Un ci­be­ra­tac ro­ba da­des de 143 mi­li­ons de cli­ents

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Eu­ro­pa Press AT­LAN­TA

Equi­fax va re­co­nèi­xer ahir que va pa­tir un atac in­for­mà­tic que va ex­po­sar les da­des per­so­nals de més de 143 mi­li­ons de cli­ents als Es­tats Units, a cau­sa que un grup de ci­ber­de­lin­qüents va ac­ce­dir sen­se au­to­rit­za­ció als seus sis­te­mes en­tre mit­jans de maig i ju­li­ol d’aquest any. La in­for­ma­ció que van ro­bar els hackers in­clou noms, nú­me­ros de la Se­gu­re­tat So­ci­al, da­tes de nai­xe­ment, di­rec­ci­ons i nú­me­ros de car­net de con­duir. A més, es va ac­ce­dir a les da­des de tar­ge­tes de crè­dit d’apro­xi­ma­da­ment 209.000 con­su­mi­dors re­si­dents als Es­tats Units. L’atac tam­bé va afec­tar re­si­dents al Reg­ne Unit i el Ca­na­dà.

Equi­fax va des­co­brir un ac­cés no au­to­rit­zat a la ba­se de da­des el 29 de ju­li­ol pas­sat, mo­ment en què va ac­tu­ar per atu­rar la in­tru­sió, però ha es­tat ara quan ha cone­gut els efec­tes del ci­be­ra­tac, des­prés d’ha­ver con­trac­tat una com­pa­nyia in­de­pen­dent de se­gu­re­tat a la xar­xa per­què en de­ter­mi­nés l’im­pac­te. El con­se­ller de­le­gat de l’em­pre­sa, Ric­hard F. Smith, va as­se­nya­lar que afron­tar els ris­cos de ci­ber­se­gu­re­tat “és una llui­ta di­à­ria” que no fi­na­lit­za amb “ar­re­glar el pro­ble­ma i gi­rar full”.

“Mal­grat que hem fet in­ver­si­ons im­por­tants en la se­gu­re­tat de da­des, re­co­nei­xem que hem de fer-ne més i ai­xí ho fa­rem”, va afir­mar. Com a con­se­qüèn­cia de l’atac, els títols de la com­pa­nyia es des­plo­ma­ven al vol­tant d’un 14% a la Bor­sa de No­va York.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.