro­jec­tes ja dis­se­nyats, que po­dran vi­si­tar grà­ci­es a la re­a­li­tat vir­tu­al. El pri­mer pro­po­sa una no­va dis­tri­bu­ció d’es­pais, pre­si­di­da per un gran pas­seig vo­ra el riu, dei­xant la ciu­tat ober­ta i eli­mi­nant les ac­tu­als bar­re­res de for­mi­gó que an­ti­ga­ment in­ten­ta­ven dis­si­mu­lar

Els ve­ïns po­den veu­re el pas­seig de la Sal­ze­re­da en 3D abans de vo­tar per una de les op­ci­ons

la cla­ve­gue­ra a cel obert que era el curs del Be­sòs. Es con­fi­gu­ra ai­xí un es­pai pú­blic amb una no­va ar­bre­da, zo­nes de joc i un pas­seig que no in­ter­romp cap cru­ï­lla de car­rers. La se­go­na pro­pos­ta, més con­ti­nu­is­ta i con­ser­va­do­ra, man­té les ac­tu­als es­truc­tu­res, la ma­tei­xa am­pla­da de vo­re­ra i una zo­na des­ti­na­da a parc i pas­seig, més pe­tit. Un mo­del que no per­met la con­ne­xió di­rec­ta amb el parc flu­vi­al, però que en can­vi man­tin­dria l’es­pe­rit de bar­ri que rei­vin­di­quen al­guns dels ve­ïns.

FEDE CEDÓ

Una jo­ve amb les ulle­res de re­a­li­tat vir­tu­al a San­ta Co­lo­ma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.