L’em­pre­sà­ria que va viure a l’ha­rem de Khas­hog­gi

ERA MO­DEL A PA­RÍS QUAN VA CO­NÈI­XER KHAS­HOG­GI. ENLLUERNADA PEL PER­SO­NAT­GE, VA FIR­MAR UN ACORD PER SER UNA DE LES SE­VES ‘DO­NES DE PLA­ER’. NO VA AGUANTAR GAI­RE, PERÒ EN VA TREU­RE ELS DI­NERS PER ES­TU­DI­AR MO­DA I FUN­DAR LA FIR­MA SURFISTA ROXY. ARA HO EX­PLI­CA EN

La Vanguardia (Català) - - QUI - FÁTIMA EL BOUKRE

Han pas­sat més de tren­ta anys des d’aque­lla nit a Ca­nes que va can­vi­ar la se­va vi­da. Jill Dodd, nas­cu­da a Los An­ge­les, dis­se­nya­do­ra i em­pre­sà­ria de 58 anys, fun­da­do­ra de la mar­ca de ro­ba surfista Roxy, ha de­ci­dit ex­pli­car la se­va his­tò­ria a The

cur­rency of lo­ve, una au­to­bi­o­gra­fia en la qual re­la­ta les se­ves aven­tu­res com a jo­ve mo­del a Pa­rís a co­men­ça­ment de la dè­ca­da dels vui­tan­ta i

re­ve­la que va ser una de les do­nes

de pla­er del mul­ti­mi­li­o­na­ri tra­fi­cant d’ar­mes sau­di­ta Ad­nan Khas­hog­gi.

Dodd viu en l’ac­tu­a­li­tat al nord de Ca­li­fòr­nia, amb Jeff, el seu ma­rit des de fa du­es dè­ca­des, i els seus tres fills. És pin­to­ra i as­se­gu­ra que ara ha tor­nat a prac­ti­car les se­ves ha­bi­li­tats amb la ce­rà­mi­ca i la pin­tu­ra a l’oli. Li agra­da ca­mi­nar per la na­tu­ra i prac­ti­car io­ga. Però té to­tes les es­pe­ran­ces po­sa­des en les su­cu­len­tes me­mò­ri­es en què de­ta­lla com van ser els seus di­es amb Khas­hog­gi. “Es­pe­ro ven­dre molts lli­bres i que la me­va his­tò­ria es con­ver­tei­xi en una pel·lí­cu­la”, con­fes­sa

en una con­ver­sa amb La Van­guar­dia.

I és que la se­va plà­ci­da vi­da ac­tu­al té poc a veu­re amb el que va viure de jo­ve. Amb 21 anys va de­ci­dir em­pren­dre el seu pro­pi ca­mí per sor­tir d’una fa­mí­lia di­fí­cil. Ar­ma­da d’un desig de lli­ber­tat i in­de­pen­dèn­cia va po­sar rumb a un ter­ri­to­ri des­co­ne­gut: la in­dús­tria de la mo­da pa­ri­sen­ca, on es va veu­re en­vol­ta­da de fo­cus i cà­me­res, però tam­bé de tot el que en­vol­ta el món de les mo­dels.

D’aque­lla eta­pa, Dodd con­fes­sa que s’ale­gra que tin­gués lloc abans que exis­tis­sin les xar­xes so­ci­als. “Aquells temps van ser molt més per­so­nals i pri­vats. No te­ni­es la sen­sa­ció que t’es­ta­ven fo­to­gra­fi­ant a to­ta ho­ra com pas­sa ara”, des­criu. Tam­bé as­se­gu­ra que vol ex­pli­car el que co­neix so­bre l’as­set­ja­ment se­xu­al en aquest ofi­ci, del qual en les úl­ti­mes set­ma­nes s’es­tan co­nei­xent nous epi­so­dis ar­ran de des­ta­par-se el cas Har­vey Wein­stein a la in­dús­tria del ci­ne­ma de Hollywo­od.

Tor­nant a aquells anys, a aque­lla jo­ve que li apas­si­o­na­va l’art, la fo­to­gra­fia, la mo­da i el ma­qui­llat­ge li va pas­sar una co­sa que li va can­vi­ar la vi­da. En el mo­ment àl­gid de la se­va car­re­ra com a mo­del, quan es pro­di­ga­va en editorials de mo­da de re­vis­tes com Vo­gue i Ma­rie Clai­re ,la van con­vi­dar a una fes­ta a la Cos­ta Bla­va on va co­nèi­xer Ad­nan Kha- shog­gi du­rant un ball. Ai­xí re­la­ta com va ser la tro­ba­da: “De sob­te, la me­va pa­re­lla de ball es va atu­rar, va aga­far una ca­di­ra i la va ti­rar al foc. Jo tam­bé en vaig ti­rar una. Rè­iem i ens vam tro­bar com dos imants”, afir­ma. “Amb ten­dre­sa em va apu­jar la mà­ni­ga i amb el tou dels dits em va es­criu­re ‘t’es­ti­mo’ en ver­mell a l’avant­braç” amb sang. La jo­ve Jill Dodd va que­dar tan im­pres­si­o­na­da que el gest li va sem­blar ten­dre.

L’en­de­mà el mul­ti­mi­li­o­na­ri la va con­vi­dar a co­nèi­xer el seu iot Na­bi­la. I al cap de po­ques set­ma­nes li va de­ma­nar que fos una de les se­ves do­nes: “Vull fer un con­trac­te amb tu de cinc anys. Et do­na­ré tot el que vul­guis i es­ta­ràs a la me­va dis­po­si­ció les 24 ho­res del dia”, li va dir. En aquell mo­ment, ella no­més desit­ja­va es­tar amb ell, ai­xí que ho va ac­cep­tar i se’n va anar a viure amb ell.

Dodd ex­pli­ca que ella era “in­cre­ï­ble­ment jo­ve, na­ïf, so­li­tà­ria i vul­ne­ra­ble”. Creu que es­ta­va bus­cant una fa­mí­lia se­gu­ra a què per­tà­nyer i va sen­tir que ell la va­lo­ra­va i l’es­ti­ma­va. Li agra­da­va el seu in­tel·lec­te i el seu sen­tit de l’hu­mor, “te­nia en­cant i per­so­na­li­tat”, as­se­gu­ra. Li agra­da­va que Khas­hog­gi es­ti­gués in­teres­sat en la se­va ment, afe­geix. “Vam te­nir con­ver­ses in­cre­ï­bles”.

Quant al fet d’ha­ver-se con­ver­tit en una de les se­ves do­nes de pla­er, ella afir­ma que en un pri­mer mo­ment no la va mo­les­tar, però des­prés no va po­der su­por­tar ha­ver de com­par­tir-lo. “Al prin­ci­pi no el vaig veu­re amb al­tres do­nes, va in­ten­tar de man­te­nir-nos allu­nya­des les unes de les al­tres, però a me­su­ra que pas­sa­va el temps, els vaig veu­re i ho vaig odi­ar. Fi­nal­ment, no vaig po­der com­par­tir-lo amb d’al­tres i me’n vaig anar”, des­criu.

La re­la­ció de la jo­ve de 21 anys i el mul­ti­mi­li­o­na­ri de 44 va ar­ri­bar a la se­va fi. “L’enor­me món de ri­que­sa no va ser tan di­ver­tit com sem­bla­va al prin­ci­pi. Ho vaig tro­bar su­per­fi­ci­al i aï­llant. Vo­lia fer el meu pro­pi ca­mí a la vi­da i te­nir di­ners sen­se fi va cre­ar con­fu­sió dins del meu sis­te­ma de va­lors i la me­va am­bi­ció per­so­nal”, con­fes­sa. No se sen­tia sa­tis­fe­ta i es va aca­bar de con­vèn­cer que s’ha­via d’allu­nyar del mag­nat quan va sa­ber que ha­via pa­gat una ta­ri­fa a la se­va agèn­cia de mo­dels per­què es pro­du­ís la tro­ba­da en­tre tots dos. Es trac­ta­va d’una se­lec­ció de com­pra de la mo­del, “tot va ser una tram­pa”, con­fes­sa. Es va sen­tir en­fa­da­da i in­sul­ta­da. “Ho va ma­ni­pu­lar tot, in­clo­sa jo. Quan me’n vaig as­sa­ben­tar, em va tren­car el cor i vaig ha­ver d’anar-me’n”, sos­té.

Tren­cat el con­te de fa­des i sent cons­ci­ent que no po­di­en man­te­nir una re­la­ció sen­ti­men­tal com ella vo­lia, Dodd va bus­car man­te­nir una amis­tat amb ell. Des­prés de la rup­tu­ra van se­guir en con­tac­te a tra­vés del te­lè­fon du­rant anys i as­se­gu­ra que Khas­hog­gi li de­ma­na­va que tor­nés amb ell. Ella s’hi va ne­gar. Ne­ces­si­ta­va ser in­de­pen­dent i se­guir el seu ca­mí.

Però sen­tia afec­te i agra­ï­ment cap a ell. Khas­hog­gi li va pa­gar la ma­trí­cu­la a l’es­co­la de dis­seny de mo­da FIDM i aquells es­tu­dis van ser el ger­men del seu fu­tur com a em­pre­sà­ria. Li va per­me­tre te­nir els seus pro­pis di­ners, ser in­de­pen­dent i viure se­gons les se­ves prò­pi­es con­di­ci­ons, des­ta­ca.

Ex­pli­car la se­va his­tò­ria al lli­bre és una for­ma de te­rà­pia. “Crec que ocul­tar la ve­ri­tat és do­lo­rós i guar­dar se­crets di­fi­cul­ta la cu­ra­ció”, in­di­ca, con­fi­ant en el su­port de la se­va fa­mí­lia, que ho co­neix tot so­bre el seu pas­sat.

Khas­hog­gi va mo­rir el 6 de juny pas­sat, ca­su­al­ment el ma­teix dia que Jill Dodd va pu­bli­car The cur­rency of lo­ve. El mi­li­o­na­ri no va ar­ri­bar a lle­gir les se­ves me­mò­ri­es. “De­sit­ja­ria que ha­gués po­gut lle­gir el meu lli­bre. Crec que hau­ria ri­gut i tant de bo l’ha­gués aju­dat a en­ten­dre el que vaig pas­sar a cau­sa de la nos­tra re­la­ció”, as­se­nya­la Jill Dodd.

“Apren­dre, cu­rar, es­ti­mar i ti­rar en­da­vant a tra­vés dels des­a­fi­a­ments de la vi­da són els meus grans èxits”. Jill Dodd ex­pli­ca que va créi­xer en una fa­mí­lia di­fí­cil que no la va pre­pa­rar per te­nir re­la­ci­ons sen­ti­men­tals sa­lu­da­bles. “Em vaig ca­sar amb dos ho­mes abu­sa­dors des­prés de dei­xar l’Ad­nan. Per ai­xò vull in­sis­tir que és molt im­por­tant llui­tar con­tra la vi­o­lèn­cia do­mès­ti­ca i do­nar su­port a les do­nes en la se­va re­cer­ca de la lli­ber­tat. Tam­bé cal llui­tar con­tra l’as­set­ja­ment se­xu­al en la in­dús­tria de la mo­da. El meu ma­tri­mo­ni fe­liç, els meus fills i la me­va vi­da fa­mi­li­ar són els meus grans èxits”, con­clou.

“Jo era jo­ve, na­ïf, so­li­tà­ria i vul­ne­ra­ble. Es­ta­va bus­cant una fa­mí­lia se­gu­ra a què per­tà­nyer”, as­se­gu­ra

FO­TOS: JILL_DODD / INS­TA­GRAM

jill dodd Jill Dodd va tre­ba­llar en editorials de mo­da per a Wil­hel­mi­na Mo­dels, Vo­gue, Cos­mo­po­li­tan i Ame­ri­can Gla­mour. S’ha de­di­cat set anys a es­criu­re les me­mò­ri­es

RON GALELLA, LTD. / WIREIMAGE

Con­si­de­rat un dels ho­mes més rics del món, Khas­hog­gi va ser me­di­a­dor en la ven­da d’ar­mes en­tre Oc­ci­dent i l’Ori­ent Mit­jà als anys se­tan­ta i vui­tan­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.