El mi­llor for­ner del món és de Vi­la­no­va

Jor­di Mo­re­ra, cin­que­na ge­ne­ra­ció al front de L’Es­pi­ga d’Or

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El for­ner Jor­di Mo­re­ra (1986) re­brà, el 5 d’oc­tu­bre, el pre­mi de For­ner Mun­di­al 2017 de la Unió Internacional de For­ners i Pas­tis­sers (UIBC) al 77è con­grés mun­di­al del pa que aques­ta or­ga­nit­za­ció fa­rà a Mé­ri­da (Mè­xic).

Mo­re­ra és l’amo de la fle­ca L’Es­pi­ga d’Or de Vi­la­no­va i la Gel­trú, pro­pi­e­tat de la se­va fa­mí­lia des que es va fun­dar, el 1888. El for­ner és, doncs, la cin­que­na ge­ne­ra­ció de la fa­mí­lia de­di­ca­da a l’ela­bo­ra­ció de pa. Tal com ex­pli­ca ell ma­teix al seu web, no va ser fins que va aca­bar els es­tu­dis uni­ver­si­ta­ris, amb 22 anys, que es va sub­mer­gir de ple en el dia a dia de la fle­ca, mal­grat que sí que re­co­neix que s’ha­via pas­sat més d’un es­tiu fent crois­sants.

Jor­di Mo­re­ra de­fen­sa que el pa no és un pro­duc­te, si­nó un ali­ment, i que el for­ner ha de ser abans que res un bon ar­te­sà. No en va, re­cor­da com els seus pa­res, als anys vui­tan­ta i no­ran­ta del se­gle pas­sat, van re­sis­tir l’en­vit del pa in­dus­tri­al i con­ge­lat i van man­te­nir L’Es­pi­ga d’Or com una fle­ca que no es­ta­va dis­po­sa­da a sa­cri­fi­car la qua­li­tat a fa­vor de la quan­ti­tat. I con­ti­nua ai­xí.

Per ai­xò, mal­grat que ha re­but di­ver­sos pre­mis a la in­no­va­ció, Mo­re­ra creu que a l’ho­ra de fer pa la mi­llor ma­ne­ra de ser in­no­va­dor és mi­rar al pas­sat i tor­nar a pas­tar i fer­men­tar les fo­gas­ses com ho fe­ien els seus re­besa­vis Ge­no­ve­va i Jo­sep. El pa de Jor­di Mo­re­ra co­men­ça amb fa­ri­nes de va­ri­e­tats de blat que ell ma­teix con­rea de ma­ne­ra eco­lò­gi­ca –a les se­ves ins­tal·la­ci­ons té un mo­lí de pe­dra per po­der mol­dre el gra just com a ell li agra­da–, amb què pot fer fins a sis ti­pus de mas­sa mare di­fe­rents. Des­prés, fer­men­ta­ci­ons llar­gues i re­po­sa­des fan la res­ta. Pe­rò a Mo­re­ra li fal­ta­va al­gu­na co­sa per tan­car el cer­cle. El seu mà­xim desig era tor­nar a res­pi­rar la ma­tei­xa aro­ma de lle­nya que el seu pa­re ha­via res­pi­rat quan era pe­tit, grà­ci­es al vell forn de lle­nya de L’Es­pi­ga d’Or, que s’ha­via cons­tru­ït du­rant la Guer­ra Ci­vil i que ja no s’uti­lit­za­va. En Jor­di va vi­at­jar du­rant tres anys per Eu­ro­pa per tro­bar el ti­pus de forn que li ga­ran­tís la fu­sió ide­al en­tre la im­po­nent i aro­mà­ti­ca coc­ció amb

L’ar­te­sà con­rea el seu pro­pi blat, que mol amb un mo­lí de pe­dra, i cou el pa en un forn de lle­nya

lle­nya i l’exac­ti­tud d’un forn mo­dern. Fi­nal­ment, va veu­re que la mi­llor op­ció era la que ja te­nia a ca­sa se­va, i va ac­tu­a­lit­zar el vell forn de lle­nya fa­mi­li­ar, en què va fer tot el pos­si­ble per man­te­nir el mà­xim de com­po­nents.

Jor­di Mo­re­ra no és no­més for­ner de vo­ca­ció, si­nó tam­bé per con­vic­ció, mo­tiu pel qual im­par­teix clas­ses, do­na cur­sos i ofe­reix xer­ra­des so­bre el pa. A més a més, té en mar­xa un pro­jec­te per po­sar de re­lleu la cultura del pa, que es con­cre­ta al blog Cul­tu­ra­del­pa.com.

Tam­poc no és es­trany veu­re’l en pro­gra­mes de te­le­vi­sió i, per exem­ple, és l’únic for­ner que ha fet una clas­se ma­gis­tral al pro­gra­ma Mas­terc­hef, que emet TVE. Aquest es­tiu els se­gui­dors del pro­gra­ma Cui­nes, de TV3, tam­bé van te­nir l’opor­tu­ni­tat de veu­re’l cui­nar amb Marc Ri­bas, xef i pre­sen­ta­dor de l’es­pai.

L'ES­PI­GA D'OR

El for­ner amb al­gu­nes de les se­ves cre­a­ci­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.